Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Thảo luận nhóm Môn Kinh tế quản lý

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN

BÀI LUẬN NHÓM
MÔN: KINH TẾ QUẢN LÝ

NHÓM 2- K19-QTKD1

CÔNG TY CP BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

HỘI TỤ SỨC MẠNH – CHIA SẺ THÀNH CÔNG

NỘI DUNG CHÍNH

Thị phần của các công ty theo thứ tự giảm dần

Nguồn : Hiệp hội bảo hiểm

Tốc độ tăng trưởng doanh thu bảo hiểm 2010

Cơ cấu nghiệp vụ của toàn thị trường

Tỷ lệ bồi thường theo nghiệp vụ toàn thị trường

Tỷ lệ bồi thường theo từng công ty 2010

KẾT QUẢ KINH DOANH VNI 2010

Tỷ lệ bồi thường VNI / Thị trường

Bảo hiểm hàng không


Tiếp tục được VNA tín nhiệm là nhà BH gốc đứng đầu cho chương
trình BHHK



Kiểm soát và phối hợp tốt với thị trường trong & ngoài nước, xứng
đáng là nhà bảo gốc hiểm dứng đầu



Được VNA chấp thuận ký HĐ 3 năm



Mở rộng tham gia vào các chương trình BH cho các đội bay trong
khu vực và trên thế giới



Đầu mối chương trình Travel tích hợp



Đặt nền tảng cho sự phát triển trong các năm tiếp theo



Cần lưu ý việc phối hợp với các đơn vị trong việc phát triển kinh
doanh, chăm sóc khách hàng

Quản lý nghiệp vụ (Hàng hải-Phi HH-TSKT)


Một số ban đã có sự gắn kết, phối hợp với các đơn vị triển khai
dịch vụ



Việc hỗ trợ của các ban chuyên môn mới ở mức sự vụ



Thời gian phản hồi trên phân cấp chậm



Chưa thực hiện tốt chức năng giám sát và quản lý NV



Chưa có kế hoạch, chiến lược rõ ràng và cho BĐH mang tính quản
lý ngành



Cần nghiên cứu, đánh giá và chiến lược cho từng sản phẩm, địa
bàn..



Chưa chủ động, sáng tạo, đón đầu



Bộ qui trình, form biểu mẫu chưa hoàn thiện



Một số cán bộ chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu

Quản lý tài chính – kế toán











Hoàn thiện các quy định quản lý tài chính
Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác quyết toán,
kiểm toán tại các đơn vị và toán công ty
Tổ chức tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ Tài chính –
Kế toán cho toán hệ thống
Xây dựng chương trình hỗ trợ dài hạn cho các đơn vị
yếu trong công tác quản lý Tài chính Kế toán.
Tham gia đoàn kiểm tra quyết toán hàng năm tại các
đơn vị.
Công tác kế hoạch đã thực hiện và cải thiện từng bước.
Tuy nhiên cần theo sát định hướng & chiến lược

Thương hiệu











Xây dựng chuyên mục định kỳ trên báo chuyên ngành
Tham gia đưa tin bài trên TV, Báo, mạng : Heritage,
DĐDN, Công Thương, VET, Đầu Tư, HN Mới, VTV1,
VTV3, VTC…
Tổ chức các họat động cộng đồng như : Hãy giữ nụ
cười của bé, Viết tiếp ước mơ của Thúy, tài trợ U21…
Xuất bản bản tin nội bộ
Đã xây dựng kế hoạch PR&MK ngắn hạn và dài hạn
Cần tăng cường công tác PR tận dụng hệ thống ...
BÀI LUẬN NHÓM
BÀI LUẬN NHÓM
MÔN: KINH TẾ QUẢN LÝ
MÔN: KINH TẾ QUẢN LÝ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN
NHÓM 2- K19-QTKD1
Đề tài Thảo luận nhóm Môn Kinh tế quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Thảo luận nhóm Môn Kinh tế quản lý - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đề tài Thảo luận nhóm Môn Kinh tế quản lý 9 10 245