Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thủy điện

Được đăng lên bởi nguyennga226
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 4269 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng Thủy điện 1

CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT VỀ THỦY NĂNG VÀ NGUYÊN LÝ KHAI THÁC.

§1-1 THỦY NĂNG VÀ CÁC DẠNG THỦY NĂNG.
Thuỷ năng là năng lượng tiềm tàng trong nước. Môn thuỷ năng là ngành khoa học
nghiên cứu sử dụng, khai thác các nguồn năng lượng nước.
Nước trong thiên nhiên mang năng lượng ở 3 dạng: hoá năng, nhiệt năng, cơ năng.
Hoá năng của nước thể hiện chủ yếu trong việc tạo thành các dung dịch muối và
hoà tan các loại đất đồi núi trong nước sông. Nhiệt năng của nước thể hiện ở sự chênh
lệch nhiệt độ giữa các lớp nước trên mặt và dưới đáy sông, giữa nước trên mặt đất và
nước ngầm. Hai dạng năng lượng của nước nói trên có trữ lượng lớn, song phân tán,
kỹ thuật sử dụng còn nhiều khó khăn, hiện nay chưa khai thác được. Cơ năng của nước
thiên nhiên thể hiện trong mưa rơi, trong dòng chảy của sông suối, trong dòng nước và
thuỷ triều. Dạng năng lượng này rất lớn, ta có khả năng và điều kiện sử dụng. Trong
đó các dòng sông có nguồn năng lượng rất lớn và khai thác dễ dàng hơn cả. Năng
lượng tiềm tàng đó thường ngày bị tiêu hao một cách vô ích vào việc khắc phục những
trở lực trên đường chuyển động, ma sát nội bộ, bào mòn xói lở bờ sông và lòng sông,
vận chuyển phù sa bùn cát và các vật rắn, công sản ra để vận chuyển khối nước.
Nước ta ở vùng nhiệt đới, mưa nhiều, lượng mưa thường từ 1500-2000 mm/năm.
Có những vùng như Hà Giang, dọc Hoàng Liên Sơn, Tây Côn Lĩnh , Tây Nguyên
lượng mưa đến 4000-5000 mm/năm nên nguồn nước rất phong phú.
Năng lượng khai thác từ nguồn nước chủ yếu là cơ năng của dòng chảy mặt (sông,
suối), của thuỷ triều và của các dòng hải lưu. Tuy nhiên ở môn học thủy điện I , chúng
ta sẽ chỉ tập trung nghiên cứu cơ năng của dòng chảy sông suối. Trữ lượng thủy năng
trên thế giới rất lớn. Theo nghiên cứu và công bố của B. Xlebinger tại hội nghị Năng
lượng toàn thế giới lần thứ 4 (Luân Đôn - 1950), trữ lượng thủy năng trên thế giới
được thống kê trong Bảng 1.3.
Bảng 1.1 Trữ lượng thủy năng trên thế giới theo B. Xlebinger
Vùng
1. Châu Âu
2. Châu Á
3. Châu Phi
4. Bắc Mỹ
5. Nam Mỹ
6. Châu Úc và Châu Đại
dương
Tổng cộng toàn trái đất

Diện tích
(103 Km2)

Trữ lượng
(106 Kw)
200
2.309
1.155
717
1.110
119

11.609
41.839
30.292
24.244
17.798
8.557
134.339

5.610

Mật độ công
suất
(Kw/Km2)
17,3
55,0
38,2
29,5
62,5
13,9
41,7

Theo một số tài liệu nghiên cứu, nước ta có trên 1000 con sông suối (chiều dài >
10Km) với trữ năng tiềm tàng khoảng 260 - 280 tỷ Kwh. Trong đó các lưu vực sông
Đà, Lô-Gâm và sông Đồng Nai có nguồn năng lượng lớn nhất. Đánh giá trữ năn...
Bài ging Thy đin 1
B môn Công trình Thy, Khoa XD Thy li-Thy đin 1
CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT V THY NĂNG VÀ NGUYÊN LÝ KHAI THÁC.
§1-1 THY NĂNG VÀ CÁC DNG THY NĂNG.
Thu năng là năng lượng tim tàng trong nước. Môn thu năng là ngành khoa hc
nghiên cu s dng, khai thác các ngun năng lượng nước.
Nước trong thiên nhiên mang năng lượng 3 dng: hoá năng, nhit năng, cơ năng.
Hoá năng ca nước th hin ch yếu trong vic to thành các dung dch mui và
hoà tan các loi đất đồi núi trong nước sông. Nhit nă
ng ca nước th hin s chênh
lch nhit độ gia các lp nước trên mt và dưới đáy sông, gia nước trên mt đất và
nước ngm. Hai dng năng lượng ca nước nói trên có tr lượng ln, song phân tán,
k thut s dng còn nhiu khó khăn, hin nay chưa khai thác được. Cơ năng ca nước
thiên nhiên th hin trong mưa rơi, trong dòng chy ca sông su
i, trong dòng nước và
thu triu. Dng năng lượng này rt ln, ta có kh năng và điu kin s dng. Trong
đó các dòng sông có ngun năng lượng rt ln và khai thác d dàng hơn c. Năng
lượng tim tàng đó thường ngày b tiêu hao mt cách vô ích vào vic khc phc nhng
tr lc trên đường chuyn động, ma sát ni b, bào mòn xói l b sông và lòng sông,
vn chuyn phù sa bùn cát và các vt r
n, công sn ra để vn chuyn khi nước.
Nước ta vùng nhit đới, mưa nhiu, lượng mưa thường t 1500-2000 mm/năm.
Có nhng vùng như Hà Giang, dc Hoàng Liên Sơn, Tây Côn Lĩnh , Tây Nguyên
lượng mưa đến 4000-5000 mm/năm nên ngun nước rt phong phú.
Năng lượng khai thác t ngun nước ch yếu là cơ năng ca dòng chy mt (sông,
sui), ca thu triu và ca các dòng hi l
ưu. Tuy nhiên môn hc thy đin I , chúng
ta s ch tp trung nghiên cu cơ năng ca dòng chy sông sui. Tr lượng thy năng
trên thế gii rt ln. Theo nghiên cu và công b ca B. Xlebinger ti hi ngh Năng
lượng toàn thế gii ln th 4 (Luân Đôn - 1950), tr lượng thy năng trên thế gii
được thng kê trong Bng 1.3.
Bng 1.1 Tr lượ
ng thy năng trên thế gii theo B. Xlebinger
Vùng Din tích
(10
3
Km
2
)
Tr lượng
(10
6
Kw)
Mt độ công
sut
(Kw/Km
2
)
1. Châu Âu
2. Châu Á
3. Châu Phi
4. Bc M
5. Nam M
6. Châu Úc Châu Đại
dương
11.609
41.839
30.292
24.244
17.798
8.557
200
2.309
1.155
717
1.110
119
17,3
55,0
38,2
29,5
62,5
13,9
Tng cng toàn trái đất 134.339 5.610 41,7
Theo mt s tài liu nghiên cu, nước ta có trên 1000 con sông sui (chiu dài >
10Km) vi tr năng tim tàng khong 260 - 280 t Kwh. Trong đó các lưu vc sông
Đà, Lô-Gâm và sông Đồng Nai có ngun năng lượng ln nht. Đánh giá tr năng lý
thuyết và tr năng kinh tế k thut Vit Nam được thng kê trong Bng 1.2 và Bng
1.3
Giáo trình thủy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thủy điện - Người đăng: nguyennga226
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Giáo trình thủy điện 9 10 158