Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kế toán thực hành

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỤC LỤC

Phần I: Lý thuyết hạch toán kế toán

Chương 1: Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán

Chương 2: Phương phỏp chứng từ kế toán

Chương 3: Phương phỏp tài khoản kế toán.

Chương 4: Phương phỏp tớnh giỏ kế toỏn và kế toỏn cỏc quỏ trỡnh kinh doanh

Chương 5: Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán

Phần II: Kế toán doanh nghiệp

Chương 1: tổ chức công tác kế toán

Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền - đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu

Chương 3: kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ

Chương 4:Kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn
Giáo trình kế toán thực hành - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giáo trình kế toán thực hành 9 10 922