Ktl-icon-tai-lieu

Điều trị phẫu thuật triệt để, một thì ở trẻ bệnh Hirschsprung dưới 3 tháng tuổi

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 813 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghieân cöùu Y hoïc

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005

ÑIEÀU TRÒ PHAÃU THUAÄT TRIEÄT ÑEÅ, MOÄT THÌ
ÔÛ TREÛ BEÄNH HIRSCHSPRUNG DÖÔÙI BA THAÙNG TUOÅI
Tröông Nguyeãn Uy Linh*, Phan Thò Ngoc Linh*, Nguyeãn Kinh Bang*, Ñaøo Trung Hieáu*

TOÙM TAÉT
Muïc ñích: ñaùnh giaù tính khaû thi vaø nhöõng öu ñieåm cuûa phaãu thuaät trieät ñeå, moät thì trong ñieàu trò
beänh Hirschsprung ôû treû döôùi ba thaùng tuoåi.
Ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu: nghieân cöùu tieàn cöùu treân 147 beänh nhaân beänh
Hirschsprung döôùi ba thaùng tuoåi ñöôïc phaãu thuaät taïi beänh vieän Nhi Ñoàng 1 töø thaùng 7/2002 ñeán thaùng
8/2004. Beänh ñöôïc chaån ñoaùn döïa vaøo laâm saøng keát hôïp vôùi X quang ñaïi ttraøng caûn quang hoaëc sinh thieát
tröïc traøng. Taát caû caùc beänh nhaân ñeàu khoâng coù haäu moân taïm.
Keát quaû: 147 beänh nhaân goàm 116 nam vaø 31 nöõ, tuoåi töø 15 ngaøy ñeán 3 thaùng tuoåi. Thôøi gian phaãu
thuaät trung bình 70 phuùt. Maùu maát trung bình 12.91ml, khoâng coù beänh nhaân naøo phaûi truyeàn maùu. Cho
aên ñöôøng mieäng sau moå trung bình 7.82 giôø. Thôøi gian haäu phaãu trung bình 4.55 ngaøy. Khoâng coù bieán
chöùng vaø taát caû beänh nhaân ñeàu töï ñi tieâu ñöôïc khi xuaát vieän.
Keát luaän: Phaãu thuaät trieät ñe,å moät thì ñeå ñieàu trò beänh Hirschsprung cho treû döôùi ba thaùng tuoåi coù theå
thöïc hieän moät caùch deã daøng, an toaøn vaø mang laïi keát quaû khaû quan.

SUMMARY
TRANSANAL ENDORECTAL PULL-THROUGH IN INFANTS LESS THAN THREE
MONTHS OF AGE WITH HIRSCHSPRUNG’S DISEASE
Truong Nguyen Uy Linh, Phan Thi Ngoc Linh, Nguyen Kinh Bang, Dao Trung Hieu
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 1 – 4

