Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 4978 lần   |   Lượt tải: 13 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Nguyễn Thị Nga

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI

Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
Mã số: 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Trọng Tích

Phản biện 1: ……………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc
sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm .......

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
thông

1

MỞ ĐẦU
Vốn kinh doanh là một trong các yếu tố không thể thiếu đối với
sự hình thành, tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Để tiến
hành hoạt động sản xuất kinh doanh dù dưới hình thức nào thì doanh
nghiệp cũng phải có một lượng vốn nhất định. Vấn đề đặt ra là muốn
tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp cần có những biện pháp gì để tổ
chức quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả.
Xuất phát từ yêu cầu kinh doanh và mục tiêu nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn của doanh nghiệp, cùng với thực trạng công tác sử dụng
vốn tại đơn vị, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài:
“Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại
Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội”
Mục đích nghiên cứu:
- Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn kinh
doanh
- Nghiên cứu đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh
doanh tại công ty cổ phần viễn thông Hà Nội.
-

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh

doanh tại công ty cổ phần viễn thông Hà Nội.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của
Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội.
- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn
kinh doanh tại công ty cổ phần viễn thông Hà Nội trên cơ sở sử dụng
các số liệu của doanh nghiệp từ năm 2009 đến hết năm 2011. Các đề
xuất của đề tài có giá trị ứng dụng ngay trong giai đoạn từ năm 2013
cho đến năm 2015.

2

Phương pháp nghiên cứu:
Trong quá trình nghiên cứu tôi sử dụng các phương pháp khác
nhau để tiếp cận với lý thuyết và thực tiễn, kết hợp các phương pháp
nghiên cứu truyền thống và nghiên cứu hiện đại. Từ những thông tin
thu thập được sẽ dùng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích, so
sánh, đánh giá, dự báo… để đưa ra những đánh giá, giải pháp nâng
cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công t...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
Nguyễn Thị Nga
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI
Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
số: 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
NỘI - 2012
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội 9 10 236