Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống tiền tệ và hình thức chuyển dịch tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1050 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Hệ thống tiền tệ và hình thức chuyển dịch tài chính quốc tế
NỘI DUNG
I) LỚI GIỚI THIỆU
II ) HỆ THỐNG TIỀN TỆ
1.
CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
2.
CÁC THIẾT CHẾ CỦA HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ
3.
HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH
III) CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN DỊCH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
1.
ĐẦU TƯ LIÊN QUỐC GIA
2.
CHUYỂN DỊCH QUA HỆ THỐNG THANH TOÁN VÀ MUA BÁN NGOẠI HỐI
3.
CHUYỂN DỊCH TÀI CHÍNH LIÊN NGÂN HÀNG
IV) NỢ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ VAI TRÒ CỦA CÂU LẠC BỘ LONDON-PARIS
V) KẾT LUẬN
VI) TÀI LIỆU THAM KHẢO
=========================================
I. GIỚI THIỆU
Khi nghiên cứu về tài chính và tiền tệ, người nghiên cứu bắt buộc phải tìm hiểu Tài Chính Quốc Tế, hệ
thống tiền tệ và hình thức chuyển dịch tài chính quốc tế là những căn bản trong nghiên cứu tài chính quốc
tế, nó cung cấp cho người đọc về hệ thống các công cụ về tài chính quốc tế để các tổ chức, chính quyền
thực hiện chuyển dịch và trao đổi tài chính quốc tế. Hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế cho ta thấy các
công cụ tài chính, các thiết chế, và hệ thống điều chỉnh sự vận động và sử dụng luồng tài chính quốc tế.
Ngày nay chuyển dịch tài chính cấp quốc tế không còn đơn thuần thể hiện bởi sự di chuyển công cụ tài
chính như ngoại tệ, trái phiếu, SDR ….Từ chủ thể nầy sang chủ thể khác mà dần sang hình thức không
công cụ. Ví dụ như kết toán bù trừ liên ngân hàng quốc tế, vay mượn và thanh toán qua mạng, cho vay dự
trữ hoặc cho vay ngoại tệ qua đêm giữa các tổ chức tài chính quốc tế… Nếu phân loại theo chủ thể tham
gia ta thấy có ba hình thức chuyển dịch tài chính quốc tế đó là: chuyển dịch đa phương, chuyển dịch song
phương, chuyển dịch không đối tác (chuyển dịch nội bộ). Nếu phân loại theo cách thức duy chuyển ta có
bốn hình thức chuyển dịch phổ biến đó là:
• Đầu tư liên quốc gia
• Thanh toán và mua bán ngoại hối
• Tài chính thương mại quốc tế
• Chuyển dịch tài chính của khu vực chính quyền.
Khi giao dịch tài chính quốc tế nợ nước ngoài của các nước đang phát triển và kém phát triển tăng lên vượt
quá khả năng chi trả nên xin xoá nợ hoạc ân hạn nợ, khất nợ, hoặc hoãn thanh toán dịch vụ và khủng
hoảng nợ tài chính xảy ra (con nợ tuyên bố xù nợ, phá sản và không thanh toán) do vậy câu lạc bộ Paris là
một nhóm các nước chủ nợ và câu lạc lạc bộ London là nhóm của các ngân hàng đại diện các nước chủ nợ
để chuyển đổi con nợ, khoanh nợ, giảm nợ và xoá nợ để tránh khủng hoảng tài chính. Hệ thống tiền tệ và
tài chính chuyển dịch như thế nào? Vai trò và nguyên tắc hoạt động của câu lạc bộ London, Paris ra sao?
Đó là nội dung của bài viết dưới đây.
I...
