Ktl-icon-tai-lieu

Định tuyến đa phát dựa trên bảo trì tối ưu cây khung trong các mạng tự hợp di động

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Định tuyến đa phát dựa trên bảo trì tối ưu cây
khung trong các mạng tự hợp di động
Nguyễn Trung Hải
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính; Mã số: 60.48.15
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đại Thọ
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Cung cấp tổng quan về luận văn, từ vấn đề cần đặt ra, đến hướng tiếp cận,
cách thức tổ chức giải quyết vấn đề. Trình bày chi tiết về đa phát và đa phát trong
mạng MANET. Trình bày sâu về bài toán xây dựng và bảo trì tối ưu cây khung trong
mạng động. Cải tiến giải thuật xây dựng và bảo trì tối ưu cây khung trong mạng động.
Đề xuất giải pháp mới cho vấn đề cây khung đa phát trong mạng MANET. Các kết
quả đạt được: Cài đặt, so sánh và đánh giá giải pháp mới. Kết luận và các hướng
nghiên cứu tiếp theo
Keywords: Công nghệ thông tin; Mạng Manet; Mạng máy tính; Cây khung; Mạng tự
hợp di động
Content
Mở đầu
Với sự phát triển không ngừng của các thiết bị máy tính cá nhân xách tay và các thiết bị
truyền dữ liệu không dây với giá thành ngày càng rẻ, truyền thông không dây giữa những
người dùng di động đang càng ngày càng trở nên phổ biến, với mức nhu cầu truyền nhận dữ
liệu càng cao, như truyền dữ liệu đa phương tiện, dữ liệu hội nghị truyền hình… Do tính chất
di động của các thiết bị, đôi khi việc thiết lập mạng truyền không cần sự giúp đỡ của các thiết
bị hạ tầng cơ sở cố định, như các trạm phát cơ sở (base station) hoặc điểm truy cập (access
point). Thay vào đó, người dùng có thể thiết lập các mạng không dây di động ngang hàng của
riêng họ. Những mạng này được gọi là mạng tự hợp di động (mobile ad hoc networkMANET).
Năm 2003, Chlamtac, Conti và Liu [1] đã đưa ra khái niệm chính thức về mạng
MANET, là mạng động tạm thời được thiết lập bằng một tập hợp các nút mạng không dây di
động tự trị mà không cần bất kì sự hỗ trợ về cơ sở hạ tầng mạng cố định cũng như hỗ trợ về
quản lí tập trung. Các nút mạng tự do di chuyển một cách ngẫu nhiên và tự tổ chức chính nó
bằng một số qui luật chung, do đó, hình trạng mạng có thể thay đổi một cách đột ngột và
không thể đoán trước. Hơn nữa, các thiết bị không dây di động có sự hạn chế về không gian
truyền, năng lượng và năng lực vi xử lí, làm cho toàn bộ mạng MANET có các đặc tính rất tự
nhiên như mạng động, băng thông thấp, tỉ lệ mất gói cao, giới hạn năng lượng… (theo
Kaliaperumal và Jeyakumar [2]) . Do đó, vấn đề lựa chọn thiết kế giao thức truyền thông
trong mạng MANET đóng vai trò cốt lõi để đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng.
Mạng MANET càng ngày càng có nhiều ứng dụng thực t...
Định tuyến đa phát dựa trên bảo trì tối ưu cây
khung trong các mạng tự hợp di động
Nguyễn Trung Hải
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Truyền dữ liệu và mng máy tính; số: 60.48.15
Người ng dẫn: TS. Nguyễn Đại Thọ
m bảo vệ: 2010
Abstract: Cung cấp tổng quan về luận văn, tvấn đề cần đặt ra, đến hướng tiếp cận,
cách thức tchức giải quyết vấn đề. Trình bày chi tiết về đa phát đa phát trong
mạng MANET. Trình bày sâu vbài toán xây dựng bảo trì ti ưu y khung trong
mạng động. Cải tiến gii thuật xây dựng bảo trì tối ưu y khung trong mng động.
Đề xuất gii pp mới cho vấn đề cây khung đa phát trong mạng MANET. Các kết
quả đạt được: i đặt, so sánh đánh ggiải pháp mới. Kết luận các hưng
nghiên cứu tiếp theo
Keywords: ng nghệ thông tin; Mạng Manet; Mạng máy tính; Cây khung; Mạng t
hợp di động
Content
Mở đầu
Với sự phát trin không ngừng của các thiết bị máy tính cá nhân xách tay và các thiết b
truyền dữ liệu không y với giá thành ngày càng rẻ, truyền thông không dây giữa nhng
người ng di động đang càng ny ng trở nên phổ biến, với mức nhu cầu truyn nhận dữ
liệu càng cao, như truyền dữ liệu đa phương tiện, dữ liệu hội nghị truyn hình… Do tính chất
di động của các thiết bị, đôi khi việc thiết lập mạng truyền không cần sự giúp đỡ của các thiết
bị hạ tầng sở cố định, như các trạm phát sở (base station) hoặc đim truy cập (access
point). Thay vào đó, người dùng có thể thiết lập các mạng không dây di động ngang hàng của
riêng h. Những mng này được gọi là mạng tự hợp di động (mobile ad hoc network-
MANET).
Năm 2003, Chlamtac, Conti và Liu [1] đã đưa ra khái niệm chính thức về mạng
MANET, mạng động tạm thời được thiết lập bằng mt tập hợp các nút mạng không dây di
động ttrị không cần bất kì sự hỗ trvề sở hạ tầng mạng cố định cũng như h trvề
quản tập trung. Các nút mạng tự do di chuyn một cách ngẫu nhiên và ttổ chức chính
bằng một số qui luật chung, do đó, nh trạng mạng thể thay đổi một cách đột ngột
không thể đoán trước. Hơn nữa, các thiết bị không dây di động sự hạn chế về không gian
truyền, năng lượng và năng lực vi xử lí, m cho toàn bộ mạng MANET có các đặc tính rất t
nhiên như mng động, băng thông thấp, tỉ l mất gói cao, giới hạn năng lượng… (theo
Kaliaperumal Jeyakumar [2]) . Do đó, vấn đề lựa chọn thiết kế giao thức truyền thông
trong mạng MANET đóng vai trò cốt lõi để đảm bảo chất lượng dịch vụ mng.
Mạng MANET càng ngày càng có nhiều ng dụng thực tế, như hội nghị nhóm, các ứng
dụng khẩn cấp như cứu hộ, chia sẻ dữ liệu lớn. Đặc biệt trong các ứng dụng chia sẻ dữ liệu,
Định tuyến đa phát dựa trên bảo trì tối ưu cây khung trong các mạng tự hợp di động - Trang 2
Định tuyến đa phát dựa trên bảo trì tối ưu cây khung trong các mạng tự hợp di động - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Định tuyến đa phát dựa trên bảo trì tối ưu cây khung trong các mạng tự hợp di động 9 10 125