Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi kế toán quản trị (ĐH Kinh tế Đà Nẵng)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3495 lần   |   Lượt tải: 13 lần
GÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
HỌC PHẦN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
(45 tiết - 3 tín chỉ)
LOẠI CÂU HỎI 1 ĐIỂM:
Câu 1: Khái niệm và nội dung cơ bản của kế toán quản trị?
Câu 2: Mục tiêu, nhiệm vụ của kế toán quản trị?
Câu 3: Phương pháp kế toán quản trị?
Câu 4: Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
Câu 5: Lý thuyết kinh tế của quá trình định giá bán sản phẩm?
Câu 6: Nội dung, tác dụng của các chỉ tiêu: Lãi trên biến phí; Tỷ suất lãi trên
biến phí sử dụng trong kế toán quản trị?

rg

Câu 7: Điểm hoà vốn và phương pháp xác định điểm hoà vốn?

h.
o

Câu 8: Các ứng dụng mối quan hệ C-V-P vào quá trình ra quyết định kinh
doanh?

24

Câu 9: Các hạn chế khi phân tích mối quan hệ C-V-P?

te

Câu 10: Các ứng dụng phân tích điểm hoà vốn trong việc ra quyết định kinh
doanh?

nh

Câu 11: Đặc điểm và tiêu chuẩn lựa chọn quyết định ngắn hạn?

://

ki

Câu 12: Thế nào là thông tin thích hợp ? Thông tin không thích hợp? Đặc điểm
thông tin thích hợp cho quá trình quyết định?

tp

LOẠI CÂU HỎI 2 ĐIỂM:

ht

Câu 1: Tổ chức công tác kế toán quản trị trong doanh nghiệp?
Câu 2: Nội dung, tác dụng của các cách phân loại chi phí trong kế toán quản trị
ở doanh nghiệp?
Câu 3: Nội dung và ý nghĩa của các loại giá thành trong kế toán quản trị ở
doanh nghiệp?
Câu 4: Trình bày nội dung phương pháp định giá bán sản phẩm thông thường.
Câu 5: Nội dung kế toán quản trị doanh thu?
Câu 6: Phương pháp xây dựng các định mức chi phí sản xuất kinh doanh:
- Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
- Định mức chi phí nhân công trực tiếp.
- Định mức chi phí sản xuất chung
Câu 7: Nội dung, phương pháp lập dự toán về một số chỉ tiêu sau:
1

- Dự toán tiêu thụ
- Dự toán sản lượng sản xuất
- Dự toán chi phí sản xuất (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân
công trực tiếp, chi phí sản xuất chung)
Câu 8: Nội dung, phương pháp lập dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý
doanh nghiệp.
Câu 9: Nội dung kế toán quản trị vật tư hàng hoá trong doanh nghiệp?
Câu 10: Nội dung kế toán quản trị TSCĐ trong doanh nghiệp?
Câu 11: Nội dung kế toán quản trị LĐ và tiền lương trong doanh nghiệp?
Câu 12: Yêu cầu, nội dung kế toán quản trị các khoản nợ?

rg

LOẠI CÂU HỎI 3 ĐIỂM:
Câu 1:

24

h.
o

Doanh nghiệp A sản xuất sản phẩm B. Giá thành đơn vị sản phẩm theo định
mức là 6.200 đ, chia làm 3 công đoạn sản xuất như sau:
Công đoạn 1:

te

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 2.000đ
1.000đ

Cộng:

3.000đ

://

Công đoạn 2:

ki

nh

- Chi phí chế biến công đoạn 1:

tp

- Giá trị bán thành ph...
1
GÂN HÀNG ĐỀ THI HT HC PHN
HC PHN: K TOÁN QUN TR
(45 tiết - 3 tín ch)
LOI CÂU HI 1 ĐIM:
Câu 1: Khái nim và ni dung cơ bn ca kế toán qun tr?
Câu 2: Mc tiêu, nhim v ca kế toán qun tr?
Câu 3: Phương pháp kế toán qun tr?
Câu 4: Đối tượng tp hp chi phí sn xut và đối tượng tính giá thành sn phm
Câu 5: Lý thuyết kinh tế ca quá trình định giá bán sn phm?
Câu 6: Ni dung, tác dng ca các ch tiêu: Lãi trên biến phí; T sut lãi trên
biến phí s dng trong kế toán qun tr?
Câu 7: Đim
hoà vn và phương pháp xác định đim
hoà vn?
Câu 8: Các ng dng mi quan h C-V-P vào quá trình ra quyết định kinh
doanh?
Câu 9: Các hn chế khi phân tích mi quan h C-V-P?
Câu 10: Các ng dng phân tích đim hoà vn trong vic ra quyết định kinh
doanh?
Câu 11: Đặc đim và tiêu chun la chn quyết định ngn hn?
Câu 12: Thế nào là thông tin thích hp ? Thông tin không thích hp? Đặc đim
thông tin th
ích hp cho quá trình quyết định?
LOI CÂU HI 2 ĐIM:
Câu 1: T chc công tác kế toán qun tr trong doanh nghip?
Câu 2: Ni dung, tác dng ca các cách phân loi chi phí trong kế toán qun tr
doanh nghip?
Câu 3: Ni dung và ý nghĩa ca các loi giá thành trong kế toán qun tr
doanh nghip?
Câu 4: Trình bày ni dung phương pháp định giá bán sn phm thông thường.
Câu 5: Ni dung kế toán qun tr doanh thu?
Câu 6: Phương pháp xây dng các định mc chi phí sn xut kinh doanh:
- Định mc chi phí nguyên vt liu trc tiếp
- Định mc chi phí nhân công trc tiếp.
- Định mc chi phí sn xut chung
Câu 7: Ni dung, phương pháp lp d toán v mt s ch tiêu sau:
http://kinhte24h.org
Đề thi kế toán quản trị (ĐH Kinh tế Đà Nẵng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi kế toán quản trị (ĐH Kinh tế Đà Nẵng) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề thi kế toán quản trị (ĐH Kinh tế Đà Nẵng) 9 10 215