Ktl-icon-tai-lieu

Định vị thương hiệu Định vị thương hiệu

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 682 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trên thị trường tràn ngập các thương hiệu nội lẫn ngoại với các thông điệp khác
nhau. Để người tiêu dùng ghi nhớ được thương hiệu và thông điệp của sản phẩm
thì doanh nghiệp phải có chiến lược định vị thương hiệu. Đó là thương hiệu phải
thường xuyên định vị bản thân; định vị dựa trên những điểm tương đồng và sự
khác biệt.
Bài viết này sẽ cung cấp một số kiến thức cho doanh nghiệp trong việc định vị
thương hiệu:
•
•
•

Định vị thương hiệu là gì?
Định vị thương hiệu cần có điểm tương đồng và sự khác biệt như thế nào?
Các chiến lược định vị thương hiệu

Định vị thương hiệu là gì?
Định vị thương hiệu là tạo ra vị thế riêng biệt của thương hiệu trong môi trường
cạnh tranh để bảo đảm bảo khách hàng mục tiêu có thể phân biệt được thương
hiệu ấy với các thương hiệu cạnh tranh khác. Việc định vị thương hiệu mang tính
chất quan trọng là do nó có liên quan trực tiếp đến suy nghĩ và nhận định của
người tiêu dùng.
Định vị thương hiệu cần có điểm tương đồng và sự khác biệt
Sự tương đồng và điểm khác biệt đóng một vai trò quan trọng và có ảnh hưởng
quyết định đến sự thành bại của một thương hiệu. Đối với những thương hiệu
"sinh sau, đẻ muộn" thì càng cần có sự khác biệt so với các sản phẩm hay thương
hiệu cạnh tranh khác đang có mặt trên thị trường
Sự khác biệt trong định vị thương hiệu
•

•

•

•

Sự khác biệt là lợi thế để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và là yếu tố
để thuyết phục người tiêu dùng chuyển đổi từ sản phẩm đang dùng sang
sản phẩm mới. Những ý tưởng chứa đựng sự khác biệt rõ ràng là lợi thế để
thuyết phục khách hàng
Sự khác biệt khi đã được sở hữu nó cần phải được thông tin hiệu quả đến
người tiêu dùng (sự khác biệt dễ nhìn như tép cam, dễ cảm nhận bằng các
giác quan như mùi, vị, màu sắc, hình dáng... cũng cần nhấn mạnh để cho dễ
thấy, dễ biết, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì mới "thấm" vào tâm trí
của người tiêu dùng).
Những khác biệt khó hoặc không thể cảm nhận được bằng giác quan thông
thường (dược tính, độ dinh dưỡng,...) phải được thông tin một cách công
phu và tỉ mỉ hơn.
Sự khác biệt phải được minh chứng cụ thể, đó chính là chất lượng của sản
phẩm.

Điểm tương đồng

•

Sự kết hợp giữa điểm tương đồng và điểm khác biệt sẽ làm nổi bật ưu thế
của sản phẩm mới, thương hiệu mới. Các điểm tương đồng có vai trò cân
bằng, triệt tiêu hoặc phủ nhận điểm khác biệt của sản phẩm cạnh tranh.

Ví dụ: chai nước cam có sự khác biệt là những tép cam bên trong , nhưng nó vẫn là
một loại nước giải khát chứ không phải là chai thuốc bổ, nếu những tép cam này
đượ...
Trên th tr ng tràn ng p các th ng hi u n i l n ngo i v i các thông đi p khác ườ ươ ạ ớ
nhau. Đ ng i tiêu dùng ghi nh đ c th ng hi u và thông đi p c a s n ph m ườ ượ ươ
thì doanh nghi p ph i có chi n l c đ nh v th ng hi u. Đó là th ng hi u ph i ế ượ ươ ươ
th ng xuyên đ nh v b n thân; đ nh v d a trên nh ng đi m t ng đ ng và sườ ươ
khác bi t .
Bài vi t này s cung c p m t s ki n th c cho doanh nghi p trong vi c đ nh vế ế
th ng hi u:ươ
Đ nh v th ng hi u là gì? ươ
Đ nh v th ng hi u c n có đi m t ng đ ng và s khác bi t nh th nào? ươ ươ ư ế
Các chi n l c đ nh v th ng hi uế ượ ươ
Đ nh v th ng hi u là gì? ươ
Đ nh v th ng hi u là t o ra v th riêng bi t c a th ng hi u trong môi tr ng ươ ế ươ ườ
c nh tranh đ b o đ m b o khách hàng m c tiêu có th phân bi t đ c th ng ượ ươ
hi u y v i các th ng hi u c nh tranh khác. Vi c đ nh v th ng hi u mang tính ươ ươ
ch t quan tr ng là do nó có liên quan tr c ti p đ n suy nghĩ và nh n đ nh c a ế ế
ng i tiêu dùng. ườ
Đ nh v th ng hi u c n có đi m t ng đ ng và s khác bi t ươ ươ
S t ng đ ng và đi m khác bi t đóng m t vai trò quan tr ng và có nh h ng ươ ưở
quy t đ nh đ n s thành b i c a m t th ng hi u. Đ i v i nh ng th ng hi uế ế ươ ươ
"sinh sau, đ mu n" thì càng c n có s khác bi t so v i các s n ph m hay th ng ươ
hi u c nh tranh khác đang có m t trên th tr ng ườ
S khác bi t trong đ nh v th ng hi u ươ
S khác bi t là l i th đ thu hút s chú ý c a ng i tiêu dùng và là y u t ế ườ ế
đ thuy t ph c ng i tiêu dùng chuy n đ i t s n ph m đang dùng sang ế ườ
s n ph m m i. Nh ng ý t ng ch a đ ng s khác bi t rõ ràng là l i th đ ưở ế
thuy t ph c khách hàngế
S khác bi t khi đã đ c s h u nó c n ph i đ c thông tin hi u qu đ n ượ ượ ế
ng i tiêu dùng (s khác bi t d nhìn nh tép cam, d c m nh n b ng cácườ ư
giác quan nh mùi, v , màu s c, hình dáng... cũng c n nh n m nh đ cho dư
th y, d bi t, đ c nh c đi nh c l i nhi u l n thì m i "th m" vào tâm trí ế ượ
c a ng i tiêu dùng). ườ
Nh ng khác bi t khó ho c không th c m nh n đ c b ng giác quan thông ượ
th ng (d c tính, đ dinh d ng,...) ph i đ c thông tin m t cách côngườ ượ ưỡ ượ
phu và t m h n. ơ
S khác bi t ph i đ c minh ch ng c th , đó chính là ch t l ng c a s n ượ ượ
ph m.
Đi m t ng đ ng ươ
Định vị thương hiệu Định vị thương hiệu - Trang 2
Định vị thương hiệu Định vị thương hiệu - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Định vị thương hiệu Định vị thương hiệu 9 10 751