Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tam lý học đại cương

Được đăng lên bởi quanduhoc-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA
TÂM LÝ HỌC
Mục tiêu học tập
1. Trình bày được khái niệm cơ bản của tâm lý.
2. Trình bày được bản chất của các hiện tượng tâm lý .
3. Trình bày được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong tâm lý học

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ
1 Bản chất của hiện tượng tâm lý
Trong đời sống hàng ngày chữ “tâm lý” dùng ở đây mới có thể mới được hiểu
theo nghĩa hẹp, để chỉ thái độ, cách cư sử của con nguời. Để hiểu chính xác và khoa học
tâm lý là gì, từng hiện tượng tâm lý nẩy sinh và phát triển ra sao, vận hành theo quy luật
nào…, loài người đã phải trải qua một thời gian dài nghiên cứu, thử nghiệm; đã phải
chứng kiến biét bao cuộc đấu tranh quyết liệt giữa các khuynh hương khác nhau.
Tóm lại tâm lý con người là sự phản ánh chủ quan thế giới khách quan, có cơ sở
tự nhiên là hoạt động thần kinh và hoạt động nội tiết, được nẩy sinh bằng hoạt động sống
của từng người và gắn bó với các quan hệ xã hội lịch sử.
1.1 Tâm lý là bản chất của vật chất cao cấp
Chủ nghĩa duy tâm cổ đại cho rằng, hiện tượng tâm lý là bản chất siêu hình đặc
biệt của sinh vật và được gọi là linh hồn. Theo nhà triết học duy tâm cổ đại Hy lạp là
Platon (427-347 trước công nguyên ), linh hồn là siêu hình và độc lập với thể xác; con
người sống được là nhờ linh hồn liên hệ với thể xác. Khi con người sống, linh hồn là
nguyên nhân sinh ra quá trình sống của cơ thể và nó truyền đạt tất cả các hiện tượng tâm
lý vốn có của con người. Các nhà duy tâm khách quan, như G. Berkeley ( 1685 – 1753)
cho rằng, thế giới ý niệm ra vạn vật, sinh ra thế giới vật chất. Còn các nhà duy tâm chủ
quan cho rằng, vốn dĩ có thế giới vật chất, những vật chất cụ thể là do cảm giác của con
người mà có. Thuyết linh hồn của Platon ở phương tây, thuyết tâm của đạo khổng
phương đông đều tuyệt đối hóa thuộc tính tinh thần của tâm lý, hoàn toàn tách biệt tâm lý
khỏi vật chất.
Những người theo trường phái “nhị nguyên luận” như Decarte ( 1596 - 1650), đã
dùng khái niệm phản xạ để giải thích các hoạt độngcủa cơ bắp đơn giản của động vật, của
con người và cho rằng những hoạt động chủ định, có ý thức của con người và là do linh
hồn điều khiển. Theo J.Lock tâm lý con người là những kinh nghiệm. Kinh nghiệm bên
ngoài do tác động bên ngoài vào giác quan mà có; kinh nghiệm bên trong được sinh ra từ
“ ý thức bên trong”, tự nó hoạt động, chỉ tự nó mới biết được nó. Quan niệm nhi nguyên
là sự biến dạng của chủ nghiã duy tâm.
Đối lập với quan điểm của chủ nghiã duy tâm là chủ nghĩa duy vật. Theo họ,
trong vũ t...
KHÁI NIM, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CU CA
TÂM LÝ HC
Mc tiêu hc tp
1. Trình bày được khái nim cơ bn ca tâm lý.
2. Trình bày được bn cht ca các hin tượng tâm lý .
3. Trình bày được các phương pháp nghiên cu cơ bn trong tâm lý hc
I. KHÁI NIM CHUNG V HIN TƯỢNG TÂM LÝ
1 Bn cht ca hin tượng tâm lý
Trong đời sng hàng ngày ch “tâm lý” dùng đây mi có th mi được hiu
theo nghĩa hp, để ch thái độ, cách cư s ca con ngui. Để hiu chính xác và khoa hc
tâm lý là gì, tng hin tượng tâm lý ny sinh và phát trin ra sao, vn hành theo quy lut
nào…, loài người đã phi tri qua mt thi gian dài nghiên cu, th nghim; đã phi
chng kiến biét bao cuc đấu tranh quyết lit gia các khuynh hương khác nhau.
Tóm li tâm lý con người là s phn ánh ch quan thế gii khách quan, có cơ s
t nhiên là hot động thn kinh và hot động ni tiết, được ny sinh bng hot động sng
ca tng người và gn bó vi các quan h xã hi lch s.
1.1 Tâm lý là bn cht ca vt cht cao cp
Ch nghĩa duy tâm c đại cho rng, hin tượng tâm lý là bn cht siêu hình đặc
bit ca sinh vt và được gi là linh hn. Theo nhà triết hc duy tâm c đại Hy lp là
Platon (427-347 trước công nguyên ), linh hn là siêu hình và độc lp vi th xác; con
người sng được là nh linh hn liên h vi th xác. Khi con người sng, linh hn là
nguyên nhân sinh ra quá trình sng ca cơ th và nó truyn đạt tt c các hin tượng tâm
lý vn có ca con người. Các nhà duy tâm khách quan, như G. Berkeley ( 1685 – 1753)
cho rng, thế gii ý nim ra vn vt, sinh ra thế gii vt cht. Còn các nhà duy tâm ch
quan cho rng, vn dĩ có thế gii vt cht, nhng vt cht c th là do cm giác ca con
người mà có. Thuyết linh hn ca Platon phương tây, thuyết tâm ca đạo khng
phương đông đều tuyt đối hóa thuc tính tinh thn ca tâm lý, hoàn toàn tách bit tâm lý
khi vt cht.
Nh
ng người theo trường phái “nh nguyên lun” như Decarte ( 1596 - 1650), đã
dùng khái nim phn x để gii thích các hot độngca cơ bp đơn gin ca động vt, ca
con người và cho rng nhng hot động ch định, có ý thc ca con người và là do linh
hn điu khin. Theo J.Lock tâm lý con người là nhng kinh nghim. Kinh nghim bên
ngoài do tác động bên ngoài vào giác quan mà có; kinh nghim bên trong được sinh ra t
“ ý thc bên trong”, t nó hot động, ch t nó mi biết được nó. Quan nim nhi nguyên
là s biến dng ca ch nghiã duy tâm.
Đối lp vi quan đim ca ch nghiã duy tâm là ch nghĩa duy vt. Theo h,
trong vũ tr bao la ch có vt cht là tn ti mãi mãi và luôn luôn biến đổi, vi nhng tính
cht muôn hình muôn v. Tâm lý không tn ti ngoài vt cht.
Giáo trình tam lý học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tam lý học đại cương - Người đăng: quanduhoc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo trình tam lý học đại cương 9 10 230