Ktl-icon-tai-lieu

Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên

Được đăng lên bởi thucthuc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 8069 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người
Đảng viên như sau:
a. Tiêu chuẩn:
Tiêu chuẩn của đảng viên được quy định rõ ràng ở Điều 1 trong Điều lệ
Đảng, gồm 2điểm, đó là:“1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là
chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phongcủa giai cấp công nhân Việt
Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng,đặt lợi ích
của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi
ích cá
nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, cá
nghị quyết củaĐảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạođức và lối sống lành mạnh; gắn
bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn
đoàn kết thống nhất trong Đảng.2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi
trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiệnCương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trongmột tổ chức
cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín
nhiệm,đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.”
b. Về nhiệm vụ của Đảng viên:
Nhiệm vụ Đảng viên được quy định trong điều 2, điều lệ Đảng, gồm 4
điểm sau:
1.Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng,
chấp hànhnghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết,
chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
được giao; phục tùng tuyệtđối sự phân công và điều động của Đảng.
2.Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng
lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành
mạnh; đấu tranh chốngchủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ quan liêu,
tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
3.Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ
của nhân dân;chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi
chính đáng của nhân dân;tích cực tham gia công tác quần chúng, công
tác xã hội nơi làm việc và nơi ở;tuyên truyền vận động gia đình và nhân
dân thực hiện đường lối, chính sách củaĐảng , pháp luật của nhà
nước.

4.Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của
Đảng; phục tùngkỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng;
thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công
tác phát triển Đảng viên; sinh hoạt Đảng vàđóng Đảng phí đúng quy
định.Thực hiện các nhiệm vụ trên, mỗi Đảng viên cần nắm vững nội
dung cơ bản sau:Một là, kiên định với những vấn đề về quan điểm có
tính nguyên tắc của Đảng:- Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã
hội là mụ...
Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ quyền hạn của người
Đảng viên như sau:
a. Tiêu chuẩn:
Tiêu chuẩn của đảng viên được quy địnhràng ở Điều 1 trong Điều lệ
Đảng, gồm 2điểm, đó là:“1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
chiến cách mạng trong đội tiên phongcủa giai cấp công nhân Việt
Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, tưởng của Đảng,đặt lợi ích
của Tổ quốc, của giai cấp công nhân nhân dân lao động lên trên lợi
ích cá
nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng,
nghị quyết củaĐảng pháp luật của Nhà nước; lao động, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao; đạođức lối sống lành mạnh; gắn
mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn
đoàn kết thống nhất trong Đảng.2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi
trở lên; thừa nhận tự nguyện: thực hiệnCương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, tiêu chuẩn nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trongmột tổ chức
sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín
nhiệm,đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.”
b. Về nhiệm vụ của Đảng viên:
Nhiệm vụ Đảng viên được quy định trong điều 2, điều lệ Đảng, gồm 4
điểm sau:
1.Tuyệt đối trung thành với mục đích tưởng cách mạng của Đảng,
chấp hànhnghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết,
chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
được giao; phục tùng tuyệtđối sự phân công và điều động của Đảng.
2.Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng
lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành
mạnh; đấu tranh chốngchủ nghĩa nhân, hội, cục bộ quan liêu,
tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
3.Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ
của nhân dân;chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bảo vệ quyền lợi
chính đáng của nhân dân;tích cực tham gia công tác quần chúng, công
tác xã hội nơi làm việc và nơi ở;tuyên truyền vận động gia đình và nhân
dân thực hiện đường lối, chính sách củaĐảng , pháp luật của nhà
nước.
Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên - Trang 2
Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên - Người đăng: thucthuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên 9 10 406