Ktl-icon-tai-lieu

Đổi mới hoạt động thông tin - thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1275 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đổi mới hoạt động thông tin - thư viện đáp
ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại
Đại học Quốc gia Hà Nội
Nguyễn Thị Phương Thảo
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Khoa học thư viện; Mã số: 60 32 20
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Minh Nguyệt
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Tìm hiểu nhiệm vụ và yêu cầu đào tạo của trường Đại học Quốc gia Hà Nội
trong giai đoạn chuyển đổi từ niên chế sang học chế tín chỉ. Nghiên cứu đặc điểm nhu
cầu tin của người dùng tin tại Trung tâm thông tin- thư viện trường Đại học Quốc gia
Hà Nội trong giai đoạn chuyển đổi từ niên chế sang học chế tín chỉ. Phân tích đánh giá
khả năng đáp ứng thông tin phục vụ yêu cầu học chế tín chỉ của Trung tâm thông tinthư viện trường Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn chuyển đổi từ niên chế sang
học chế tín chỉ. Nghiên cứu và đưa ra những biện pháp hợp lý để đổi mới hoạt động
thông tin - thư viện nhằm đáp ứng yêu cầu học chế tín chỉ của trường Đại học Quốc
gia Hà Nội.
Keywords: Tín chỉ; Thư viện; Thông tin thư viện; Học chế tín chỉ
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngày càng
có vai trò vị trí quan trọng, nó được coi là nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia.
Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất
lượng cao của cả nước. Trong những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà
nước, ĐHQGHN đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc thực hiện sứ mệnh của Đảng
và Nhà nước giao cho, đặc biệt là khẳng định thế mạnh về khoa học cơ bản và một số ngành
khoa học công nghiệp mũi nhọn. Với mục tiêu đào tạo và nghiên cứu khoa học, ĐHQGHN là
nơi đào tạo nhân tài và nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm đáp ứng thị trường lao động đa
dạng trong thời kỳ phát triển đất nước.
Hoạt động giáo dục đại học luôn gắn liền với hoạt động chuyển giao tri thức và nghiên
cứu khoa học. Trong đó, một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng
chuyển giao tri thức và nghiên cứu khoa học là khả năng cung cấp nguồn tin để thúc đẩy việc

tự học, tự nghiên cứu trước hết của các nhà quản lý, của giảng viên, của sinh viên trong
trường đại học. Đây chính là sứ mệnh của các Trung tâm Thông tin Thư viện trong các trường
đại học. Vì vậy, quá trình đổi mới giáo dục đại học phải đồng nghĩa với quá trình đổi mới
hoạt động của các Trung tâm TT-TV đại học nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu thông tin cho
người dùng tin.
Trong đề án “Đổi mới g...
Đổi mới hoạt động thông tin - thư viện đáp
ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại
Đại học Quốc gia Hà Nội
Nguyễn Thị Phương Thảo
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Khoa học thư viện; Mã số: 60 32 20
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Minh Nguyệt
m bảo v: 2010
Abstract: Tìm hiểu nhiệm vụ và yêu cầu đào tạo của trường Đại học Quốc gia Hà Nội
trong giai đoạn chuyển đổi từ niên chế sang học chế tín chỉ. Nghiên cứu đặc điểm nhu
cầu tin của người ng tin tại Trung tâm thông tin- tviện trường Đại học Quốc gia
Hà Nội trong giai đoạn chuyển đổi từ niên chế sang học chế tín chỉ. Phân tích đánh giá
khả năng đápng thông tin phục vụ yêu cầu học chế tín chỉ của Trung tâm thông tin-
thư viện trường Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn chuyển đổi từ niên chế sang
học chế tín chỉ. Nghiên cứu đưa ra những biện pháp hợp để đổi mới hoạt động
thông tin - thư viện nhằm đáp ứng yêu cầu học chế tín chỉ của trường Đại học Quốc
giaNội.
Keywords: Tín chỉ; Thư viện; Thông tin thư viện; Học chế tín chỉ
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sự nghiệp giáo dục và đào to ngày càng
vai tvị trí quan trọng, nó được coi nhân tố quyết định sự phát triển của mi quốc gia.
Đại học Quốc gia Nội một trong những trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất
lượng cao của cả nước. Trong những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của Đảng Nhà
nước, ĐHQGHN đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc thực hiện sứ mệnh của Đảng
Nhà nước giao cho, đặc biệt là khẳng đnh thế mạnh vkhoa học bản một số ngành
khoa học công nghiệp mũi nhọn. Với mục tiêu đào to và nghiên cứu khoa học, ĐHQGHN
nơi đào tạo nhân tài nguồn nhân lực trình độ cao nhằm đáp ng thị trường lao động đa
dạng trong thời k phát triển đất nước.
Hoạt động giáo dục đại học luôn gắn liền với hoạt động chuyển giao tri thức nghiên
cứu khoa học. Trong đó, một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng
chuyển giao tri thức nghiên cứu khoa hc là khả năng cung cấp nguồn tin để thúc đẩy việc
Đổi mới hoạt động thông tin - thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đổi mới hoạt động thông tin - thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Quốc gia Hà Nội - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đổi mới hoạt động thông tin - thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Quốc gia Hà Nội 9 10 804