Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Máy phát điện

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY PHÁT
ĐIỆN
Máy phát điện (MFĐ) là một phần tử rất quan trọng trong hệ thống điện (HTĐ), sự
làm việc tin cậy của các MFĐ có ảnh hưởng quyết định đến độ tin cậy của HTĐ. Vì vậy, đối
với MFĐ đặc biệt là các máy có công suất lớn, người ta đặt nhiều loại bảo vệ khác nhau để
chống tất cả các loại sự cố và các chế độ làm việc không bình thường xảy ra bên trong các
cuộn dây cũng như bên ngoài MFĐ. Để thiết kế tính toán các bảo vệ cần thiết cho máy phát,
chúng ta phải biết các dạng hư hỏng và các tình trạng làm việc không bình thường của MFĐ.

I. Các dạng hư hỏng và tình trạng làm việc không bình
thường của MFĐ
I.1. Các dạng hư hỏng:
kép). (2)
-

Ngắn mạch nhiều pha trong cuộn stator. (1)
Chạm chập giữa các vòng dây trong cùng 1 pha (đối với các MFĐ có cuộn dây
Chạm đất 1 pha trong cuộn dây stator. (3)
Chạm đất một điểm hoặc hai điểm mạch kích từ. (4)

I.2. Các tình trạng làm việc không bình thường của MFĐ:
- Dòng điện tăng cao do ngắn mạch ngoài hoặc quá tải. (5)
- Điện áp đầu cực máy phát tăng cao do mất tải đột ngột hoặc khi cắt ngắn mạch
ngoài. (6)
Ngoài ra còn có các tình trạng làm việc không bình thường khác như: Tải không đối
xứng, mất kích từ, mất đồng bộ, tần số thấp, máy phát làm việc ở chế độ động cơ, ...

II. Các bảo vệ thường dùng cho MFĐ
Tuỳ theo chủng loại của máy phát (thuỷ điện, nhiệt điện, turbine khí, thuỷ điện tích
năng...), công suất của máy phát, vai trò của máy phát và sơ đồ nối dây của nhà máy điện
với các phần tử khác trong hệ thống mà người ta lựa chọn phương thức bảo vệ thích hợp.
Hiện nay không có phương thức bảo vệ tiêu chuẩn đối với MFĐ cũng như đối với các thiết
bị điện khác. Tuỳ theo quan điểm của người sử dụng đối với các yêu cầu về độ tin cậy, mức
độ dự phòng, độ nhạy... mà chúng ta lựa chọn số lượng và chủng loại rơle trong hệ thống
bảo vệ. Đối với các MFĐ công suất lớn, xu thế hiện nay là lắp đặt hai hệ thống bảo vệ độc
lập nhau với nguồn điện thao tác riêng, mỗi hệ thống bao gồm một bảo vệ chính và một số
bảo vệ dự phòng có thể thực hiện đầy đủ các chức năng bảo vệ cho máy phát.
Để bảo vệ cho MFĐ chống lại các dạng sự cố nêu ở phần I, người ta thường dùng
các loại bảo vệ sau:
- Bảo vệ so lệch dọc để phát hiện và xử lý khi xảy ra sự cố (1).
- Bảo vệ so lệch ngang cho sự cố (2).
- Bảo vệ chống chạm đất một điểm cuộn dây stator cho sự cố (3).
- Bảo vệ chống chạm đất mạch kích từ cho sự cố (4).
- Bảo vệ chống ngắn mạch ngoài và quá tải cho sự cố (5).
- Bảo vệ chống điện áp đầu cực máy phát tăng cao cho sự c...
A. GII THIU CHUNG V MÁY PHÁT
ĐIN
Máy phát đin (MFĐ) là mt phn t rt quan trng trong h thng đin (HTĐ), s
làm vic tin cy ca các MFĐnh hưởng quyết định đến độ tin cy ca HTĐ. Vì vy, đối
vi MFĐ đặc bit là các máy có công sut ln, người ta đặt nhiu loi bo v khác nhau để
chng tt c các loi s c và các chế độ làm vic không bình thường xy ra bên trong các
cun dây cũng như bên ngoài MFĐ. Để thiết kế tính toán các bo v cn thiết cho máy phát,
chúng ta phi biết các dng hư hng và các tình trng làm vic không bình thường ca MFĐ.
I. Các dng hư hng và tình trng làm vic không bình
thường ca MFĐ
I.1. Các dng hư hng:
- Ngn mch nhiu pha trong cun stator. (1)
- Chm chp gia các vòng dây trong cùng 1 pha (đối vi các MFĐ có cun dây
kép). (2)
- Chm đất 1 pha trong cun dây stator. (3)
- Chm đất mt đim hoc hai đim mch kích t. (4)
I.2. Các tình trng làm vic không bình thường ca MFĐ:
- Dòng đin tăng cao do ngn mch ngoài hoc quá ti. (5)
- Đin áp đầu cc máy phát tăng cao do mt ti đột ngt hoc khi ct ngn mch
ngoài. (6)
Ngoài ra còn có các tình trng làm vic không bình thường khác như: Ti không đối
xng, mt kích t, mt đồng b, tn s thp, máy phát làm vic chế độ động cơ, ...
II. Các bo v thường dùng cho MFĐ
Tu theo chng loi ca máy phát (thu đin, nhit đin, turbine khí, thu đin tích
năng...), công sut ca máy phát, vai trò ca máy phát và sơ đồ ni dây ca nhà máy đin
vi các phn t khác trong h thng mà người ta la chn phương thc bo v thích hp.
Hin nay không có phương thc bo v tiêu chun đối vi MFĐ cũng như đối vi các thiết
b đin khác. Tu theo quan đim ca người s dng đối vi các yêu cu v độ tin cy, mc
độ d phòng, độ nhy... mà chúng ta la chn s lượng và chng loi rơle trong h thng
bo v. Đối vi các MFĐ công sut ln, xu thế hin nay là lp đặt hai h thng bo v độc
lp nhau vi ngun đin thao tác riêng, mi h thng bao gm mt bo v chính và mt s
bo v d phòng có th thc hin đầy đủ các chc năng bo v cho máy phát.
Để bo v cho MFĐ chng li các dng s c nêu phn I, người ta thường dùng
các loi bo v sau:
- Bo v so lch dc để phát hin và x lý khi xy ra s c (1).
- Bo v so lch ngang cho s c (2).
- Bo v chng chm đất mt đim cun dây stator cho s c (3).
- Bo v chng chm đất mch kích t cho s c (4).
- Bo v chng ngn mch ngoài và quá ti cho s c (5).
- Bo v chng đin áp đầu cc máy phát tăng cao cho s c (6).
Ngoài ra có th dùng: Bo v khong cách làm bo v d phòng cho bo v so
lch, bo v chng quá nhit rotor do dòng máy phát không cân bng, bo v chng mt
đồng b, ...
13
Giáo trình Máy phát điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Máy phát điện - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Giáo trình Máy phát điện 9 10 77