Ktl-icon-tai-lieu

Dịch tự bản nghĩa 3

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dịch tự bản nghĩa

Tác giả:Trần Mạnh Linh

TỐN

CUNG TỐN
33. THUẦN TỐN:

a) C„ch:
“Cô chu đắc thuỷ” (Thuyền cô (lẻ) mắc cạn gặp thuỷ).
Ban đầu gặp khó khăn sau cũng gặp thuận lợi
b) T½↔ng:
“Tuỳ phong Tốn” (Theo gió mà thành Tốn). Gió to. Đối với tiếng tăm là có lợi,
kinh doanh lợi lộc thì không lợi.
c) NghŚa:
- Tốn là vào, núp vào, nhập
vào (Gió mềm hoà tan vào
vật khác). Tượng quẻ có 2 hào dương chìm lún vào quẻ
đại Khảm ở dưới. Là quẻ lục xung nhưng không phải tan
rã mà lại kết hợp vào.
- Tốn là nhún, thuận, nhún nhường, thuận theo (Đoài cũng là thuận theo, nhưng quẻ
Đoài là trong cương ngoài nhu, tức là thuận theo có chủ kiến, có nghệ thuật, dùng
phép nhu, thuận theo mà hanh thông. Quẻ Tốn là ngoài cương trong nhu, là tính
mềm tức là tòng theo, tòng theo thuộc nhu không có chính kiến tiểu hanh thông, đa
hung).
- Tốn là cổ động: “Tốn dĩ cổ chi”, sự quảng cáo, marketing, sự
khuếch trương thanh thế (Ngũ linh đời người: hợp với quảng
cáo, bán hàng, chào hàng)
- Tốn chỉ sự thay đổi (theo gió là sự
đổi), là sự không kiên định. (Bản
mệnh tương ứng sao Thiên đồng
trong tử vi. Mênh quẻ Tốn: người thích vận động, công
việc, tư tưởng, suy nghĩ thay đổi, tính hay thay đổi. Không
làm lãnh đạo, chỉ nên cổ động, khác với thuần Chấn: người
lãnh đạo, có tiếng vang). Xem việc ra quẻ thuần Tốn: xấu,
dễ giải thể. Nhưng khi ta lệ thuộc vào một cái chính thì ta
thắng. Ví dụ công ty A, ta là cổ đông Y thì ta thắng.

Vi tính: P.V.Chiến

29

CÂU LẠC BỘ DỊCH HỌC HÀ NỘI

Dịch tự bản nghĩa

Tác giả:Trần Mạnh Linh

TỐN

34. PHONG THIÊN TIỂU SÚC:

a) C„ch:
“Mật vân bất vũ” (Mây dày chưa mưa). Như thị
trường chứng khoán căng thẳng khi ta đang mua.

b) T½↔ng:
“Phong hành thiên thượng” (Gió đi trên trời).
c) NghŚa:
- Tiểu Súc là tích, tích chứa,
tích tụ, tích cóp, dự trữ (đang
chờ thời).
- Nuôi, nuôi dưỡng (Trời bao la để gió thổi bên trên. Tuỳ
hỗ là quẻ Hoả Thiên Đại hữu).
- Tiểu súc là đậu, đậu vào, đỗ vào, dừng (việc đang dừng
phải chờ đợi, đang tích trữ thông tin chờ tiến tới kết quả).
- Đại súc: dừng mà co lại (liệt, co
quắp).
- Tiểu súc: dừng không phát triển, bệnh tật mới biểu hiện triệu
chứng bệnh.
- Chứa nhỏ: Cái Tốn nhỏ chứa cái Càn (trời) lớn à sự dừng lại,
kiềm toả nhỏ.
- Việc nhỏ thì hanh thông (trong giai đoạn ngắn, không để kéo
dài). Mua bán kinh doanh bất động sản: mua giá nhỏ, giá hơi cao
bán luôn.
- Tiểu súc là ràng buộc (ràng buộc tạm thời, không bền chặt). (Quẻ tốn lấy cái nhu
của mình mà ràng buộc, nhưng không thể nén được sự cứng mạnh của quẻ Càn vì
thế mà chỉ là...
Dch t bn nghĩa
TN
c gi:Trn M
nh Linh
Vi tính: P.V.Chiến
29
CÂU LC B DCH HC HÀ NI
CUNG TN
33. THUN TN:
a) C„ch:
Cô chu đc thu (Thuyn cô (l) mc cn gp thu
).
Ban đu gp khó khăn sau cũng gp thun li
b) ng:
Tu phong Tn” (Theo gió mà tnh Tn). Gto. Đối vi tiếng tăm là có li,
kinh doanh li lc thì không li.
c) NghŚa:
- Tn là o, p o, nhp
o (Gió mm hoà tan o
vt kc). Tượng qu 2 o dương cm lún vào qu
đại Khm dưới. Là qu lc xung nhưng không phi tan
rã mà li kết hp vào.
- Tn là nhún, thun, nhún nhường, thun theo (Đi cũng là thun theo, nhưng qu
Đi là trong cương ngoài nhu, tc là thun theo có ch kiến, có ngh thut, ng
phép nhu, thun theo mà hanh thông. Qu Tn là ngoài cương trong nhu, là nh
mm tc là ng theo, tòng theo thuc nhu không có cnh kiến tiu hanh thông, đa
hung).
- Tn là c động: “Tn dĩ c chi”, s qung o, marketing, s
khuếch trương thanh thế (Ngũ linh đi người: hp vi qung
o, bán ng, co ng)
- Tn ch s thay đi (theo gió là s
đổi), là s không kiên đnh. (Bn
mnh tương ng sao Thiên đng
trong t vi. nh qu Tn: người tch vn động, công
vic, tư tưởng, suy nghĩ thay đổi, nh hay thay đi. Không
m lãnh đo, ch nên c đng, khác vi thun Chn: người
nh đo, có tiếng vang). Xem vic ra qu thun Tn: xu,
d gii th. Nhưng khi ta l thuc o mt i chính thì ta
thng. Ví d công ty A, ta là c đông Y thì ta thng.
Dịch tự bản nghĩa 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch tự bản nghĩa 3 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Dịch tự bản nghĩa 3 9 10 440