Ktl-icon-tai-lieu

Excel 2007

Được đăng lên bởi ngvantung
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 6 lần
M ụ c lụ c
Bài 2 SỬ DỤNG CÔNG THỨC VÀ HÀM ............................................................................ 1
2.1. Giới thiệu công thức và hàm ........................................................................................ 1
2.1.1. Công thức ................................................................................................................. 1
2.1.2. Hàm .......................................................................................................................... 3
2.1.3. Nhập công thức và hàm ........................................................................................... 3
2.1.4. Tham chiếu trong công thức .................................................................................... 5
2.1.5. Tính toán trong bảng (Table) ................................................................................... 7
2.1.6. Các lỗi thông dụng và một số lưu ý ......................................................................... 8
Các lỗi thông dụng ......................................................................................................... 8
Tham chiếu vòng............................................................................................................ 8
Tùy chọn tính toán (Calculation Options) ..................................................................... 9
2.1.7. Kiểm tra công thức bằng Formulas Auditing .......................................................... 9

Bài 2. Sử dụng Công thức và Hàm

Microsoft Excel 2007

Bài 2
SỬ DỤNG CÔNG THỨC VÀ HÀM

2.1. Giới thiệu công thức và hàm
2.1.1. Công thức
ông thức giúp bảng tính hữu ích hơn rất nhiều, nếu không có các công thức thì bảng tính
cũng giống như trình soạn thảo văn bản. Chúng ta dùng công thức để tính toán từ các dữ
liệu lưu trữ trên bảng tính, khi dữ liệu thay đổi các công thức này sẽ tự động cập nhật các
thay đổi và tính ra kết quả mới giúp chúng ta đỡ tốn công sức tính lại nhiều lần. Vậy công
thức có các thành phần gì?

C

Công thức trong Excel được nhận dạng là do nó bắt đầu là dấu = và sau đó là sự kết hợp của
các toán tử, các trị số, các địa chỉ tham chiếu và các hàm.
Ví dụ:
Dấu bằng
Trị số
Toán tử
Hàm
Tham chiếu
= 40000 – IF(C5>=25000,80%*C5,C5)
Hình 2.1. Ví dụ công thức

Trần Thanh Phong

1

Bài 2. Sử dụng Công thức và Hàm

Microsoft Excel 2007

Bảng 2.1. Các toán tử trong công thức
Toán tử
+
*
/
^
&

Nối chuỗi

Ví dụ
=3+3
=45-4
=150*.05
=3/3
=2^4
=16^(1/4)
=”Lê” & “Thanh”

=

Bằng

=A1=B1

>

Lớn hơn

=A1...
M
M
c
c
l
l
c
c
Bài 2 SỬ DỤNG CÔNG THỨC VÀ HÀM ............................................................................ 1
2.1. Giới thiệu công thức và hàm ........................................................................................ 1
2.1.1. Công thức ................................................................................................................. 1
2.1.2. Hàm .......................................................................................................................... 3
2.1.3. Nhập công thức và hàm ........................................................................................... 3
2.1.4. Tham chiếu trong công thức .................................................................................... 5
2.1.5. Tính toán trong bảng (Table) ................................................................................... 7
2.1.6. Các lỗi thông dụng và một số lưu ý ......................................................................... 8
Các lỗi thông dụng ......................................................................................................... 8
Tham chiếu vòng............................................................................................................ 8
Tùy chọn tính toán (Calculation Options) ..................................................................... 9
2.1.7. Kiểm tra công thức bằng Formulas Auditing .......................................................... 9
Excel 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Excel 2007 - Người đăng: ngvantung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Excel 2007 9 10 721