Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp phát triển thị trường của Vinamilk

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1956 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vinamilk là nhà sản xuất sữa hàng đầu tại Việt Nam.Từ khi bắt đầu đi vào hoạt
động năm 1976, Công ty đã xây dựng hệ thống phân phối rộng nhất tại Việt Nam.
Tính theo doanh số và sản lượng, Vinamilk là nhà sản suất sữa hàng đầu tại Việt
Nam. Danh mục sản phẩm của Vinamilk bao gồm: sản phẩm chủ lực là sữa nước và
sữa bột; sản phẩm có giá trị cộng thêm như sữa đặc, yoghurt ăn và yoghurt uống, kem
và pho mát. Hiện tại Công ty tập trung các hoạt động kinh doanh vào thị trường đang
tăng trưởng mạnh tại Việt Nam và cũng xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Để
làm được điều đó, VINAMILK không ngừng đưa ra
chiến lược kinh doanh mới qua từng giai đoạn và đa dạng hóa trong sản phẩm, mẩu
mã và bao bì:

1 , Mẫu mã, bao bì:
Xu thế tiêu dung hiện nay rất chú trọng tới mẫu mã, bao bì sản phẩm nắm được xu thế
đó, nhiều công ty đã không ngần ngại đổ chi phí đầu tư vào bao bì. Dù sau chiến dịch này,
họ có thể mất lợi thế về giá bán, nhưng bù lại, doanh thu tăng mạnh hơn và người tiêu
dùng nhớ đến thương hiệu nhiều hơn.
2,Danh mục sản phẩm sữa của Vinamilk

Sản phẩm của Vinamilk rất đa dạng phong phú về chủng loại với trên 200 mặt hàng
sữa và các sản phẩm từ sữa: Sữa đặc, sữa bột, bột dinh dưỡng, sữa tươi, Kem, sữa
chua, Phô – mai. Và các sản phẩm khác như: sữa đậu nành, nước ép trái cây, bánh, Cà
phê hòa tan, nước uống đóng chai, trà, chocolate hòa tan. Với nhiều chủng loại sản
phẩm,Vinamilk đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng và góp phần phân

