Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 4

Được đăng lên bởi Hắc Đạo
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−ơng 4: Điều chỉnh và ổn định vận tốc
Điều chỉnh vận tốc chuyển động thẳng hoặc chuyển động quay của cơ cấu chấp hành
trong hệ thống thủy lực bằng cách thay đổi l−u l−ợng dầu chảy qua nó với hai ph−ơng
pháp sau:
+/ Thay đổi sức cản trên đ−ờng dẫn dầu bằng van tiết l−u. Ph−ơng pháp điều chỉnh
này gọi là điều chỉnh bằng tiết l−u.
+/ Thay đổi chế độ làm việc của bơm dầu, tức là điều chỉnh l−u l−ợng của bơm cung
cấp cho hệ thống thủy lực. Ph−ơng pháp điều chỉnh này gọi là điều chỉnh bằng thể tích.
Lựa chọn ph−ơng pháp điều chỉnh vận tốc phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh− công suất
truyền động, áp suất cần thiết, đặc điểm thay đổi tải trọng, kiểu và đặc tính của bơm
dầu,...
Để giảm nhiệt độ của dầu, đồng thời tăng hiệu suất của hệ thống dầu ép, ng−ời ta
dùng ph−ơng pháp điều chỉnh vận tốc bằng thể tích. Loại điều chỉnh này đ−ợc thực
hiện bằng cách chỉ đ−a vào hệ thống dầu ép l−u l−ợng dầu cần thiết để đảm bảo một
vận tốc nhất định. Do đó, nếu nh− không tính đến tổn thất thể tích và cơ khí thì toàn bộ
năng l−ợng do bơm dầu tạo nên đều biến thành công có ích.
4.1. Điều chỉnh bằng tiết l−u
Do kết cấu đơn giản nên loại điều chỉnh này đ−ợc dùng nhiều nhất trong các hệ
thống thủy lực của máy công cụ để điều chỉnh vận tốc của chuyển động thẳng cũng
nh− chuyển động quay.
Ta có:

Q = à.A x .c. ∆p

Khi Ax thay đổi ⇒ thay đổi ∆p ⇒ thay đổi Q ⇒ v thay đổi.
ở loại điều chỉnh này bơm dầu có l−u l−ợng không đổi, và với việc thay đổi tiết
diện chảy của van tiết l−u, làm thay đổi hiệu áp của dầu, do đó thay đổi l−u l−ợng dẫn
đến cơ cấu chấp hành để đảm bảo một vận tốc nhất định. L−ợng dầu thừa không thực
hiện công có ích nào cả và nó đ−ợc đ−a về bể dầu.
Tuỳ thuộc vào vị trí lắp van tiết l−u trong hệ thống, ta có hai loại điều chỉnh bằng
tiết l−u sau: +/ Điều chỉnh bằng tiết l−u ở đ−ờng vào.
+/ Điều chỉnh bằng tiết l−u ở đ−ờng ra.
4.1.1. Điều chỉnh bằng tiết l−u ở đ−ờng vào
Hình 4.1 là sơ đồ điều chỉnh vận tốc bằng tiết l−u ở đ−ờng vào. Van tiết l−u (0.4)
đặt ở đ−ờng vào của xilanh (1.0). Đ−ờng ra của xilanh đ−ợc dẫn về bể dầu qua van cản
(0.5). Nhờ van tiết l−u (0.4), ta có thể điều chỉnh hiệu áp giữa hai đầu van tiết l−u, tức
là điều chỉnh đ−ợc l−u l−ợng chảy qua van tiết l−u vào xilanh (bằng cách thay đổi tiết
diện chảy Ax), do đó làm thay đổi vận tốc của pittông. L−ợng dầu thừa (QT) chảy qua
van tràn (0.2) về bể dầu.
Van cản (0.5) dùng để tạo nên một áp nhất định (khoảng 3ữ8bar) trong buồng bên

