Ktl-icon-tai-lieu

Đổi mới sự nghiệp & phát triển con người

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÊM KHOA HOÅC XAÄ HÖÅI VAÂ NHÊN VÙN QUÖËC GIA
BAÁO CAÁO PHAÁT TRIÏÍN
CON NGÛÚÂI VIÏÅT NAM
ÀÖÍI MÚÁI
VAÂ SÛÅ NGHIÏÅP
PHAÁT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI
(SAÁCH THAM KHAÃO)
NHAÂ XUÊËT BAÃN CHÑNH TRÕ QUÖËC GIA
Haâ Nöåi - 2001
2001
Đổi mới sự nghiệp & phát triển con người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đổi mới sự nghiệp & phát triển con người - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đổi mới sự nghiệp & phát triển con người 9 10 683