Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Thực trạng và các giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu thủy sản của Viêt Nam tại Mỹ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1354 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc
môc lôc
Lêi më ®Çu.....................................................................................................1
Néi dung.........................................................................................................3
I. Mét sè kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng........................................................................3
2. §Æc ®iÓm cña thÞ trêng thuû s¶n t¹i Mü........................................................4
3. cÇn thiÕt ph¶i réng thÞ trêng xuÊt khÈu thuû s¶n t¹i cña ViÖt
Nam ...................................................................................................................7
II. Kh¸i qu¸t thùc tr¹ng thÞ trêng xuÊt khÈu thuû s¶n t¹i Mü cña ViÖt Nam ..8
1. Kh¸i qu¸t thÞ trêng xuÊt khÈu thuû s¶n t¹i Mü cña ViÖt Nam ....................8
2. Thùc tr¹ng thÞ trêng xuÊt khÈu s¶n phÈm thuû s¶n cña ViÖt nam
sang Mü..............................................................................................................9
III. C¸c gi¶i ph¸p kinh chñ yÕu nh»m réng thÞ trêng xuÊt khÈu s¶n
phÈm thuû s¶n cña ViÖt Nam sang thÞ trêng Mü............................................18
1. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu..................................................................................18
2. Mét sè suy nghÜ cña b¶n th©n......................................................................23
KÕt luËn........................................................................................................24
Tµi liÖu tham kh¶o......................................................................................25
Đề tài : Thực trạng và các giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu thủy sản của Viêt Nam tại Mỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Thực trạng và các giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu thủy sản của Viêt Nam tại Mỹ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đề tài : Thực trạng và các giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu thủy sản của Viêt Nam tại Mỹ 9 10 499