Ktl-icon-tai-lieu

Điểm giữa kỳ tạm thời

Được đăng lên bởi nvluanxd
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐIỂM GIỮA KỲ MÔN HỌC THIẾT KẾ THI CÔNG CÔNG TRÌNH(TẠM THỜI)
(Ai có thắc mắc thì liên hệ với thầy trước 15h ngày 27/12/2014)
f_masv
DTK1051040080
DTK1151040004
DTK1051040081
DTK1051040085
DTK1051040010
DTK1051040083
DTK1051040009
11511220002
DTK1051040154
DTK1051040089
DTK1051040018
DTK1051040093
DTK1051040015
DTK1051040157
DTK1051040160
DTK1051040096
DTK0951040085
DTK1051040099
DTK0951040156
DTK1051040029
DTK0951040019
DTK1051040106
DTK0951040020
DTK1051040108
DTK1051040023
DTK1051040161
11511220005
DTK1051040026
DTK1051040162
K125580201018
DTK1051040103
DTK1051040111
DTK1051040107
DTK0951040094
DTK1051040031
DTK1051040037
DTK1051040112
DTK1051040114
DTK1051040043
DTK0951040102
DTK1051040120
DTK1051040117
11110720094
DTK1051040118
11511220006
DTK1051040122
DTK0951040106

f_mamh
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522
FIM522

f_manh
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A
46A

f_holotvn
Lª ViÕt
NguyÔn V¨n
Vâ V¨n
NguyÔn V¨n
NguyÔn Ngäc
§Æng Xu©n
Hå Ngäc
NguyÔn H÷u
Vò V¨n
NguyÔn V¨n
Th©n V¨n
Vò Xu©n
Bïi C«ng
§ç V¨n
Hoµng V¨n
NguyÔn §øc
Lª Xu©n
Lu V¨n
NguyÔn Hoµng
NguyÔn V¨n
§µm Trung
NguyÔn Ngäc
Kim V¨n
NguyÔn V¨n
§µo ThÞ
Ph¹m Thóy
N«ng V¨n
§inh ViÖt
Ng« M¹nh
NguyÔn M¹nh
Vò M¹nh
Phan Kh¸nh
D¬ng V¨n
Hµ Ngäc
Ph¹m Do·n
NguyÔn Hång
NguyÔn §øc
NguyÔn §øc
NguyÔn V¨n
TrÇn V¨n
L« V¨n
NguyÔn V¨n
NguyÔn §¨ng
NguyÔn §¾c
NguyÔn V¨n
NguyÔn ThÞ
NguyÔn Trung

f_tenvn
B¶o
B¾c
B¾c
ChiÕn
Chung
C¬ng
Cêng
Cêng
Cêng
Duy
§oµn
§oµn
§«n
§«ng
Giang
Giang
H¹nh
H¶o
HiÖp
HiÖp
HiÕu
HiÕu
Hßa
Hoµn
Hång
Hång
HuÊn
Hïng
Hïng
Hïng
Hïng
Huy
Hng
Hng
Hng
Khanh
Kh¸nh
Khoa
Linh
Linh
Long
Léc
Lu©n
Lîng
M¹nh
MËn
Mü

f_ngaysinh
25/06/91
11/09/93
20/06/90
15/05/89
21/08/92
20/01/92
13/07/91
02/03/90
04/10/92
04/02/92
20/11/92
04/11/92
21/01/90
07/03/91
17/10/84
11/10/91
24/02/91
22/09/91
17/10/90
25/04/92
19/10/91
20/10/92
03/09/91
10/11/92
14/04/92
26/08/91
30/07/88
05/01/92
10/10/92
05/11/94
18/02/92
12/07/92
01/09/92
08/11/91
08/07/92
01/02/92
10/02/89
30/08/92
09/10/91
10/03/91
06/09/92
20/08/92
07/10/88
01/03/92
26/08/90
10/02/91
11/02/91