Purpose: The aim of this study to evaluate the feasibility and the adventages of one stage transanal
endorectal pull-through (TEPT) procedure in patient with Hirschsprung’s disease under three months of
age.
Materials and methods: 170 patients less than three months of age underwent TEPT for
Hirschsprung’s disease between July 2002 and Septemper 2004 in Children hospital No.1. The diagnosis
were confirmed by barium enema or rectal biopsy findings. All patient had their operation done without
preorative colostomy.
Results: There were 147 patients included 116 boys and 31 girls. The median age at operation was
41.01 days (range from 15 days to 3 months). Mean operating time was 70 minutes. Mean blood lost was
12.91ml, and no patients required transfusion. Mean time to oral feeding was 7.82 hours, and me...
Nghieân cöùu Y hoïc
Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005
ÑIEÀU TRÒ PHAÃU THUAÄT TRIEÄT ÑEÅ, MOÄT THÌ
ÔÛ TREÛ BEÄNH HIRSCHSPRUNG DÖÔÙI BA THAÙNG TUOÅI
Tröông Nguyeãn Uy Linh*, Phan Thò Ngoc Linh*, Nguyeãn Kinh Bang*, Ñaøo Trung Hieáu*
TOÙM TAÉT
Muïc ñích: ñaùnh giaù tính khaû thi vaø nhöõng öu ñieåm cuûa phaãu thuaät trieät ñeå, moät thì trong ñieàu trò
beänh Hirschsprung ôû treû döôùi ba thaùng tuoåi.
Ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu: nghieân cöùu tieàn cöùu treân 147 beänh nhaân beänh
Hirschsprung döôùi ba thaùng tuoåi ñöôïc phaãu thuaät taïi beänh vieän Nhi Ñoàng 1 töø thaùng 7/2002 ñeán thaùng
8/2004. Beänh ñöôïc chaån ñoaùn döïa vaøo laâm saøng keát hôïp vôùi X quang ñaïi ttraøng caûn quang hoaëc sinh thieát
tröïc traøng. Taát caû caùc beänh nhaân ñeàu khoâng coù haäu moân taïm.
Keát quaû: 147 beänh nhaân goàm 116 nam vaø 31 nöõ, tuoåi töø 15 ngaøy ñeán 3 thaùng tuoåi. Thôøi gian phaãu
thuaät trung bình 70 phuùt. Maùu maát trung bình 12.91ml, khoâng coù beänh nhaân naøo phaûi truyeàn maùu. Cho
aên ñöôøng mieäng sau moå trung bình 7.82 giôø. Thôøi gian haäu phaãu trung bình 4.55 ngaøy. Khoâng coù bieán
chöùng vaø taát caû beänh nhaân ñeàu töï ñi tieâu ñöôïc khi xuaát vieän.
Keát luaän: Phaãu thuaät trieät ñe,å moät thì ñeå ñieàu trò beänh Hirschsprung cho treû döôùi ba thaùng tuoåi coù th
thöïc hieän moät caùch deã daøng, an toaøn vaø mang laïi keát quaû khaû quan.
SUMMARY
TRANSANAL ENDORECTAL PULL-THROUGH IN INFANTS LESS THAN THREE
MONTHS OF AGE WITH HIRSCHSPRUNG’S DISEASE
Truong Nguyen Uy Linh, Phan Thi Ngoc Linh, Nguyen Kinh Bang, Dao Trung Hieu
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 1 – 4
Purpose: The aim of this study to evaluate the feasibility and the adventages of one stage transanal
endorectal pull-through (TEPT) procedure in patient with Hirschsprung’s disease under three months of
age.
Materials and methods: 170 patients less than three months of age underwent TEPT for
Hirschsprung’s disease between July 2002 and Septemper 2004 in Children hospital No.1. The diagnosis
were confirmed by barium enema or rectal biopsy findings. All patient had their operation done without
preorative colostomy.
Results: There were 147 patients included 116 boys and 31 girls. The median age at operation was
41.01 days (range from 15 days to 3 months). Mean operating time was 70 minutes. Mean blood lost was
12.91ml, and no patients required transfusion. Mean time to oral feeding was 7.82 hours, and mean
postoperative time was 4.55 days. There was no complications and all patients could pass tool before
discharge.
Conclusions: TEPT can be performed in patient under three months of age easily, safety and
associated with an excellent result.
* Khoa Ngoaïi - Beänh vieän Nhi ñoàng 1, TP. HCM
Ngoaïi Nhi
1
Điều trị phẫu thuật triệt để, một thì ở trẻ bệnh Hirschsprung dưới 3 tháng tuổi - Trang 2
Điều trị phẫu thuật triệt để, một thì ở trẻ bệnh Hirschsprung dưới 3 tháng tuổi - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Điều trị phẫu thuật triệt để, một thì ở trẻ bệnh Hirschsprung dưới 3 tháng tuổi 9 10 77