Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tôn giáo

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3829 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Đề 6: Tôn giáo – tín ngưỡng.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của BCH TW Đảng (khóa IX) xác định: “Tín ngưỡng,
tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc
trong quá trình xây dựng CNXH ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại
đoàn kết dân tộc”. (Trích Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa IX, Nxb CTQG,
HN-2003, tr 48).
Bằng lý luận và thực tiễn, đồng chí hãy phân tích và làm rõ luận điểm trên.
BÀI LÀM
1- Làm rõ bản chất vấn đề tôn giáo theo quan điểm CN Mác-Lênin. (*)
Tôn giáo đã xuất hiện rất sớm trong lịch sử nhân loaị và còn tồn tại lâu daì trong đời sống
tinh thần của con người. Ph.ăngghen có dự đoán về sự tiêu vong của tôn giaó, nhưng đó là
trong một XH hoàn thiện ở một tương lai xa khi con người không chỉ có mưu sự mà còn làm
cho thành sự nữa.
Trong thời nay, tôn giáo là vấn đề sôi động trên toàn cầu và của mỗi quốc gia, dân tộc. Tôn
giaó có liên quan chặt chẽ đến những cuộc xung đột dân tộc, sắc tộc đang diễn ra nhiều nơi,
không chỉ vì nó có vai trò và tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực của đời sống xã hội mà còn
biểu hiện ở sự baỏ lưu, gìn giữ bản. sắc văn hoá của từng cộng đồng, thành phần dân tộc trước
xu thế toàn cầu hoá hiện nay. Tín ngưỡng tôn giaó là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân
dân, nhưng laị liên quan đến các lĩnh vực của đời sống XH, tác động đến VH, đạo đức, kinh tế,
an ninh và quốc phòng.
Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo và đang có xu hướng phát triển. Trong sự nghiệp đổi
mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đổi mới về tôn giaó là cũng là một quá trình
lâu daì, quá trình ấy đoì hỏi từng bước được hoàn thiện. Do vậy, việc đổi mới nhận thức, đánh
giá và ứng xử đối với tôn giáo cần được đặt ra nghiêm túc. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của
BCH TW Đảng (khóa IX) xác định: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ
phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng CNXH ở nước ta.
Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc”.
Theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tôn giáo là một hiện tượng xã hội đa dạng, phức tạp gắn liền
với những lĩnh vực xã hội khác nhau của đời sống con người; là một hình thái ý thức xã hội do
con người sáng tạo ra, nó phản ánh cách giải quyết mối quan hệ giữa con người với cái siêu
nhiên, cái hiện thực với cái hư ảo, cái trần tục với cái thiêng liêng, các trần gian với cái siêu
trần gian. Tôn giáo là sự sáng tạo, nó phản ánh hư ảo, ảo tưởng, sự tưởng tượng, là thế giới
quan lộn ngược của co...
Đề 6: Tôn giáo – tín ngưỡng.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của BCH TW Đảng (khóa IX)c đnh:Tín ngưỡng,
tôn giáo nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang sẽ tồn tại cùng dân tộc
trong quá trình xây dựng CNXH nước ta. Đồng bào các tôn giáo bộ phận của khối đại
đoàn kết dân tộc”. (Trích Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa IX, Nxb CTQG,
HN-2003, tr 48).
Bằng lý luận và thực tiễn, đồng chí hãy phân tích và làm rõ luận điểm trên.
BÀI LÀM
1- Làm rõ bản chất vấn đề tôn giáo theo quan điểm CN Mác-Lênin. (*)
Tôn giáo đã xuất hiện rất sớm trong lịch sử nhân loaị còn tồn tại lâu daì trong đời sống
tinh thần của con người. Ph.ăngghen dự đoán v s tiêu vong của tôn giaó, nhưng đó
trong một XH hoàn thiện một tương lai xa khi con người không chỉ mưu sự còn làm
cho thành sự nữa.
Trong thời nay, tôn giáo là vấn đề sôi động trên toàn cầu và của mỗi quốc gia, dân tộc. Tôn
giaó liên quan chặt chẽ đến những cuộc xung đột dân tộc, sắc tộc đang diễn ra nhiều nơi,
không chỉ vai trò tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực của đời sống hội còn
biểu hiện sự baỏ lưu, gìn giữ bản. sắc văn hoá của từng cộng đồng, thành phần dân tộc trước
xu thế toàn cầu hoá hiện nay. Tín ngưỡng tôn giaó nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân
dân, nhưng laị liên quan đến các lĩnh vực của đời sống XH, tác động đến VH, đạo đức, kinh tế,
an ninh và quốc phòng.
Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáođang có xu hướng phát triển. Trong sự nghiệp đổi
mới đất nước do Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, đổi mới về tôn giaó cũng là một quá trình
lâu daì, quá trình ấy đhỏi từng bước được hoàn thiện. Do vậy, việc đổi mới nhận thức, đánh
giá và ứng xử đối với tôn giáo cần được đặt ra nghiêm túc. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của
BCH TW Đảng (khóa IX) xác định:Tín ngưỡng, tôn giáo nhu cầu tinh thần của một bộ
phận nhân dân, đangsẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng CNXH ở nước ta.
Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc”.
Theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tôn giáo một hiện tượng hội đa dạng, phức tạp gắn liền
với những nh vực xã hội khác nhau của đời sống con người; là một nh thái ý thứchội do
con người ng tạo ra, phản ánh cách giải quyết mối quan hệ giữa con người với i siêu
nhiên, cái hiện thực với cái o, cái trần tục với i thiêng liêng, các trần gian với i siêu
trần gian. Tôn giáo sự ng tạo, phản ánh ảo, ảo tưởng, sự tưởng tượng, thế giới
quan lộn ngược của con người với những sức mạnh bên ngoài chi phối họ. Ăngghen viết: “Bất
cứ tôn giáo nào cũng đều là sự phản ánh hư ảo vào đầu óc người, là những sức mạnh bên ngoài
chi phối cuộc sống hàng ngày của họ, chỉ s phản ánh trong đó sức mạnh thế gian đã
mang hình thức siêu thế gian” (Ăngghen trong Chống Đuyrinh).
Tôn giáo không nội dung riêng, phản ánh hiện thực hội một cách sai lệch, ảo.
Tôn giáo là hạnh phúc hư ảo, là thuốc phiện của tín đồ tôn giáo.
Tóm lại, CN Mác-nin cho rằng, tôn giáo về bản chất, tôn giáo không chỉ hình thái ý
thức hội còn một thực thể hội. Song xét về bản chất, tôn giáo một hình thái ý
thức hội đặc biệt, phản ánh một cách hoang đường, ảo, lệch lạc hiện thực khách
quan vào đầu óc con người. Shoang đường của tôn giáo do chính con người sáng tạo ra; cái
thế giới ảo ấy không ai nhìn thấy được chưa ai chứng minh được bằng sở khoa học.
Hoang đường và hư ảo chính là bản chất của tôn giáo.
Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng tôn giáo ra đời có 3 nguồn gốc cơ bản:
- Trước hết là nguồn gốc nhận thức: tôn giáo đã nảy sinh trong xã hội mà trình độ sản xuất
hết sức thấp kém, con người hầu như ph thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, bất lực trước những
Đề thi tôn giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tôn giáo - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi tôn giáo 9 10 573