Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CHỨC DANH VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ

Được đăng lên bởi Tuyet Hoang
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 6345 lần   |   Lượt tải: 30 lần
HỆ THỐNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH
CHỨC DANH VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ
Thi tuyển công chức cấp xã, phường
-----------------------------Câu hỏi 1
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân được ban hành dưới hình
thức nghị quyết. Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân được ban hành
dưới hình thức quyết định, chỉ thị.
a) Sai.
b) Đúng.

c) Thiếu.
Câu hỏi 2
Ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân ban hành trong
các trường hợp dưới đây, như thế nào là đúng:
a) Nghị quyết số 10/2011- NQ/HĐND.
b) Nghị quyết số 10/2011/ NQ/HĐND.
c) Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND.
Câu hỏi 3
Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, Ủy ban
nhân dân cấp xã, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua hoặc Chủ tịch Ủy ban
nhân dân ký ban hành (trừ trường hợp văn bản quy định ngày có hiệu lực muộn
hơn):
a) Sau 05 ngày.
b) Sau 07 ngày.
c) Sau 09 ngày.
Câu hỏi 4
UBND ban hành Quyết định, Chỉ thị quy phạm pháp luật trong trường hợp
đột xuất, khẩn cấp nào?
a) Trong trường hợp phê duyệt quy hoạch, chấp thuận dự án đầu tư.
b) Trong trường hợp phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự
c) Trong trường hợp bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an
sinh xã hội.
1

Câu hỏi 5
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân cấp
xã có thể được dịch ra tiếng nước ngoài và chỉ mang tính chất tham khảo?
a) Sai
b) Đúng
c) Không xác định
Câu hỏi 6
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã
phải được niêm yết chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân
thông qua hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ký ban hành (trừ trường hợp văn bản
quy định ngày có hiệu lực muộn hơn) ?
a) Sau 04 ngày.
b) Sau 03 ngày.
c) Sau 02 ngày.
Câu hỏi 7
Uỷ ban nhân dân cấp xã phải gửi Tờ trình, dự thảo nghị quyết của Hội đồng
nhân dân cấp xã và các tài liệu có liên quan đến các đại biểu Hội đồng nhân dân
cấp xã chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân
dân cấp xã?
a) Chậm nhất là 02 ngày
b) Chậm nhất là 03 ngày
c) Chậm nhất là 05 ngày

Câu hỏi 8
Dự thảo quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp xã phải được gửi đến các
thành viên Uỷ ban nhân dân chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày Uỷ ban nhân
dân họp ?
a) Chậm nhất là 02 ngày
b) Chậm nhất là 03 ngày
c) Chậm nhất là 04 ngày
Câu hỏi 9

2

Kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp
xã ký ban hành, văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân
dân cấp xã phải đượ...
HỆ THỐNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH
CHỨC DANH VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ
Thi tuyển công chức cấp xã, phường
------------------------------
Câu hỏi 1
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân được ban hành dưới hình
thức nghị quyết. Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân được ban hành
dưới hình thức quyết định, chỉ thị.
a) Sai.
b) Đúng.
c) Thiếu.
Câu hỏi 2
Ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân ban hành trong
các trường hợp dưới đây, như thế nào là đúng:
a) Nghị quyết số 10/2011- NQ/HĐND.
b) Nghị quyết số 10/2011/ NQ/HĐND.
c) Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND.
Câu hỏi 3
Thời điểm hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, Ủy ban
nhân dân cấp xã, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua hoặc Chủ tịch Ủy ban
nhân dân ban hành (trừ trường hợp văn bản quy định ngày hiệu lực muộn
hơn):
a) Sau 05 ngày.
b) Sau 07 ngày.
c) Sau 09 ngày.
Câu hỏi 4
UBND ban hành Quyết định, Chỉ thị quy phạm pháp luật trong trường hợp
đột xuất, khẩn cấp nào?
a) Trong trường hợp phê duyệt quy hoạch, chấp thuận dự án đầu tư.
b) Trong trưng hp phòng, chng thiên tai, cháy, n, dch bnh, an ninh, trt t
c) Trong trường hợp bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an
sinh xã hội.
1
HỆ THỐNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CHỨC DANH VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CHỨC DANH VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ - Người đăng: Tuyet Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
HỆ THỐNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CHỨC DANH VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ 9 10 216