Ktl-icon-tai-lieu

giáo án TNXH lơp 5chiến thắng điện biên phủ

Được đăng lên bởi ngocnhu160293
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỚP :CĐTHA
NHÓM 1 VÀ NHÓM 3

GIÁO ÁN
MÔN: LỊCH SƯ

LỚP 5

BÀI CHIẾN THẮNG LỊCH SƯ ĐIỆN BIÊN PHU
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức : HS Nắm được:
Tầm quan trọng của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.
Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Các tấm gương anh hùng trong chiến dịch ĐBP.
2. Kĩ năng :
Kĩ năng sử dụng lược đồ, kĩ năng quan sát tranh ảnh.
Kĩ năng phân tích ý nghĩa.
Sưu tầm các tấm gương anh hùng trong chiến dịch.
3. Thái độ :
Lòng tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc ta.
Biết ơn những anh hùng đã chiến đấu dũng cảm hi sinh vì Tổ Quốc.
Có ý thức tìm hiểu về lịch sử dân tộc.
II – Phương pháp và phương tiện dạy học :

1.Phương pháp dạy học : pp gợi mở vấn đáp , pp thảo luận nhóm, pp kể chuyện,
pp trò chơi.
2.Phương tiện dạy học : Máy chiếu ,phiếu học tập, lược đồ chiến dịch ĐBP,
hình ảnh.
III – Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

A - Kiểm tra bài cũ - Giới thiệu bài .
B – Tiến trình tìm hiểu nội dung bài .

HĐ 1: Vị trí – Tầm quan trọng của chiến
dịch Điện Biên Phủ .
Mục tiêu: giúp HS biết được vị trí của Điện Biên
Phủ trên bản đồ và tầm quan trọng của chiến dịch
ĐBP.
 GV cho HS quan sát bản đồ hành chính VN:

- Hãy chỉ vị trí Điện Biên Phủ trên bản đồ?
 GV nhận xét.

- HS chỉ vị trí ĐBP
trên bản đồ.

- Tập đoàn cứ điểm là gì?
TL: Là nhiều cứ điểm hợp thành một hệ thống phòng
thủ kiên cố.
-Pháo đài là gì?
TL: là công trình quân sự kiên cố ,vững chắc để
phòng thủ.
 GV mở đoạn video về chiến dịch.
-ĐBP được thực dân Pháp đầu tư trang bị như thế
nào?
TL: Pháp tập trung xây dựng ĐBP thành căn cứ quân
sự mạnh nhất Đông Dương gồm 49 cứ điểm ,16000
quân có cả sân bay với 12 máy bay thường trực.
-Theo em ,vì sao Pháp lại xây dựng ĐBP thành
pháo đài vững chắc nhất Đông Dương ?
TL:Với âm mưu thu hút và tiêu diệt bộ đội chủ lực của

- HS trả lời câu hỏi
theo nhóm.

ta – ĐBP có vị trí chiến lược quan trọng ,từ vị trí này
quân Pháp có thể bảo vệ và khống chế được cả Lai
Châu và Thượng Lào ,thưc dân Pháp hi vọng sẽ
“nghiên nát chủ lực Việt Minh”ở Mường Thanh.
-Vì sao ra quyết định mở chiến dịch ĐBP?
TL: Ta quyết định mở chiến dịch ĐBP với quyết tâm
giành thắng lợi trong chiến dịch để kết thúc cuộc
kháng chiến.
Kết luận:
 Điện Biên Phủ là một căn cứ có vị trí chiến
lược quan trọng trong âm mưu của thực dân
Pháp.
 Để kết thúc cuộc kháng chiến, quân dân ta
quyết định mở chiến dịch ĐBP với quyết tâm
giành thắng lợi.

HĐ 2: Sự chuẩn bị cho chiến dịch:
Mục tiêu: giúp HS biết được quân và dân...



 

!"#
 
 !"#$%&'
()*+,-./01 !"#$%&'
234567#%'
8 19
19!": ;+,19!3-
19<=>01
34567
? 3@
ABC/7.DEDF4*4,4=@
%5G6H4I-!.JKLF
2M0JN.D !"=@
$%&'()*%+*,-*%&'()./0(123%45
giáo án TNXH lơp 5chiến thắng điện biên phủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án TNXH lơp 5chiến thắng điện biên phủ - Người đăng: ngocnhu160293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
giáo án TNXH lơp 5chiến thắng điện biên phủ 9 10 777