Ktl-icon-tai-lieu

đồ án thiết kê nhà máy bia

Được đăng lên bởi Thành Mèo
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 2576 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án tốt nghiệp

GVHD: ThS. Hoàng Văn Trung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA HÓA HỌC
===  ===

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
THIẾT KẾ NHÀ MÁY BIA NĂNG SUẤT 45 TRIỆU LÍT / NĂM

Giáo viên hướng dẫn: TH.S NGUYỄN TÂN THÀNH
Sinh viên thực hiện : TRẦN THỊ MINH THÚY
Lớp

: 50K- Công nghệ thực phẩm

Mssv

:

0952045508

VINH, THÁNG 12/2013

SVTH: Nguyễn Thị Hồng
Phẩm

0

Lớp: 50k – Hóa Thực

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
--------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC
-----------------------------

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên: Trần Thị Minh Thúy.
Khóa: 50
Ngành: Công nghệ hóa thực phẩm.

Số hiệu sinh viên: 0952045508

1.Tên đề tài

Thiết kế nhà máy Bia năng suất 45 triệu lít / năm
2. Nội dung nghiên cứu:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
3. Họ tên cán bộ hướng dẫn:Th.s Nguyễn Tân Thành
4. Ngày giao nhiệm vụ đồ án :

Ngày

tháng

năm

5. Ngày hoàn thành đồ án

Ngày

tháng

năm

:

Ngày
Chủ nhiệm bộ môn
(Ký, ghi rõ họ, tên)

tháng

năm

Cán bộ hướng dẫn
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Sinh viên đã hoàn thành và nộp đề tài tốt nghiệp trước ngày tháng
Người duyệt
(ký, ghi rõ họ, tên)

năm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH - PHÚC

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên: Trần Thị Minh Thúy
Khóa:

50

Số hiệu sinh viên: 0952045508
Ngành: Công nghệ thực Phẩm

Cán bộ hướng dẫn: Ths. Nguyễn Tân Thành
Cán bộ duyệt:
1. Nội dung nghiên cứu, thiết kế:
.......................................................................................................................................
......................................................................................................
Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS. Hoàng Văn Trung
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA HÓA HỌC
=== ===
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
THIẾT KẾ NHÀ MÁY BIA NĂNG SUẤT 45 TRIỆU LÍT / NĂM
Giáo viên hướng dẫn: TH.S NGUYỄN TÂN THÀNH
Sinh viên thực hiện : TRẦN THỊ MINH THÚY
Lớp : 50K- Công nghệ thực phẩm
Mssv : 0952045508
VINH, THÁNG 12/2013
SVTH: Nguyễn Thị Hồng Lớp: 50k – Hóa Thực
Phẩm
0
đồ án thiết kê nhà máy bia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án thiết kê nhà máy bia - Người đăng: Thành Mèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
đồ án thiết kê nhà máy bia 9 10 550