Ktl-icon-tai-lieu

giá thiết kế

Được đăng lên bởi chauhongha
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP GIÁ ĐỀ XUẤT
STT

NỘI DUNG CHI PHÍ

THÀNH TIỀN
TRƯỚC THUẾ

(1)

(2)

(3)

1
2
3

Điều tra khảo sát phục vụ lập dự án đầu tư
Lập hồ sơ dự án đầu tư
Lập cam kết bảo vệ môi trường
Tổng cộng

3,446,081,195
516,560,775
36,894,864
3,999,536,835

TỔNG HỢP GIÁ ĐỀ XUẤT
THUẾ VAT

THÀNH TIỀN
SAU THUẾ

(4)

(5)=(3)+(4)

344,608,120
51,656,078
3,489,486
399,753,683

3,790,689,315
568,216,853
40,384,350
4,399,290,518

Giá trị giảm giá Giá trị sau giảm
(%)
giá (đồng)
(6)

GHI CHÚ

(7)=(5)x(1-(6))

3,790,689,315
568,216,853
40,384,350
4,399,290,518
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
Giám đốc

CHI TIẾT GIÁ ĐỀ XUẤT PHẦN KHẢO SÁT
STT

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
I

1

2

1
2

a
16.1.203
16.1.204
16.1.205
16.1.203
16.1.204
16.1.205
b
16.1.102
16.1.103
16.1.102
16.1.102
II
III
IV
V
VI
VII

Khảo sát địa hình
Phần đường dây trung thế
Đo vẽ tuyến đường dây 6-35kV địa hình cấp III
Đo vẽ tuyến đường dây 6-35kV địa hình cấp IV
Đo vẽ tuyến đường dây 6-35kV địa hình cấp V
Đo vẽ tuyến đường dây 6-35kV cải tạo địa hình cấp III
Đo vẽ tuyến đường dây 6-35kV cải tạo địa hình cấp IV
Đo vẽ tuyến đường dây 6-35kV cải tạo địa hình cấp V
Phần đường dây hạ thế
Đo vẽ tuyến đường dây dưới 6kV địa hình cấp II
Đo vẽ tuyến đường dây dưới 6kV địa hình cấp III
Đo vẽ tuyến đường dây dưới 6kV cải tạo địa hình cấp II
Đo vẽ tuyến đường dây dưới 6kV cải tạo địa hình cấp III

DIỄN GIẢI CÁCH TÍNH
Hsố công
Đơn vị
Khối
việc
tính
lượng

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

30
18

12

266
180
86

VL

Đơn giá địa phương
NC

1
1
1
0.75
0.75
0.75

82,660
91,660
76,260

1,463,640
1,597,400
1,736,300

82,660
91,660
76,260

1,463,640

1
1
0.75
0.75

22,030
22,030

802,560
877,150

Lập báo cáo khảo sát địa hình 5%(I)
Điều tra thu thập báo cáo khí tượng thuỷ văn 2%(I)
Chi phí phục hồi ban giao tuyến 30%(I)
Chi phí lán trại KSĐH 5%(I)
Chi phí thoả thuận (bảng 1)
Chi phí chuyển quân (bảng 2)
Tổng cộng (I+…+VII)

1/ Công thức tính đơn giá khảo sát tổng hợp theo đơn giá khảo sát XD số 94/2006/QĐ-UBND
ĐGksth = [VL + NC x 1,7x3,667 x Knc + MTC] x 1,06
2/ Công thức tính đơn giá khảo sát tổng hợp theo đơn giá khảo sát XD số 69/2001/QĐ-UB
Tính theo văn bản số 3397/EVN-KTDT của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, kèm theo công văn số 3504/CV-ĐL3-8 của Công ty Điện lực 3
ĐGksth = [VL + NC x 1,7x3,667 x Knc + MTC ] x 1,06 x 1,76
Knc = 1 + ( F1 + F2)/H13 +F3/H23 =
1+(0.3+0)/3.709+0/1.332 =
1.08

22,030
22,030

Trong đó :
- F1 =
- F2
- F3
- H13
- H23

=
=
=
=

0.30
0
0
3.709
1.332
1.7
1.06
5%
5%
1.76
3.667

Phụ cấp khu vực
Phụ cấp độc hại, nguy hiểm ...
TỔNG HỢP GIÁ ĐỀ XUẤT
STT NỘI DUNG CHI PHÍ
(1) (2) (3)
1
Điều tra khảo sát phục vụ lập dự án đầu tư 3,446,081,195
2
Lập hồ sơ dự án đầu tư 516,560,775
3
Lập cam kết bảo vệ môi trường 36,894,864
Tổng cộng 3,999,536,835
THÀNH TIỀN
TRƯỚC THUẾ
giá thiết kế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giá thiết kế - Người đăng: chauhongha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
giá thiết kế 9 10 153