Ktl-icon-tai-lieu

Đông Dương Tạp chí trong tiến trình hiện đại hóa Văn học Việt Nam 30 năm đầu thế kỷ XX

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3092 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đông Dương Tạp chí trong tiến trình hiện đại
hóa Văn học Việt Nam 30 năm đầu thế kỷ XX
Hoàng Thị Cương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 60 22 34
Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Trần Ngọc Vương
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày vai trò của báo chí trong tiến trình hiện đại hóa nền văn học Việt
Nam ba mươi năm đầu thế kỷ XX. Nghiên cứu về Đông Dương tạp chí trong tiến trình
hiện đại hoá văn học Việt Nam. Tìm hiểu những đóng góp của Nguyễn Văn Vĩnh - chủ
bút Đông Dương tạp chí cũng như những quan điểm và cách hành xử của ông trong bối
cảnh lịch sử mới của đất nước và quá trình hiện đại hoá văn học Việt Nam ba mươi năm
đầu thế kỷ XX.
Keywords. Văn học Việt Nam; Nghiên cứu văn học; Thế kỷ 20; Tạp chí Đông Dương

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Bước sang đầu kỷ XX, giữa bộn bề, hoang mang của một đất nước đang dưới ách
xâm lược của thực dân Pháp, các nhà tân học đã nhận thức được vấn đề cấp thiết lúc này
là phải có văn tự riêng cho dân tộc. Chữ quốc ngữ, sau khi được giới Tân học tích cực
vận động, được giới Cựu học “thông quan” đã có sức lan toả mạnh mẽ và sâu rộng trong
xã hội. Đa số các công trình nghiên cứu về văn học đều khẳng định vai trò của chữ quốc
ngữ trong việc mở đường cho sự phát triển của nền văn học Việt Nam hiện đại.
Nhắc đến vai trò của chữ quốc ngữ đối với sự phát triển của nền văn học hiện đại
của nước nhà chúng ta không thể không nhắc đến công cụ truyền bá nó một cách hiệu
quả nhất là báo chí. Không thể phủ nhật một sự thật lịch sử rằng, báo chí nằm trong âm
mưu “nô dịch văn hoá tinh thần người bản xứ”. Đa số những cây bút đầu tiên trên các tờ
báo đều được đào luyện từ các trường Pháp - Việt và ít nhiều được tiếp xúc với văn hoá
Pháp. Thế nhưng, bước sang những thập niên đầu của thế kỷ XX, báo chí đã phát triển
rầm rộ, “vượt thoát” ngoạn mục trở thành một thứ “công cụ không tự giác của lịch sử”,
1

góp phần quan trọng vào việc hình thành nền văn học quốc ngữ. Phần lớn các nhà nghiên
cứu đều nhất trí: “Báo chí là nơi sưu tầm và giới thiệu văn học cổ Việt Nam, giới thiệu
văn học Pháp và văn học Trung Quốc”. Ngoài ra, những khuynh hướng, những luồng tư
tưởng, những quan niệm khác nhau về văn học đều được hiện diện và quy tụ trên báo chí.
Báo chí cũng là nơi“Luyện tập câu văn và viết dần tác phẩm”. Gần một thế kỷ qua, dẫu
có nhiều luồng ý kiến khác nhau khi định “công và tội” của báo chí và những người làm
chủ bút giai đoạn giao thời, thì vai trò của báo chí trong quá trình hiện đại...
1
Đông Dương Tạp chí trong tiến trình hiện đại
hóa Văn học Việt Nam 30 năm đầu thế k XX
Hoàng Thị Cương
Tờng Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chuyên ngành: Văn học Vit Nam; Mã số: 60 22 34
Ni ng dn khoa hc: GS. TS. Trn Ngọc Vương
Năm bảo v: 2011
Abstract. Trình y vai trò của báo chí trong tiến trình hiện đại hóa nền văn học Việt
Nam ba mươi m đầu thế kXX. Nghiên cứu về Đông ơng tạp ctrong tiến trình
hiện đại hoá văn học Việt Nam. Tìm hiểu những đóng góp của Nguyễn Văn Vĩnh - chủ
bút Đông Dương tạp ccũng như những quan điểm cách hành xcủa ông trong bối
cảnh lịch sử mới của đất nước quá trình hiện đại hoá văn học Việt Nam ba mươi năm
đầu thế kỷ XX.
Keywords. Văn học Việt Nam; Nghiên cứu văn học; Thế kỷ 20; Tạp chí Đông Dương
Content.
PHN M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Bước sang đầu k XX, gia bn b, hoang mang ca một đất nước đang ới ách
xâm lược ca thực dân Pháp, các nhà tân học đã nhận thức được vấn đề cp thiết lúc y
phải văn tự riêng cho dân tộc. Ch quc ng, sau khi được giới Tân học tích cực
vận động, được gii Cu học “thông quan” đã sc lan to mnh m sâu rộng trong
hội. Đa số các công trình nghiên cứu v văn học đều khẳng định vai trò của ch quc
ng trong vic m đưng cho s phát triển ca nền văn hc Vit Nam hiện đại.
Nhắc đến vai trò của ch quc ng đối vi s phát triển ca nền n học hiện đại
của nước nhà chúng ta không thể không nhắc đến công cụ truyền một cách hiu
qu nhất báo chí. Không th ph nht mt s tht lch s rng, báo chí nm trong âm
mưu “nô dịch n hoá tinh thần người bn x”. Đa s nhng y bút đầu tiên trên các tờ
báo đều được đào luyn t các trường Pháp - Việt ít nhiều được tiếp xúc với văn hoá
Pháp. Thế nhưng, bước sang nhng thập niên đầu ca thế k XX, báo chí đã phát triển
rm r, “vượt thoát” ngoạn mc tr thành một th “công cụ không tự giác của lch sử”,
Đông Dương Tạp chí trong tiến trình hiện đại hóa Văn học Việt Nam 30 năm đầu thế kỷ XX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đông Dương Tạp chí trong tiến trình hiện đại hóa Văn học Việt Nam 30 năm đầu thế kỷ XX - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đông Dương Tạp chí trong tiến trình hiện đại hóa Văn học Việt Nam 30 năm đầu thế kỷ XX 9 10 290