68

phải của xilanh (1.0), đảm bảo pittông chuyển động êm, ngoài ra van cản (0.5)...
Ch¬ng 4: §iÒu chØnh vµ æn ®Þnh vËn tèc
§iÒu chØnh vËn tèc chuyÓn ®éng th¼ng hoÆc chuyÓn ®éng quay cña c¬ cÊu chÊp hµnh
trong hÖ thèng thñy lùc b»ng c¸ch thay ®æi lu lîng dÇu ch¶y qua nã víi hai ph¬ng
ph¸p sau:
+/ Thay ®æi søc c¶n trªn ®êng dÉn dÇu b»ng van tiÕt lu. Ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh
nµy gäi lµ ®iÒu chØnh b»ng tiÕt lu.
+/ Thay ®æi chÕ ®é lµm viÖc cña b¬m dÇu, tøc lµ ®iÒu chØnh lu lîng cña b¬m cung
cÊp cho hÖ thèng thñy lùc. Ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh nµy gäi lµ ®iÒu chØnh b»ng thÓ tÝch.
Lùa chän ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh vËn tèc phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh c«ng suÊt
truyÒn ®éng, ¸p suÊt cÇn thiÕt, ®Æc ®iÓm thay ®æi t¶i träng, kiÓu vµ ®Æc tÝnh cña b¬m
dÇu,...
§Ó gi¶m nhiÖt ®é cña dÇu, ®ång thêi t¨ng hiÖu suÊt cña hÖ thèng dÇu Ðp, ngêi ta
dïng ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh vËn tèc b»ng thÓ tÝch. Lo¹i ®iÒu chØnh nµy ®îc thùc
hiÖn b»ng c¸ch chØ ®a vµo hÖ thèng dÇu Ðp lu lîng dÇu cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o mét
vËn tèc nhÊt ®Þnh. Do ®ã, nÕu nh kh«ng tÝnh ®Õn tæn thÊt thÓ tÝch vµ c¬ khÝ th× toµn bé
n¨ng lîng do b¬m dÇu t¹o nªn ®Òu biÕn thµnh c«ng cã Ých.
4.1. §iÒu chØnh b»ng tiÕt lu
Do kÕt cÊu ®¬n gi¶n nªn lo¹i ®iÒu chØnh nµy ®îc dïng nhiÒu nhÊt trong c¸c hÖ
thèng thñy lùc cña m¸y c«ng cô ®Ó ®iÒu chØnh vËn tèc cña chuyÓn ®éng th¼ng còng
nh chuyÓn ®éng quay.
Ta cã:
p.c.A.Q
x
µ=
Khi A
x
thay ®æi thay ®æi p thay ®æi Q v thay ®æi.
ë lo¹i ®iÒu chØnh nµy b¬m dÇu cã lu lîng kh«ng ®æi, vµ víi viÖc thay ®æi tiÕt
diÖn ch¶y cña van tiÕt lu, lµm thay ®æi hiÖu ¸p cña dÇu, do ®ã thay ®æi lu lîng dÉn
®Õn c¬ cÊu chÊp hµnh ®Ó ®¶m b¶o mét vËn tèc nhÊt ®Þnh. Lîng dÇu thõa kh«ng thùc
hiÖn c«ng cã Ých nµo c¶ vµ nã ®îc ®a vÒ bÓ dÇu.
Tuú thuéc vµo vÞ trÝ l¾p van tiÕt lu trong hÖ thèng, ta cã hai lo¹i ®iÒu chØnh b»ng
tiÕt lu sau: +/ §iÒu chØnh b»ng tiÕt lu ë ®êng vµo.
+/ §iÒu chØnh b»ng tiÕt lu ë ®êng ra.
4.1.1. §iÒu chØnh b»ng tiÕt lu ë ®êng vµo
H×nh 4.1 lµ s¬ ®å ®iÒu chØnh vËn tèc b»ng tiÕt lu ë ®êng vµo. Van tiÕt lu (0.4)
®Æt ë ®êng vµo cña xilanh (1.0). §êng ra cña xilanh ®îc dÉn vÒ bÓ dÇu qua van c¶n
(0.5). Nhê van tiÕt lu (0.4), ta cã thÓ ®iÒu chØnh hiÖu ¸p gi÷a hai ®Çu van tiÕt lu, tøc
lµ ®iÒu chØnh ®îc lu lîng ch¶y qua van tiÕt lu vµo xilanh (b»ng c¸ch thay ®æi tiÕt
diÖn ch¶y A
x
), do ®ã lµm thay ®æi vËn tèc cña pitt«ng. Lîng dÇu thõa (Q
T
) ch¶y qua
van trµn (0.2) vÒ bÓ dÇu.
Van c¶n (0.5) dïng ®Ó t¹o nªn mét ¸p nhÊt ®Þnh (kho¶ng 3÷8bar) trong buång bªn
68
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 4 - Người đăng: Hắc Đạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 4 9 10 626