Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 6

Được đăng lên bởi Hắc Đạo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 2: hệ thống khí nén
Ch−ơng 6: cơ sỡ lý thuyết
6.1. Lịch sử phát triển và khả năng ứng dụng của hệ thống
truyền động khí nén
6.1.1. Lịch sử phát triển
Năng l−ợng khí nén đ−ợc sử dụng trong các máy móc thiết bị vào những năm của
thế kỷ 19, cụ thể
+/ Năm 1880 sử dụng phanh bằng khí nén
+/ ......
6.1.2. Khả năng ứng dụng của khí nén
a. Trong lĩnh vực điều khiển
+/ Vào những thập niên 50 và 60 của thế kỷ 20, là thời gian phát triển mạnh mẽ
của giai đoạn tự động hóa quá trình sản xuất, kỹ thuật điều khiển bằng khí nén đ−ợc
phát triển rộng rãi và đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
+/ Hệ thống điều khiển bằng khí nén đ−ợc sử dụng trong các lĩnh vực nh−: các
thiết bị phun sơn, các loại đồ gá kẹp chi tiết hoặc là sử dụng trong lĩnh vực sản xuất các
thiết bị điện tử vì điều kiện vệ sinh môi tr−ờng rất tốt và an toàn cao.
+/ Ngoài ra hệ thống điều khiển bằng khí nén đ−ợc sử dụng trong các dây chuyền
rửa tự động, trong các thiết bị vận chuyển và kiểm tra của thiết bị lò hơi, thiết bị mạ
điện, đóng gói, bao bì và trong công nghiệp hóa chất.
b. Hệ thống truyền động
+/ Các dụng cụ, thiết bị máy va đập: các thiết bị, máy móc trong lĩnh vự khai thác
đá, khai thác than, trong các công trình xây dựng (xây dựng hầm mỏ, đ−ờng hầm,...).
+/ Truyền động thẳng: vận dụng truyền động bằng áp suất khí nén cho chuyển
động thẳng trong các dụng cụ, đồ gá kẹp chặt chi tiết, trong các thiết bị đóng gói, trong
các loại máy gia công gỗ, trong các thiết bị làm lạnh cũng nh− trong hệ thống phanh
hãm của ôtô.
+/ Truyền động quay: truyền động xilanh, động cơ quay với công suất lớn bằng
năng l−ợng khí nén.
+/ Trong các hệ thống đo và kiểm tra: đ−ợc dùng trong các thiết bị đo và kiểm tra
chất l−ợng sản phẩm.

92

6.2. những −u điểm và nh−ợc điểm của hệ thống truyền động
bằng khí nén
6.2.1. Ưu điểm
+/ Có khả năng truyền năng l−ợng đi xa, bởi vì độ nhớt động học của khí nén nhỏ
và tổn thất áp suất trên đ−ờng dẫn nhỏ.
+/ Do khả năng chịu nén (đàn hồi) lớn của không khí, nên có thể trích chứa khí nén
rất thuận lợi. Vì vậy có khả năng ứng dụng để thành lập một trạm trích chứa khí nén.
+/ Không khí dùng để nén, hầu nh− có số l−ợng không giới hạn và có thể thải ra
ng−ợc trở lại bầu khí quyển.
+/ Hệ thống khí nén sạch sẽ, dù cho có sự rò rỉ không khí nén ở hệ thống ống dẫn,
do đó không tồn tại mối đe dọa bị nhiễm bẩn.
+/ Chi phí nhỏ để thiết lập một hệ thống truyền động bằng khí nén, bởi vì phần lớn
trong các xí nghiệp, nhà máy đã có sẳn đ−ờng dẫn khí nén.
+/ Hệ thống phòng ngừa quá áp suất giớ...
PhÇn 2: hÖ thèng khÝ nÐn
Ch¬ng 6: c¬ sì lý thuyÕt
6.1. LÞch sö ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng øng dông cña hÖ thèng
truyÒn ®éng khÝ nÐn
6.1.1. LÞch sö ph¸t triÓn
N¨ng lîng khÝ nÐn ®îc sö dông trong c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ vµo nh÷ng n¨m cña
thÕ kû 19, cô thÓ
+/ N¨m 1880 sö dông phanh b»ng khÝ nÐn
+/ ......
6.1.2. Kh¶ n¨ng øng dông cña khÝ nÐn
a. Trong lÜnh vùc ®iÒu khiÓn
+/ Vµo nh÷ng thËp niªn 50 vµ 60 cña thÕ kû 20, lµ thêi gian ph¸t triÓn m¹nh mÏ
cña giai ®o¹n tù ®éng hãa qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kü thuËt ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn ®îc
ph¸t triÓn réng r·i vµ ®a d¹ng trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau.
+/ HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn ®îc sö dông trong c¸c lÜnh vùc nh: c¸c
thiÕt bÞ phun s¬n, c¸c lo¹i ®å g¸ kÑp chi tiÕt hoÆc lµ sö dông trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c
thiÕt bÞ ®iÖn tö v× ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i trêng rÊt tèt vµ an toµn cao.
+/ Ngoµi ra hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn ®îc sö dông trong c¸c d©y chuyÒn
röa tù ®éng, trong c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn vµ kiÓm tra cña thiÕt bÞ lß h¬i, thiÕt bÞ m¹
®iÖn, ®ãng gãi, bao b× vµ trong c«ng nghiÖp hãa chÊt.
b. HÖ thèng truyÒn ®éng
+/ C¸c dông cô, thiÕt bÞ m¸y va ®Ëp: c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc trong lÜnh vù khai th¸c
®¸, khai th¸c than, trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (x©y dùng hÇm má, ®êng hÇm,...).
+/ TruyÒn ®éng th¼ng: vËn dông truyÒn ®éng b»ng ¸p suÊt khÝ nÐn cho chuyÓn
®éng th¼ng trong c¸c dông cô, ®å g¸ kÑp chÆt chi tiÕt, trong c¸c thiÕt bÞ ®ãng gãi, trong
c¸c lo¹i m¸y gia c«ng gç, trong c¸c thiÕt bÞ lµm l¹nh còng nh trong hÖ thèng phanh
h·m cña «t«.
+/ TruyÒn ®éng quay: truyÒn ®éng xilanh, ®éng c¬ quay víi c«ng suÊt lín b»ng
n¨ng lîng khÝ nÐn.
+/ Trong c¸c hÖ thèng ®o vµ kiÓm tra: ®îc dïng trong c¸c thiÕt bÞ ®o vµ kiÓm tra
chÊt lîng s¶n phÈm.
92
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 6 - Trang 2
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 6 - Người đăng: Hắc Đạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 6 9 10 164