Ktl-icon-tai-lieu

Development of a nonradioactive receptor-ligand binding assay towards drug development strategy in Vietnam

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Development of a nonradioactive receptorligand binding assay towards drug development
strategy in Vietnam
Nguyen Anh Luong
Hanoi university of Science, VNU; Faculty of Biology
Major: Genetics; Code: 60 42 70
Supervisors: Assoc.Prof.PhD. Dinh Doan Long
Date of Presenting Thesis: 2011
Abstract. Tổng quan về phương pháp đo tương tác thụ thể và phối tử đặc hiệu không sử
dụng phóng xạ phục vụ định hướng phát triển thuốc ở Việt Nam: Khái quát về dược lý
phân tử; Các đích tác dụng của thuốc; Về thụ thể kết cặp G protein (GPCR); Thụ thể
angiotensin II; Các phương pháp nghiên cứu xác định tương tác thụ thể và phối tử; Y
học cổ truyền và tài nguyên dược liệu. Trình bày các phương pháp nghiên cứu: Quy
trình chiết xuất dịch chiết methanol; Thu thụ thể màng; Xác định nồng độ protein sử
dụng phương pháp Bradford; Phương pháp elisa để xác định lượng phối tử gắn
fluorescein; Quy trình thí nghiệm liên kết (binding assay); Phản ứng tương tác giữa các
phối tử đã biết và dịch chiết với thụ thể đích; Phương pháp xử lý kết quả. Trình bày kết
quả và thảo luận: Xác định nồng độ protein thu được từ gan chuột; Tối ưu phản ứng
ELISA; Tối ưu nồng độ protein thụ thể trong phản ứng liên kết; Thí nghiệm liên kết thụ
thể - phối tử đặc hiệu (thí nghiệm bão hòa); Phản ứng cạnh tranh của F-AT II với các
phối tử đã biết; Nghiên cứu sàng lọc một số dịch chiết thực vật.
Keywords. Di truyền học; Thuốc Việt Nam; Đồng vị phóng xạ; Thụ thể

Content
Việt Nam là một trong những nước có nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng và phong phú
trên thế giới với hơn 13.200 loài thực vật và khoảng 10.000 loài động vật đã được xác định, với
nhiều nhóm loài sinh vật có tính tính đặc hữu cao, có giá trị khoa học và thực tiễn lớn.
Xuất phát từ nền văn hóa đa dạng bản sắc với rất nhiều dân tộc sống trải dài trên khắp
lãnh thổ với các điều kiện tự nhiên và lịch sử riêng đã hình thành nên một nền Y học cổ truyền

với lịch sử lâu đời hàng nghìn năm, với rất nhiều kinh nghiệm trong sử dụng thuốc trong đời
sống. Việc dùng thuốc trong nhân dân đã có từ rất lâu đời, tích lũy dưới dạng kinh nghiệm,
thường chỉ được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Hơn 3800 bài thuốc đã được sưu tầm lại, cùng
với hàng nghìn bài thuốc lưu truyền trong dân gian, đặc biệt là trong cộng đồng các dân tộc
thiểu số. Tuy nhiên, rất nhiều các bài thuốc và các nguyên liệu làm thuốc như vậy vẫn chưa
được nghiên cứu cơ chế tác động cũng như cơ sở khoa học vẫn chưa được xác định.
Có nhiều phương pháp nghiên cứu sàng lọc các hợp chất có hoạt tính sinh học tro...
Development of a nonradioactive receptor-
ligand binding assay towards drug development
strategy in Vietnam
Nguyen Anh Luong
Hanoi university of Science, VNU; Faculty of Biology
Major: Genetics; Code: 60 42 70
Supervisors: Assoc.Prof.PhD. Dinh Doan Long
Date of Presenting Thesis: 2011
Abstract. Tng quan v phương pháp đo tương tác thụ th và phối t đặc hiệu không sử
dụng phóng xạ phc v định hướng phát triển thuc Việt Nam: Khái quát v ợc
phân tử; Các đích tác dng ca thuc; V th th kết cp G protein (GPCR); Th th
angiotensin II; c phương pháp nghiên cứu xác định tương tác thụ th phối t; Y
hc c truyền tài nguyên dược liệu. Trình bày các phương pháp nghiên cu: Quy
trình chiết xut dch chiết methanol; Thu th th màng; Xác định nồng độ protein s
dụng phương pháp Bradford; Phương pháp elisa để xác định lượng phi t gn
fluorescein; Quy trình thí nghiệm liên kết (binding assay); Phn ứng tương tác giữa các
phi t đã biết và dịch chiết vi th th đích; Phương pháp xử lý kết quả. Trình bày kết
qu tho luận: Xác định nồng độ protein thu được t gan chut; Tối ưu phản ng
ELISA; Tối ưu nồng độ protein th th trong phn ứng liên kết; Thí nghiệm liên kết th
th - phi t đặc hiệu (tnghiệm bão a); Phn ng cnh tranh ca F-AT II với các
phi t đã biết; Nghiên cứu sàng lọc mt s dch chiết thc vt.
Keywords. Di truyn hc; Thuc Việt Nam; Đồng v phóng xạ; Th th
Content
Việt Nam là mt trong những nước có nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng phong phú
trên thế gii vi hơn 13.200 loài thực vật và khoảng 10.000 loài động vt đã được xác đnh, vi
nhiều nhóm loài sinh vật có tính tính đặc hữu cao, có giá trị khoa học và thực tin ln.
Xuất phát t nền văn hóa đa dạng bn sc vi rt nhiều dân tộc sng trải dài trên khp
lãnh thổ với các điều kin t nhiên và lịch s riêng đã hình thành nên mt nn Y hc c truyn
Development of a nonradioactive receptor-ligand binding assay towards drug development strategy in Vietnam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Development of a nonradioactive receptor-ligand binding assay towards drug development strategy in Vietnam - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Development of a nonradioactive receptor-ligand binding assay towards drug development strategy in Vietnam 9 10 845