Ktl-icon-tai-lieu

Đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1836 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thị Hoài
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Triết học
Chuyên ngành: Chủ nghĩa Xã hội Khoa học; Mã số: 66.22.85
Người hướng dẫn: TS. Dương Văn Duyên
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để xây dựng chính sách của Đảng
và Nhà nước ta về đoàn kết các dân tộc và những nội dung cơ bản trong chính sách của
Đảng và Nhà nước ta về đoàn kết các dân tộc. Khái quát kết quả việc thực hiện chính
sách đoàn kết các dân tộc ở nước ta trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp góp
phần nâng cao hơn nữa hiệu quả chính sách đoàn kết các dân tộc ở nước ta hiện nay.
Keywords. Chủ nghĩa xã hội khoa học; Đoàn kết dân tộc; Việt Nam

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận văn
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Mặc dù mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa
riêng trong sự thống nhất và đa dạng của nền văn hóa Việt Nam, nhưng trong tiến trình
lịch sử lâu dài dựng, giữ và phát triển đất nước, các dân tộc luôn kề vai sát cánh đấu
tranh kiên cường và giành thắng lợi trước mọi kẻ thù xâm lược. Do đó, đoàn kết các dân
tộc là một nhu cầu khách quan, cấp thiết và trở thành truyền thống quý báu của nhân
dân ta.
Ngày nay, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh trong nước và
quốc tế có nhiều thay đổi càng đòi hỏi chúng ta phải tăng cường đoàn kết các dân tộc hơn
bao giờ hết. Để có thể thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ,
công bằng, văn minh, các dân tộc trong cả nước cần nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy
truyền thống vì lợi ích tối cao của Tổ quốc, đồng tâm nhất trí đưa đất nước ta vững bước
tiến lên phía trước, vì tương lai của Tổ quốc và tiền đồ của dân tộc, vì thế hệ hôm nay và
con cháu mai sau. Việc xây dựng và củng cố đoàn kết giữa các dân tộc có ý nghĩa hết sức
quan trọng, vừa có thể phát huy hết tiềm năng và sức mạnh nội lực của đất nước tạo nên
một thế trận vững chắc, một sức mạnh tổng hợp vừa có thể khắc phục được mặt trái của
những vấn đề như mâu thuẫn, xung đột dân tộc hay sự lợi dụng của các thế lực thù địch...
Hiện nay, đoàn kết các dân tộc nói riêng, vấn đề dân tộc nói chung đang trở thành vấn
đề quốc tế mang tính thời sự sâu sắc. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của cách
mạng ý thức rõ sức mạnh của đoàn kết dân tộc, luôn luôn tìm cách phá hoại khối đoàn kết
thống nhất dân tộc. Chúng ra sức lợi dụng tính phức tạp và nhạy cảm của vấn đề dân tộc,
đặc biệt là lợi dụng những khó khăn của các dân tộc thiểu số, để kích động, chia rẽ, gây...
1
Đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thị Hoài
Trưng Đi hc Khoa học Xã hi và Nhân văn; Khoa Triết hc
Chuyên ngành: Chủ nghĩa Xã hội Khoa học; Mã số: 66.22.85
Người hướng dẫn: TS. Dương Văn Duyên
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình y sở luận sở thực tiễn để y dựng chính sách của Đảng
Nhà nước ta về đoàn kết các dân tộc những nội dung bản trong chính sách của
Đảng Nhà nước ta về đoàn kết các dân tộc. Khái quát kết quả việc thực hiện chính
sách đoàn kết các dân tộc nước ta trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp góp
phần nâng cao hơn nữa hiệu quả chính sách đoàn kết các dân tộc ở nước ta hiện nay.
Keywords. Chủ nghĩa xã hội khoa học; Đoàn kết dân tộc; Việt Nam
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận văn
Việt Nam một quốc gia đa dân tộc. Mặc mỗi dân tộc bản sắc văn hóa
riêng trong sự thống nhất đa dạng của nền văn hóa Việt Nam, nhưng trong tiến trình
lịch sử lâu dài dựng, giữ phát triển đất nước, các dân tộc luôn kề vai sát cánh đấu
tranh kiên cường và giành thắng lợi trước mọi kẻ thù xâm lược. Do đó, đoàn kết các dân
tộc một nhu cầu khách quan, cấp thiết trở thành truyền thống quý báu của nhân
dân ta.
Ngày nay, công cuộc xây dựng phát trin đất nước trong bối cảnh trong ớc
quc tế nhiều thay đổi ng đòi hỏi chúng ta phải ng cường đoàn kết các n tộc n
bao gihết. Để thể thc hiện thắng lợi mục tiêu dân gu, nước mạnh, hội n chủ,
ng bằng, văn minh, c dân tộc trong cả ớc cần nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy
truyn thống lợi ích tối cao của Tổ quốc, đồng m nhất trí đưa đất nước ta vững bước
tiến n phía trước, ơng lai của Tổ quốc tin đồ của n tộc, thế hệ hôm nay
con cháu mai sau. Việc xây dựng củng cố đoàn kết gia c n tộc có ý nga hết sức
quan trọng, vừa th phát huy hết tiềm ng sức mạnh nội lực của đất ớc tạo nên
một thế trận vững chắc, một sức mạnh tổng hợp vừa có th khắc phục được mặt trái của
những vấn đề như mâu thuẫn, xung đt n tộc hay sự li dụng của c thế lực thù địch...
Hiện nay, đoàn kết các dân tộc nói riêng, vấn đdân tc i chung đang trở thành vn
đề quốc tế mang nh thời sự sâu sắc. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của cách
mạng ý thứcsức mạnh của đoàn kết n tộc, luôn luôn tìm ch phá hoại khối đn kết
thng nhất n tộc. Chúng ra sức lợi dụng nh phức tạp nhạy cảm của vấn đdân tộc,
đặc biệt lợi dụng những khó khăn củac dân tộc thiểu số, đểch động, chia rẽ, gây rối
can thiệp vào công việc nội b của đất nước, chống phá sự nghiệp ch mạng của nhân
n Việt Nam. Kể từ khi Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới, các thế lực t địch lại
Đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay 9 10 352