TB GK
6.8
0.0
7.4
0.0
7.7
6.6
6.7
6.5
7....
ĐIỂM GIA K MÔN HC THIT K THI CÔNG CÔNG TRÌNH(TM THI)
(Ai có thc mc thì liên h vi thầy trước 15h ngày 27/12/2014)
f_masv
f_mamh
f_manh
f_holotvn
f_tenvn
f_ngaysinh
TB GK
DTK1051040080
FIM522
46A
Lª ViÕt
B¶o
25/06/91
6.8
DTK1151040004
FIM522
46A
NguyÔn V¨n
B¾c
11/09/93
0.0
DTK1051040081
FIM522
46A
Vâ V¨n
B¾c
20/06/90
7.4
DTK1051040085
FIM522
46A
NguyÔn V¨n
ChiÕn
15/05/89
0.0
DTK1051040010
FIM522
46A
NguyÔn Ngäc
Chung
21/08/92
7.7
DTK1051040083
FIM522
46A
§Æng Xu©n
C¬ng
20/01/92
6.6
DTK1051040009
FIM522
46A
Hå Ngäc
Cêng
13/07/91
6.7
11511220002
FIM522
46A
NguyÔn H÷u
Cêng
02/03/90
6.5
DTK1051040154
FIM522
46A
Vò V¨n
Cêng
04/10/92
7.8
DTK1051040089
FIM522
46A
NguyÔn V¨n
Duy
04/02/92
8.2
DTK1051040018
FIM522
46A
Th©n V¨n
§oµn
20/11/92
8.1
DTK1051040093
FIM522
46A
Vò Xu©n
§oµn
04/11/92
8.6
DTK1051040015
FIM522
46A
Bïi C«ng
§«n
21/01/90
8.5
DTK1051040157
FIM522
46A
§ç V¨n
§«ng
07/03/91
7.8
DTK1051040160
FIM522
46A
Hoµng V¨n
Giang
17/10/84
8.5
DTK1051040096
FIM522
46A
NguyÔn §øc
Giang
11/10/91
8.5
DTK0951040085
FIM522
46A
Lª Xu©n
H¹nh
24/02/91
6.4
DTK1051040099
FIM522
46A
Lu V¨n
H¶o
22/09/91
3.0
DTK0951040156
FIM522
46A
NguyÔn Hoµng
HiÖp
17/10/90
8.0
DTK1051040029
FIM522
46A
NguyÔn V¨n
HiÖp
25/04/92
7.8
DTK0951040019
FIM522
46A
§µm Trung
HiÕu
19/10/91
8.0
DTK1051040106
FIM522
46A
NguyÔn Ngäc
HiÕu
20/10/92
6.3
DTK0951040020
FIM522
46A
Kim V¨n
Hßa
03/09/91
7.5
DTK1051040108
FIM522
46A
NguyÔn V¨n
Hoµn
10/11/92
7.4
DTK1051040023
FIM522
46A
§µo ThÞ
Hång
14/04/92
8.6
DTK1051040161
FIM522
46A
Ph¹m Thóy
Hång
26/08/91
8.6
11511220005
FIM522
46A
N«ng V¨n
HuÊn
30/07/88
3.8
DTK1051040026
FIM522
46A
§inh ViÖt
Hïng
05/01/92
8.4
DTK1051040162
FIM522
46A
Ng« M¹nh
Hïng
10/10/92
8.0
K125580201018
FIM522
46A
NguyÔn M¹nh
Hïng
05/11/94
0.0
DTK1051040103
FIM522
46A
Vò M¹nh
Hïng
18/02/92
7.0
DTK1051040111
FIM522
46A
Phan Kh¸nh
Huy
12/07/92
8.4
DTK1051040107
FIM522
46A
D¬ng V¨n
Hng
01/09/92
7.2
DTK0951040094
FIM522
46A
Hµ Ngäc
Hng
08/11/91
7.8
DTK1051040031
FIM522
46A
Ph¹m Do·n
Hng
08/07/92
7.4
DTK1051040037
FIM522
46A
NguyÔn Hång
Khanh
01/02/92
6.4
DTK1051040112
FIM522
46A
NguyÔn §øc
Kh¸nh
10/02/89
8.3
DTK1051040114
FIM522
46A
NguyÔn §øc
Khoa
30/08/92
7.9
DTK1051040043
FIM522
46A
NguyÔn V¨n
Linh
09/10/91
8.4
DTK0951040102
FIM522
46A
TrÇn V¨n
Linh
10/03/91
7.5
DTK1051040120
FIM522
46A
L« V¨n
Long
06/09/92
8.1
DTK1051040117
FIM522
46A
NguyÔn V¨n
Léc
20/08/92
8.1
11110720094
FIM522
46A
NguyÔn §¨ng
Lu©n
07/10/88
7.4
DTK1051040118
FIM522
46A
NguyÔn §¾c
Lîng
01/03/92
6.8
11511220006
FIM522
46A
NguyÔn V¨n
M¹nh
26/08/90
6.8
DTK1051040122
FIM522
46A
NguyÔn ThÞ
MËn
10/02/91
7.8
DTK0951040106
FIM522
46A
NguyÔn Trung
11/02/91
0.0
Điểm giữa kỳ tạm thời - Trang 2
Điểm giữa kỳ tạm thời - Người đăng: nvluanxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Điểm giữa kỳ tạm thời 9 10 246