Ktl-icon-tai-lieu

Dịch vụ cơm hộp văn phòng phục vụ các món chay mang thương hiệu Cơm V

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
Hà nội đang phát triển nhanh chóng, số lượng doanh nghiệp tăng lên, các văn
phòng, tòa nhà cao ốc mọc lên từng ngày và theo đó là sự phát triển của các dịch vụ
cơm văn phòng. Hiện nay thị trường cơm văn phòng vẫn đang phát triển theo sự
phát triển của các văn phòng doanh nghiệp. Đây là một thị trường khá hấp dẫn, thế
nên cũng dễ hiểu khi thấy gần đây có khá nhiều người nhảy vào kinh doanh loại
hình này, thậm chí nhiều quán café đơn thuần giờ cũng biến thành café 2 trong 1
(café + cơm văn phòng). Thu nhập của nhân viên văn phòng ngày càng tăng, s ố
lượng nhân viên văn phòng có thu nhập cao ngày càng nhiều (đặc biệt hậu WTO
ngày càng nhiều công ty nước ngoài nhảy vào Việt Nam), vì th ế đây được coi là
một nhóm khách hàng tiềm năng. Nhận thấy thị trường cơm văn phòng là một thị
trường nhiều tiềm năng, chúng tôi quyết định sẽ gia nhập và khai thác. Ý t ưởng
kinh doanh này tuy không mới, nhưng như câu châm ngôn: “Hãy nghĩ không cũ v ề
những vấn đề không mới” bằng sự sáng tạo của mình để tạo ra sự khác biệt và
những lợi thế cạnh tranh, chúng tôi tin tưởng có th ể phát triển nó thành công. Bi ến
một ý tưởng không mới thành mới, đó chính là điều chúng tôi sẽ làm!

-1-

I. TỔNG QUAN VỀ Ý TƯỞNG
1/. Ý tưởng cốt lõi: Dịch vụ cơm hộp văn phòng phục vụ các món chay mang
thương hiệu “Cơm V”
2/. Lý do lựa chọn lĩnh vực cơm hộp văn phòng:
- Với sự phát triển mạnh của nền kinh tế và nhịp sống công nghiệp hiện nay thì
đây là một ngành tiềm năng có nhu cầu rất lớn.
- Thị trường cung cấp sản phẩm ăn trưa cho nhân viên văn phòng có thu nh ập cao
hiện vẫn chưa có thương hiệu thực sự mạnh chiếm lĩnh thị trường.
- Thu nhập của nhân viên văn phòng ngày càng tăng, số lượng nhân viên văn phòng
có thu nhập cao ngày càng nhiều, chính sách đãi ngộ, chăm sóc nhân viên của các
công ty ngày càng cao đặc biệt hậu WTO.
- Các cơ sở cung cấp bữa ăn trưa cho nhân viên văn phòng phần lớn không đáp ứng
được tiêu chuẩn về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thói quen ít vận động và ăn uống qua loa hoặc thiếu khoa h ọc ít nhi ều đã ảnh
hưởng đến sức khỏe của nhân viên văn phòng.
- Chất lượng sống ngày càng cao dẫn đến nhu cầu về một b ữa ăn ngon, cung c ấp
đầy đủ chất dinh dưỡng cho một ngày làm việc, cùng với một dịch vụ hoàn h ảo,
phong cách chuyên nghiệp hơn.
- Nhóm có khả năng chuyên môn (3 bạn học chuyên ngành quản lý doanh nghi ệp
và 1 bạn học chuyên ngành Marketing) và hơn nữa là lòng nhi ệt tình và quy ết tâm
khởi sự kinh doanh.
- Nhóm có hiểu biết và kinh nghiệm thực tế...
PH N M Đ U
Hà n i đang phát tri n nhanh chóng, s l ng doanh nghi p tăng lên, các văn ượ
phòng, tòa nhà cao c m c lên t ng ngày và theo đó là s phát tri n c a các d ch v
c m văn phòng. Hi n nay th tr ng c m văn phòng v n đang phát tri n theo sơ ườ ơ
phát tri n c a các văn phòng doanh nghi p. Đây là m t th tr ng khá h p d n, th ườ ế
nên cũng d hi u khi th y g n đây khá nhi u ng i nh y vào kinh doanh lo i ườ
hình này, th m chí nhi u quán café đ n thu n gi cũng bi n thành café 2 trong 1 ơ ế
(café + c m văn phòng). Thu nh p c a nhân viên văn phòng ngày càng tăng, sơ
l ng nhân viên văn phòng thu nh p cao ngày càng nhi u c bi t h u WTOượ
ngày càng nhi u công ty n c ngoài nh y vào Vi t Nam), th đây đ c coi ướ ế ượ
m t nhóm khách hàng ti m năng. Nh n th y th tr ng c m văn phòng m t th ườ ơ
tr ng nhi u ti m năng, chúng tôi quy t đ nh s gia nh p khai thác. Ý t ngườ ế ưở
kinh doanh này tuy không m i, nh ng nh câu châm ngôn: “Hãy nghĩ không v ư ư
nh ng v n đ không m i b ng s sáng t o c a mình đ t o ra s khác bi t ể ạ
nh ng l i th c nh tranh, chúng tôi tin t ng có th phát tri n nó thành công. Bi n ế ưở ế
m t ý t ng không m i thành m i, đó chính là đi u chúng tôi s làm! ưở
- 1 -
Dịch vụ cơm hộp văn phòng phục vụ các món chay mang thương hiệu Cơm V - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch vụ cơm hộp văn phòng phục vụ các món chay mang thương hiệu Cơm V - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Dịch vụ cơm hộp văn phòng phục vụ các món chay mang thương hiệu Cơm V 9 10 690