Ktl-icon-tai-lieu

DFT

Được đăng lên bởi confidence1809
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5

BIẾN ĐỔI FOURIER RỜI RẠC (DFT)

T.S. Đinh Đức Anh Vũ

Giới thiệu về DFT
z

Biến đổi Fourier liên tục
x(n) = 0.8nu(n)

x(n)

Miền thời gian

F

X (ω) =

∞

∑ x(n)e

Miền tần số

− jωn

n = −∞

z

Vấn đề: X(ω) liên tục theo tần số ω → không thích hợp cho việc tính toán trên máy tính

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Bách Khoa Tp. HCM
Bài Giảng Môn: Xử Lý Tín Hiệu Số

Side 2

Lấy mẫu miền tần số

X(ω)

Lấy
mẫu

N=10

X (k ) ≡ X (ω =

2π
N

N=10

k)

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Bách Khoa Tp. HCM
Bài Giảng Môn: Xử Lý Tín Hiệu Số

Side 3

Lấy mẫu miền tần số
X (ω ) ω = 2πk / N = X (

X (k ) = L +
=

2π
N

−1

k) =

− j 2Nπ kn

n=− N

∑ ∑

∑ x ( n )e

− j 2πkn / N

k = 0,1,..., N − 1

n = −∞

∑ x ( n )e

∞ lN + N −1

∞

x ( n )e

N −1

+ ∑ x ( n )e

− j 2Nπ kn

+

n =0

2 N −1

∑ x ( n)e

− j 2Nπ kn

n= N

+L

− j 2Nπ kn

l = −∞ n =lN

 ∞
 − j 2π kn
= ∑  ∑ x(n − lN ) e N
n = 0 l = −∞

N −1

N −1

⇒ X ( k ) = ∑ x p ( n)e

− j 2Nπ kn

Thay n bằng (n-lN)
với

n =0

z

x p ( n) =

∞

∑ x(n − lN )

l = −∞

T/h xp(n) – lặp chu kỳ của x(n) mỗi N mẫu – là t/h tuần hoàn với chu kỳ cơ bản N
N −1

x p (n) = ∑ ck e j 2πkn / N

n = 0,1,...N − 1

k =0

1
ck =
N

N −1

∑x
n=0

p

(n)e − j 2πkn / N

k = 0,1,..., N − 1

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Bách Khoa Tp. HCM
Bài Giảng Môn: Xử Lý Tín Hiệu Số

Side 4

Lấy mẫu miền tần số
1
X (k )
N
1 N −1
j 2 π kn
x p ( n) = ∑ X ( k )e N
N k =0

ck =

z

k = 0,1,K , N − 1
n = 0,1,K , N − 1

Có thể phục hồi t/h xp(n) từ các mẫu của phổ X(ω)
 x p ( n)
x ( n) = 
0

x(n)
n
0

0 ≤ n ≤ N −1
others

L

xp(n)

N>L

n
0

L N

xp(n)

N<L

0

alias
n

Khi N≥L, x(n) có thể được khôi phục
từ các mẫu phổ tần số tại ωk=2πk/N

N

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Bách Khoa Tp. HCM
Bài Giảng Môn: Xử Lý Tín Hiệu Số

Side 5

Lấy mẫu miền tần số
z

Có thể phục hồi X(ω) từ các mẫu X(k) với k=0,1,…,N-1
– Giả sử N≥L → x(n) = xp(n) khi 0≤n≤N-1

x ( n) =

1
N

N −1

∑ X ( k )e

j 2πkn / N

k =0


 1 N −1
X (ω ) = ∑ x(n)e
= ∑  ∑ X (k )e j 2πkn / N e− jωn
n =−∞
n =0  N k =0

N −1

 1 N −1
= ∑ X (k ) ∑ e− j (ω −2πk / N ) n 
k =0

 N n =0
∞

− jωn

N −1

1 N −1 − jωn 1 1 − e− jωN
P(ω ) = ∑ e
=
N n =0
N 1 − e− jω
sin(ωN / 2) − jω ( N −1) / 2
=
e
N sin(ω / 2)
1
P ( 2Nπ k ) = 
0

N −1

X (ω ) = ∑ X (k ) P(ω − 2Nπ k )

N≥L

k =0

k =0
k = 1,2, K , N − 1

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Bách Khoa Tp. HCM
Bài Giảng Môn: Xử Lý Tín Hiệu Số

Side 6

Lấy mẫu miền tần số
z

Tóm tắt
1
x ( n) =
N

x(n)
có chiều dài L≤N

N −1

...
Chương 5
BIN ĐỔI FOURIER RI RC (DFT)
T.S. Đinh Đức Anh Vũ
Khoa Công Ngh Thông Tin - ĐạiHcBáchKhoaTp. HCM
Bài Gin
g
Môn:
X
L
ý
Tín Hi
uS
Side 2
Gii thiu v DFT
z Biến đổi Fourier liên tc
z Vn đề: X(ω) liên tc theo tn sốω→không thích hp cho vic tính toán trên máy tính
−∞=
=
n
nj
enxX
ω
ω
)()(
x(n)
x(n) = 0.8
n
u(n)
Min tn s
Min thi gian
F
DFT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DFT - Người đăng: confidence1809
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
DFT 9 10 507