Ktl-icon-tai-lieu

Giám sát tài chính doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giám sát tài chính doanh nghi p b o hi m
trong ñi u ki n h i nh p
Ths. ð Quang Cương
B o Vi t Vi t nam
Ths.Võ Th Pha
H c vi n Tài chính
“…Toàn c u hóa t o ra cơ h i kinh doanh, m ra nh ng th trư ng m i, mang l i hi u
qu , gi m chi phí v n và có th cho phép các công ty qu n lý t t m r ng d ch v , t o ra
giá tr l n hơn cho các c ñông. Tuy nhiên, nh ng ñ ng l c này cũng thúc ñ y các công
ty tài chính phát tri n ra các nơi xa xôi, h o lánh, khi n cho vi c qu n lý t p ñoàn và
qu n lý r i ro thêm thách th c.
Cùng lúc ñó, nh ng ñ ng l c này xóa m ranh gi i gi a các khu v c kinh doanh khác
nhau và các r i ro có ph n liên quan v i nhau. Chính nh ng thách th c này khi n vi c
qu n lý trong ph m vi qu c gia và toàn c u thêm khó khăn ph c t p…
…Tôi cũng mu n cám ơn Hi p h i các nhà qu n lý b o hi m qu c t (IAIS)* v thành t u
ñã ñ t ñư c trong nh ng năm qua ñã thúc ñ y các chu n m c b o hi m qu c t và trao
ñ i thông tin…Các nhà qu n lý c n ph i ti p t c h p tác theo hư ng này vì ho t ñ ng
b o hi m ngày càng m r ng ra qu c t và t p ñoàn qu c t ñư c thành l p. Vì s hình
thành và ho t ñ ng c a các t p ñoàn l n, các nhà qu n lý c n ph i có m t cái nhìn toàn
c nh v nh ng r i ro mà công ty b o hi m hay tái b o hi m g p ph i. Nhà qu n lý c n
ph i trao ñ i và so sánh h th ng lu t pháp gi a các qu c gia như ñ nh n bi t nguyên
t c th c hành t t nh t và tránh nh ng quy ñ nh ch ng chéo. ði u quan tr ng là giúp cho
nhà qu n lý hi u và ñánh giá nh ng thay ñ i chính trong lu t và quy ñ nh c a các qu c
gia khác và nh hư ng qu c t c a s thay ñ i y..”

Trích d n m t vài ý trong bài phát bi u c a v Phó ch t ch H i ñ ng d tr liên
bang, Roger W.Ferguson, t i h i ngh chuyên ñ c a NAIC (Nationnal Asociation
of Insurance Commissioners), tháng 2/2006 trên ñây ñ c p ñ n m t khía c nh
trong xu hư ng toàn c u hóa h th ng pháp lu t qu n lý các doanh nghi p b o
hi m trên th gi i hi n nay. ðó là s hình thành các nguyên t c, chu n m c chung
cho xu hư ng xích l i g n nhau c a h th ng pháp lu t c a các qu c gia.
ð i v i v n ñ qu n lý, giám sát các doanh nghi p b o hi m, IAIS (ñư c thành l p
năm 1994, bao g m 190 th ch qu n lý b o hi m c a g n 140 qu c - gia chi m t i
97% doanh thu phí b o hi m toàn c u) ñã ñưa ra các nguyên t c, chu n m c và

1

hư ng d n c a IAIS, góp ph n ñ m b o tính hi u qu và th ng nh t trong qu n lý
và giám sát th trư ng b o hi m trên ph m vi th gi i.
Trong s các nguyên t c, chu n m c và hư ng d n mà IAIS ñưa ra, có nhi u n i
dung xoay quanh v n ñ qu n lý, giám sát tài chính ñ i ...
1
Giám sát tài chính doanh nghip bo him
trong ñiu kin hi nhp
Ths. ðỗ Quang Cương
Bo Vit Vit nam
Ths.Võ Th Pha
Hc vin Tài chính
“…Toàn cu hóa to ra cơ hi kinh doanh, m ra nhng th trường mi, mang li hiu
qu, gim chi phí vn và th cho phép các công ty qun lý tt m rng dch v, to ra
giá tr ln hơn cho các c ñông. Tuy nhiên, nhng ñộng lc này cũng thúc ñẩy các công
ty tài chính phát trin ra các nơi xa xôi, ho lánh, khiến cho vic qun tp ñn
qun lý ri ro thêm thách thc.
Cùng lúc ñó, nhng ñộng lc này xóa m ranh gii gia các khu vc kinh doanh khác
nhau các ri ro phn liên quan vi nhau. Chính nhng thách thc này khiến vic
qun lý trong phm vi quc gia và toàn cu thêm khó khăn phc tp
…Tôi cũng mun cám ơn Hip hi các nhà qun lý bo him quc tế (IAIS)* v thành tu
ñã ñt ñược trong nhng năm qua ñã thúc ñy các chun mc bo him quc tế trao
ñổi thông tin…Các nhà qun cn phi tiếp tc hp tác theo hưng này hot ñng
bo him ngày càng m rng ra quc tế tp ñoàn quc tế ñược thành lp. s hình
thành và hot ñng ca các tp ñoàn ln, các nhà qun cn phi mt cái nhìn toàn
cnh v nhng ri ro công ty bo him hay tái bo him gp phi. Nhà qun cn
phi trao ñổi so sánh h thng lut pháp gia các quc gia như ñể nhn biết nguyên
tc thc hành tt nht tránh nhng quy ñịnh chng chéo. ðiu quan trng giúp cho
nhà qun hiu ñánh giá nhng thay ñổi chính trong lut quy ñịnh ca các quc
gia khác và nh hưởng quc tế ca s thay ñổi y..”
Trích dn mt vài ý trong bài phát biu ca v Phó ch tch Hi ñồng d tr liên
bang, Roger W.Ferguson, ti hi ngh chuyên ñề ca NAIC (Nationnal Asociation
of Insurance Commissioners), tháng 2/2006 trên ñây ñề cp ñến mt khía cnh
trong xu hướng toàn cu hóa h thng pháp lut qun các doanh nghip bo
him trên thế gii hin nay. ðó s hình thành các nguyên tc, chun mc chung
cho xu hướng xích li gn nhau ca h thng pháp lut ca các quc gia.
ðối vi vn ñề qun lý, giám sát các doanh nghip bo him, IAIS (ñược thành lp
năm 1994, bao gm 190 th chế qun lý bo him ca gn 140 quc - gia chiếm ti
97% doanh thu phí bo him toàn cu) ñã ñưa ra các nguyên tc, chun mc
Giám sát tài chính doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giám sát tài chính doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giám sát tài chính doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập 9 10 382