Ktl-icon-tai-lieu

Frenchpolytableo fcontents

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
9

Contents
The Authors

11

Getting Started

13

Itineraries

17

Snapshot

22

History

23

The Culture

31

Tahitian Dance

42

Environment

49

Diving

54

Food & Drink

67

Tahiti

81

PAPE’ETE
History
Orientation
Information
Sights
Activities
Walking Tour
Festivals & Events
Sleeping
Eating
Drinking
Entertainment
Shopping
Getting There & Away
Getting Around
AROUND TAHITI NUI
West Coast
East Coast
South Coast
Inland
TAHITI ITI

86
86
87
87
88
92
93
94
94
96
98
99
99
100
100
101
101
104
105
106
109

Sights
Activities
Festivals & Events
Sleeping & Eating

Mo’orea

109
110
110
110

112

History
Geography & Geology
Orientation
Information
Sights
Activities
Mo’orea for Children
Tours
Sleeping
Eating
Drinking & Entertainment
Shopping
Getting There & Away
Getting Around

Huahine

129

History
Orientation
Information
Huahine Nui
Huahine Iti
Activities
Tours
Sleeping
Eating
Drinking & Entertainment
Getting There & Away
Getting Around

Ra’iatea & Taha’a

113
113
113
115
115
119
121
121
121
125
126
127
127
128

130
131
131
131
134
135
136
136
139
140
140
140

141

RA’IATEA
History
Orientation
Information
Sights
Activities
Tours
Sleeping
Eating
Drinking & Entertainment
Shopping
Getting There & Away
Getting Around

142
142
142
144
144
145
146
147
149
150
150
150
151

© Lonely Planet Publications
10 C O N T E N T S

TAHA’A
History
Orientation
Information
Sights
Activities
Tours
Sleeping
Eating & Drinking
Getting There & Away
Getting Around

Bora Bora

151
151
152
152
152
153
153
153
155
155
155

156

History
Orientation
Information
Sights
Activities
Sleeping
Eating
Drinking
Entertainment
Shopping
Getting There & Away
Getting Around

Maupiti

157
157
157
160
161
163
166
169
169
169
170
170

171

History
Orientation & Information
The Motu
The Main Island
Activities
Sleeping
Eating
Getting There & Away
Getting Around

The Tuamotus

172
173
173
174
174
175
176
176
176

177

RANGIROA
History
Orientation
Information
Sights
Activities
Tours
Sleeping
Eating
Drinking & Entertainment
Shopping
Getting There & Away
Getting Around
NORTHERN TUAMOTUS
Makatea

181
181
182
182
183
184
184
185
187
188
188
188
189
189
189

Tikehau
Mataiva
Manihi
Ahe
Takaroa
Takapoto
Fakarava
Makemo
Anaa
SOUTHERN & EASTERN
TUAMOTUS
Hao
Moruroa

The Marquesas

190
192
193
196
196
197
198
200
200
201
201
201

202

THE NORTHERN GROUP
Nuku Hiva
’Ua Huka
’Ua Pou
THE SOUTHERN GROUP
Hiva Oa
Tahuata
Uninhabited Islands
Fatu Hiva

206
206
214
218
221
221
228
229
229

231

The Austr...
Contents
9
The Authors 11
Getting Started 13
Itineraries 17
Snapshot 22
History 23
The Culture 31
Tahitian Dance 42
Environment 49
Diving 54
Food & Drink 67
Tahiti 81
PAPEETE 86
History 86
Orientation 87
Information 87
Sights 88
Activities 92
Walking Tour 93
Festivals & Events 94
Sleeping 94
Eating 96
Drinking 98
Entertainment 99
Shopping 99
Getting There & Away 100
Getting Around 100
AROUND TAHITI NUI 101
West Coast 101
East Coast 104
South Coast 105
Inland 106
TAHITI ITI 109
Sights 109
Activities 110
Festivals & Events 110
Sleeping & Eating 110
Mo’orea 112
History 113
Geography & Geology 113
Orientation 113
Information 115
Sights 115
Activities 119
Mo’orea for Children 121
Tours 121
Sleeping 121
Eating 125
Drinking & Entertainment 126
Shopping 127
Getting There & Away 127
Getting Around 128
Huahine 129
History 130
Orientation 131
Information 131
Huahine Nui 131
Huahine Iti 134
Activities 135
Tours 136
Sleeping 136
Eating 139
Drinking & Entertainment 140
Getting There & Away 140
Getting Around 140
Ra’iatea & Taha’a 141
RA’IATEA 142
History 142
Orientation 142
Information 144
Sights 144
Activities 145
Tours 146
Sleeping 147
Eating 149
Drinking & Entertainment 150
Shopping 150
Getting There & Away 150
Getting Around 151
© Lonely Planet Publications
Frenchpolytableo fcontents - Trang 2
Frenchpolytableo fcontents - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Frenchpolytableo fcontents 9 10 160