Ktl-icon-tai-lieu

dieu le cong ty

Được đăng lên bởi nguyenthengoc1990
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 1 lần
M C L C
ĐI U L CÔNG TY C PH N
8
XYZ 8
PH N M Đ U
8
M C I. Đ NH NGHĨA CÁC THU T NG TRONG ĐI U L
8
Đi u 1. Đ nh nghĩa
8
M C II. TÊN, HÌNH TH C, TR S , CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG Đ I DI N VÀ
TH I H N HO T Đ NG C A CÔNG TY
9
Đi u 2. Tên, hình th c, tr s , chi nhánh, văn phòng đ i di n và th i h n ho t đ ng c a
Công ty 9
M C III. M C TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T Đ NG C A CÔNG TY
10
Đi u 3. M c tiêu ho t đ ng c a Công ty 10
Đi u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t đ ng
10
M C IV. V N ĐI U L , C PH N, C ĐÔNG SÁNG L P
11
Đi u 5. V n đi u l , c ph n, c đông sáng l p 11
Đi u 6. Các lo i c ph n c a Công ty 11
Đi u 7. Ch ng ch c phi u ế 13
Đi u 8. Ch ng ch ch ng khoán khác
14
Ch ng ch trái phi u ho c các ch ng ch ch ng khoán khác c a Công ty (tr các th chào ế ư
bán, các ch ng ch t m th i và các tài li u t ng t ), s đ c phát hành có ươ ượ
dieu le cong ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dieu le cong ty - Người đăng: nguyenthengoc1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
dieu le cong ty 9 10 75