Ktl-icon-tai-lieu

Gắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26 (2010) 232-238

Gắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
TS. Nguyễn Ngo ̣c Thắ ng*
Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 01 tháng 4 năm 2010

Tóm tắt. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility - CSR) là sự phối
hợp hài hòa các yếu tố môi trường và xã hội trong các quyết định và hoạt động của doanh nghiệp
nhằm đảm bảo doanh nghiệp quản lý hiệu quả những lợi ích khác nhau của các cá nhân, doanh
nghiệp và xã hội. Từ thập niên 1980, CSR đã trở thành một chiến lược quan trọng của doanh
nghiệp. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhận thức rằng họ không thể chỉ đạt duy nhất mục đích
tối đa hóa lợi nhuận mà còn phải thực hiện các trách nhiệm đối với xã hội. Bài nghiên cứu này
nhằm mục đích làm rõ hơn các nhân tố chính của CSR, xu thế của CSR và hướng dẫn việc lồng
ghép các hoạt động quản trị nhân sự (Human Resource Management - HRM) với CSR.

1. Giới thiêu *
̣

2. Một số khái niệm

Thực hiện thành công chiến lược trách
nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội là tiền
đề quan trọng cho thành công của một doanh
nghiệp bởi việc thực hiện CSR mang lại những
lợi ích rất lớn như tăng doanh số và năng suất
lao động, giảm tỷ lệ nhân viên thôi việc, thu hút
được đội ngũ lao động tay nghề cao hay có cơ
hội mở rộng thị trường. Tuy nhiên, chiến lược
CSR còn tương đối mới ở Việt Nam nên các
hoạt động quản trị doanh nghiệp chưa thật sự
gắn kết được với CSR. Vì vậy, việc thực hiện
CSR cho đến nay vẫn còn hạn chế. Để tìm giải
pháp cho thực tế này, tác giả đã thực hiện
nghiên cứu về xu thế của CSR và hướng dẫn
việc lồng ghép các hoạt động HRM với CSR.
Các doanh nghiệp có thể áp dụng thực hiện theo
các bước hướng dẫn này nhằm tạo ra lợi ích bền
vững cho nhân viên, doanh nghiệp và xã hội.

2.1. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về CSR.
Mỗi tổ chức, công ty, chính phủ nhìn nhận
CSR dưới những góc độ và quan điểm riêng,
phụ thuộc vào điều kiện, đặc điểm và trình độ
phát triển của mình. Nhiều nhà quản lý doanh
nghiệp đồng ý với một tuyên bố nổi tiếng của
Milton Friedman năm 1970 rằng “có một và
chỉ một trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đó là sử dụng nguồn tài nguyên của mình và
tham gia vào các hoạt động nhằm tăng lợi
nhuận.” Câu nói này khẳng định mục tiêu chủ
yếu của doanh nghiệp là thỏa mãn nhu cầu của
các cổ đông. Tuy nhiên, ngày càng nhiều
doanh nghiệp cổ xúy qu...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26 (2010) 232-238
232
Gắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
TS. Nguyê
̃
n Ngo
̣
c Thắng*
Khoa Qun tr Kinh doanh, Trường Đại hc Kinh tế,
Đại hc Quc gia Hà Ni, 144 Xuân Thy, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 01 tháng 4 m 2010
Tóm tt. Trách nhim xã hi ca doanh nghip (Corporate Social Responsibility - CSR) là s phi
hp hài hòa các yếu t môi trường hi trong các quyết định hoạt động ca doanh nghip
nhằm đảm bo doanh nghip qun hiu qu nhng li ích khác nhau ca các nhân, doanh
nghip hi. T thập niên 1980, CSR đã tr thành mt chiến lược quan trng ca doanh
nghip. Ngày càng nhiu doanh nghip nhn thc rng h không th ch đạt duy nht mục đích
tối đa hóa lợi nhun còn phi thc hin các trách nhiệm đối vi xã hi. Bài nghiên cu này
nhm mục đích m hơn các nhân tố chính ca CSR, xu thế của CSR và hướng dn vic lng
ghép các hoạt động qun tr nhân s (Human Resource Management - HRM) vi CSR.
1. Giơ
́
i thiê
̣
u
*
Thc hin thành công chiến lược trách
nhim ca doanh nghiệp đối vi hi là tin
đề quan trng cho thành công ca mt doanh
nghip bi vic thc hin CSR mang li nhng
li ích rt lớn như tăng doanh số và năng suất
lao động, gim t l nhân viên thôi vic, thu hút
được đội ngũ lao động tay ngh cao hay
hi m rng th trưng. Tuy nhiên, chiến lược
CSR còn tương đối mi Vit Nam nên các
hoạt động qun tr doanh nghiệp chưa thật s
gn kết được vi CSR. vy, vic thc hin
CSR cho đến nay vn còn hn chế. Để tìm gii
pháp cho thc tế này, tác gi đã thực hin
nghiên cu v xu thế của CSR và hướng dn
vic lng ghép c hoạt động HRM vi CSR.
Các doanh nghip có th áp dng thc hin theo
các bước hướng dn này nhm to ra li ích bn
vng cho nhân viên, doanh nghip và xã hi.
______
* ĐT: 84-946611417
E-mail: thangnn@vnu.edu.vn
2. Một số khái niệm
2.1. Trách nhim xã hi ca doanh nghip
rt nhiu định nghĩa khác nhau v CSR.
Mi t chc, công ty, chính ph nhìn nhn
CSR dưới những góc độ quan đim riêng,
ph thuc o điều kiện, đặc điểm trình độ
phát trin ca mình. Nhiu nhà qun lý doanh
nghip đồng ý vi mt tuyên b ni tiếng ca
Milton Friedman năm 1970 rằng một
ch mt trách nhim hi ca doanh nghip -
đó sử dng ngun tài nguyên ca mình
tham gia vào c hoạt động nhằm ng lợi
nhuận.” u nói này khẳng định mc tiêu ch
yếu ca doanh nghip tha mãn nhu cu ca
c c đông. Tuy nhiên, ngày càng nhiu
doanh nghip c xúy quan điểm rng mt công
ty không th hoạt đng tt nếu ch tối đa
hóa li nhun còn phi có nghĩa vụ đối vi
c bên liên quan xa hơn nữa, đó là trách
nhim vi xã hi (EIC, 2005).
Keith Davis (1973) đưa ra khái niệm: “CSR
s quan tâm phn ng ca doanh nghip
Gắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Gắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 9 10 419