Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG CA

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 91 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG CA
Ngày tăng ca : … tháng … năm ...
Lý do tăng ca: ................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Đề nghị công ty chấp thuận cho chúng tôi được tăng ca.
STT

HỌ VÀ TÊN

MSNV

BỘ
PHẬN

THỜI GIAN
(Từ ….đến…..)

Nhân viên ký
nhậ
n

Người xác nhận

Ngày ……. Tháng ……. Năm 20….
Người đề nghị

Trưởng BP

TP.Nhân sự

...
GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG CA
Ngày tăng ca : … tháng … năm ...
Lý do tăng ca: ................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Đề nghị công ty chấp thuận cho chúng tôi được tăng ca.
STT HỌ VÀ TÊN MSNV
BỘ
PHẬN
THỜI GIAN
(Từ ….đến…..)
Nhân viên ký
nhậ
n
Người xác nhận
Ngày ……. Tháng ……. Năm 20….
Người đề nghị Trưởng BP TP.Nhân sự
GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG CA - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG CA 9 10 165