H th ng ti n t và hình th c chuy n d ch tài chính qu c t ế
NỘI DUNG
I) LỚI GIỚI THIỆU
II ) HỆ THỐNG TIỀN TỆ
1. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
2. CÁC THIẾT CHẾ CỦA HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ
3. HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH
III) CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN DỊCH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
1. ĐẦU TƯ LIÊN QUỐC GIA
2. CHUYỂN DỊCH QUA HỆ THỐNG THANH TOÁN VÀ MUA BÁN NGOẠI HỐI
3. CHUYỂN DỊCH TÀI CHÍNH LIÊN NGÂN HÀNG
IV) NỢ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ VAI TRÒ CỦA CÂU LẠC BỘ LONDON-PARIS
V) KẾT LUẬN
VI) TÀI LIỆU THAM KHẢO
=========================================
I. GIỚI THIỆU
Khi nghiên cứu về tài chính và tiền tệ, người nghiên cứu bắt buộc phải tìm hiểu Tài Chính Quốc Tế, hệ
thống tiền tệ và hình thức chuyển dịch tài chính quốc tế là những căn bản trong nghiên cứu tài chính quốc
tế, nó cung cấp cho người đọc về hệ thống các công cụ về tài chính quốc tế để các tổ chức, chính quyền
thực hiện chuyển dịch và trao đổi tài chính quốc tế. Hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế cho ta thấy các
công cụ tài chính, các thiết chế, và hệ thống điều chỉnh sự vận động và sử dụng luồng tài chính quốc tế.
Ngày nay chuyển dịch tài chính cấp quốc tế không còn đơn thuần thể hiện bởi sự di chuyển công cụ tài
chính như ngoại tệ, trái phiếu, SDR ….Từ chủ thể nầy sang chủ thể khác mà dần sang hình thức không
công cụ. Ví dụ như kết toán bù trừ liên ngân hàng quốc tế, vay mượn và thanh toán qua mạng, cho vay dự
trữ hoặc cho vay ngoại tệ qua đêm giữa các tổ chức tài chính quốc tế… Nếu phân loại theo chủ thể tham
gia ta thấy có ba hình thức chuyển dịch tài chính quốc tế đó là: chuyển dịch đa phương, chuyển dịch song
phương, chuyển dịch không đối tác (chuyển dịch nội bộ). Nếu phân loại theo cách thức duy chuyển ta có
bốn hình thức chuyển dịch phổ biến đó là:
Đầu tư liên quốc gia
Thanh toán và mua bán ngoại hối
Tài chính thương mại quốc tế
Chuyển dịch tài chính của khu vực chính quyền.
Khi giao dịch tài chính quốc tế nợ nước ngoài của các nước đang phát triển và kém phát triển tăng lên vượt
quá khả năng chi trả nên xin xoá nợ hoạc ân hạn nợ, khất nợ, hoặc hoãn thanh toán dịch vụ và khủng
hoảng nợ tài chính xảy ra (con nợ tuyên bố xù nợ, phá sản và không thanh toán) do vậy câu lạc bộ Paris là
một nhóm các nước chủ nợ và câu lạc lạc bộ London là nhóm của các ngân hàng đại diện các nước chủ nợ
để chuyển đổi con nợ, khoanh nợ, giảm nợ và xoá nợ để tránh khủng hoảng tài chính. Hệ thống tiền tệ và
tài chính chuyển dịch như thế nào? Vai trò và nguyên tắc hoạt động của câu lạc bộ London, Paris ra sao?
Đó là nội dung của bài viết dưới đây.
II. HỆ THỐNG TIỀN TỆ
Hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế là hệ thống các công cụ về tài
chính quốc tế để các tổ chức chuyển dịch và trao đổi tài chính
quốc tế. Hệ thống nầy có những thành tố sau
Công cụ tài chính
Các thiết chế
Hệ thống điều chỉnh.
1) Công cụ tài chính Quốc tế:
Có 2 dạng Tiền tệ và công cụ khác tiền: Tiền Quốc tế có thể là
vàng, kim loại quý và các hình thức trái phiếu
Hệ thống tiền tệ và hình thức chuyển dịch tài chính quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống tiền tệ và hình thức chuyển dịch tài chính quốc tế - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hệ thống tiền tệ và hình thức chuyển dịch tài chính quốc tế 9 10 401