tán rủi ro cho công ty. Tuy nhiên cũng có những khó khăn ví dụ như công tác quản lý, bảo
quản sản phẩm, phân phối sản phẩm… Giảipháp cần được đưa ra ở đây là chú trọng tới
các sản phẩm đang được tiêu dùng nhiều, xóa bỏnhững sản phẩm không được ưa chuộng,
nâng cao chất lượng sản phẩm. Một số sản phẩmmang lại doanh thu cao cho công ty cần
được chú trọng là: sữa đặc, sữa tươi, sữa bột và ngũ cốc ăn liền, sữa chua, sữa chua uống
Vinamilk.
3,Nâng cao chất lượng sản phẩm
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, Vinamilk đã không ngừng đổi
mới công nghệ, nâng cao công tác quản lý và chất lượng sản phẩm. Năm 1999, Vinamilk
đã áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9002 và
hiện đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế 9001:2000 . Việc
này đa xua tan phần nào khoảng cách chất lượng so với sữa ngoại nhập và làm tăng lòng
tin, uy tín của công ty trên thị
trường cạnh tranh, Hiện Vinamilk có trên 250 chủng loại sản phẩm, các sản phẩm đều đạt
chất lượng cao,...
Vinamilk là nhà s n xu t s a hàng đ u t i Vi t Nam.T khi b t đ u đi vào ho t
đ ng năm 1976, Công ty đã xây d ng h th ng phân ph i r ng nh t t i Vi t Nam.
Tính theo doanh s và s n l ng, Vinamilk là nhà s n su t s a hàng đ u t i Vi t ượ
Nam. Danh m c s n ph m c a Vinamilk bao g m: s n ph m ch l c là s a n c và ướ
s a b t; s n ph m giá tr c ng thêm nh s a đ c, yoghurt ăn và yoghurt u ng, kem ư ữ
và pho mát. Hi n t i Công ty t p trung các ho t đ ng kinh doanh vào th tr ng đang ườ
tăng tr ng m nh t i Vi t Nam và cũng xu t kh u sang các th tr ng n c ngoài. Đưở ườ ướ
làm đ c đi u đó, VINAMILK không ng ng đ a raượ ư
chi n l c kinh doanh m i qua t ng giai đo n và đa d ng hóa trong s n ph m, m uế ượ
mã và bao bì:
1 , M u mã, bao bì:
Xu th tiêu dung hi n nay r t chú tr ng t i m u mã, bao bì s n ph m n m đ c xu thế ư ế
đó, nhi u công ty đã không ng n ng i đ chi phí đ u t vào bao bì. Dù sau chi n d ch này, ư ế
h có th m t l i th v giá bán, nh ng bù l i, doanh thu tăng m nh h n và ng i tiêu ế ư ơ ư
dùng nh đ n th ng hi u nhi u h n. ế ươ ơ
2,Danh m c s n ph m s a c a Vinamilk
S n ph m c a Vinamilk r t đa d ng phong phú v ch ng lo i v i trên 200 m t hàng
s a và các s n ph m t s a: S a đ c, s a b t, b t dinh d ng, s a t i, Kem, s a ừ ữ ưỡ ươ
chua, Phô – mai. Và các s n ph m khác nh : s a đ u nành, n c ép trái cây, bánh, Cà ư ướ
phê hòa tan, n c u ng đóng chai, trà, chocolate hòa tan.ướ V i nhi u ch ng lo i s n
ph m,Vinamilk đã đáp ng đ y đ nhu c u tiêu dùng c a khách hàng và góp ph n phân
tán r i ro cho công ty. Tuy nhiên cũng có nh ng khó khăn ví d nh công tác qu n lý, b o ư
qu n s n ph m, phân ph i s n ph m Gi ipháp c n đ c đ a ra đây là chú tr ng t i ư ư
các s n ph m đang đ c tiêu dùng nhi u, xóa b nh ng s n ph m không đ c a chu ng, ư ư ư
nâng cao ch t l ng s n ph m. M t s s n ph mmang l i doanh thu cao cho công ty c n ư
đ c chú tr ng làư : s a đ c, s a t i, s a b t và ngũ ươ c c ăn li n, s a chua, s a chua u ng
Vinamilk.
3,Nâng cao ch t l ng s n ph m ư
Đ đáp ng nhu c u ngày càng cao c a ng i tiêu dùng, Vinamilk đã không ng ng đ i ư
m i công ngh , nâng cao công tác qu n lý và ch t l ng s n ph m. Năm 1999, Vinamilk ư
đã áp d ng thành công H th ng qu n lý ch t l ng theo tiêu chu n qu c t ISO 9002 và ư ế
hi n đang áp d ng H th ng qu n lý ch t l ng theo tiêu chu n qu c t 9001:2000 . Vi c ư ế
này đa xua tan ph n nào kho ng cách ch t l ng so v i s a ngo i nh p và làm tăng lòng ư
tin, uy tín c a công ty trên th
tr ng c nh tranh, Hi n Vinamilk có trên 250 ch ng lo i s n ph m, các s n ph m đ u đ tư
ch t l ng cao, đ c các t ch c qu c t ki m đ nh. S a đ c có đ ng, s a đ u nành, ư ư ế ư
s a chua, s a b t Dielac c a Vinamilk đã đ c xu t kh u sang M , Úc, Nam Phi, Trung ư
Đông và nhi u n c châu Á. V i nhi u ch ng lo i s n ph m công ty đã đáp ng t t nhu ư ơ
c u s d ng đa d ng c a ng i tiêu dung, bên c nh đó thì cũng t o đi u ki n đ phân tán ư
r i ro. Ng i tiêu dùng chú tr ng t i ch t l ng s n ph m, các s n ph m c a vinamilk ư ư
đ u đã đ c ki m đ nh b i t ch c qu c t vì vây nó d dàng nh n đ c s quan tâm c a ư ế ư
Giải pháp phát triển thị trường của Vinamilk - Trang 2
Giải pháp phát triển thị trường của Vinamilk - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giải pháp phát triển thị trường của Vinamilk 9 10 213