Ktl-icon-tai-lieu

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón NPK SILIC và phân HỮU CƠ SILIC

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dự Án Nhà Máy Phân Bón NPK và Phân Hữu Cơ Vi Sinh Con Cò Vàng

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN...................................................................3
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư..................................................................................................................3
I.2. Mô tả.............................................................................................................................................3
I. 3. Quá trình hình thành và phát triển của thương hiệu Phân bón Silic Con Cò Vàng - Thế
Hệ Mới................................................................................................................................................3
I.4. Tính ưu việt của các sản phẩm Phân bón Silic Con Cò Vàng - Thế Hệ Mới......................4
I.4.1. Silíc – nguyên tố dinh dưỡng khoáng diệu kỳ..................................................................................4
I.4.2 Tác dụng của phân bón silic tuyệt hảo concovang...........................................................................5

I.5. Tính độc đáo vượt trội của phân bón silic con cò vàng so với những phân bón khác có
trên thị trường hiện nay....................................................................................................................7
I.6. Những thành công của thương hiệu phân bón silic con cò vàng – chất lượng vàng – thế
hệ mới – được Đảng và Nhà nước công nhận.................................................................................7
CHƯƠNG II: NHU CẦU SẢN XUẤT PHÂN BÓN-NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH
HƯỚNG PHÁT TRIỂN......................................................................................................................8
II.1. Tình hình sản xuất phân bón tại Việt Nam............................................................................8
II.2. Nhu cầu phân bón đối với cây trồng.....................................................................................10
II.3. Định hướng phát triển ngành phân bón...............................................................................10
CHƯƠNG III:ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN
CỦA CÔNG TY CON CÒ VÀNG...................................................................................................13
III.1. Phạm vi nghiên cứu dự án....................................................................................................13
III.1.1. Phạm vi về nội dung.............................................................

 ! " # $%&'(%#)*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,
I.2. Mô tả.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,
I. 3. Quá trình hình thành và phát triển của thương hiệu Phân bón Silic Con Cò Vàng - Thế
Hệ Mới.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,
I.4. Tính ưu việt của các sản phẩm Phân bón Silic Con Cò Vàng - Thế Hệ Mới.+++++++++++++++++++++-
I.4.1. Silíc – nguyên tố dinh dưỡng khoáng diệu kỳ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
I.4.2 Tác dụng của phân bón silic tuyệt hảo concovang.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.
I.5. Tính độc đáo vượt trội của phân bón silic con cò vàng so với những phân bón khác có
trên thị trường hiện nay++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/
I.6. Những thành công của thương hiệu phân bón silic con cò vàng – chất lượng vàng – thế
hệ mới – được Đảng và Nhà nước công nhận+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/
 !%(%01%2#345%(%#6#78)'6
"##7 9++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:
II.1. Tình hình sản xuất phân bón tại Việt Nam.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:
II.2. Nhu cầu phân bón đối với cây trồng.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;<
II.3. Định hướng phát triển ngành phân bón.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;<
 !'6"'(%#13=*)=01%2#34
&>?#=@A)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;,
III.1. Phạm vi nghiên cứu dự án++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;,
III.1.1. Phạm vi về nội dung.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;,
III.1.2. Phạm vi về không gian.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;,
III.1.3. Sự cần thiết phải đầu tư nhà máy sản xuất phân bón mới.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;,
 !B#%C#?$01%2#34++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;-
IV.1. Kỹ thuật sản xuất phân bón.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;-
IV.1.1. Kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ silic vi sinh – thế hệ mới .++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;-
IV.1.2. Kỹ thuật sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh thế hệ mới-Con Cò Vàng.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++;.
IV.2. Quy trình hoạt động của dây chuyền sản xuất+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;.
IV.2.1. Quy trình hoạt động của máy vò viên sản xuất phân NPK dạng hạt.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;.
!'(%#13=*)=34 DE)
3F% DE  G#H$" ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;/
V.1. Mô tả địa điểm xây dựng++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;/
V.2. Điều kiện tự nhiên+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;/
V.2.1. Vị trí++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;/
V.2.2. Khí hậu++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;/
V.2.3. Thủy văn+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;/
V.3. Hiện trạng sử dụng đất.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;/
V.3.1. Nền đất tại khu vực dự án .+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;/
V.3.1.Công trình kiến trúc khác.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;/
V.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;:
V.4.1. Đường giao thông+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;:
V.4.2. Hệ thống thoát nước mặt.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;:
V.4.3. Hệ thống thoát nước bẩn,vệ sinh môi trường.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;:
V.4.4. Hệ thống cấp điện ,chiếu sáng công công cộng.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;:
V.4.5. Hệ thống cấp nước .+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;:
V.5. Nhận xét chung.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;:
------------------------------------------------------------------------------
Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
;
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón NPK SILIC và phân HỮU CƠ SILIC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón NPK SILIC và phân HỮU CƠ SILIC - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón NPK SILIC và phân HỮU CƠ SILIC 9 10 223