Ktl-icon-tai-lieu

hiện trạng môi trường tỉnh sóc trăng

Được đăng lên bởi thong12cb2-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 85 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2010/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
Về thông qua Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Sóc Trăng
giai đoạn 2006 - 2010
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 19
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày
26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005;
Sau khi xem xét Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 26/11/2010 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Sóc Trăng giai
đoạn 2006 - 2010; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách của Hội đồng
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát
biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Sóc
Trăng giai đoạn 2006-2010 (kèm theo báo cáo tóm tắt).
Điều 2.
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết theo quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra,
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ
họp thứ 19 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày.
Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Ban công tác đại biểu;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- VP.Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, TN&MT;
- TTTU, TT.HĐND, UBMTTQ, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố ST;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Mai Khương

BÁO CÁO TÓM TẮT
HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010
của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

I. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2006
-2010:

1. Môi trường nước mặt: Theo kết quả quan trắc từ năm 2006 - 2010,
nước mặt trên các sông, kênh chảy qua địa bàn thị trấn trong tỉnh bị ô nhiễm hữu
cơ thể hiện qua thông số nhu cầu ôxy sinh học (BOD 5) trung bình vượt quy
chuẩn kỹ thuật cho phép 1,63 lần. Tại thành phố Sóc Trăng, nước mặt trên kênh
Maspéro có thông số BOD5 trung bình vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép 1,49
lần, cụ thể giai đoạn 2006 - 2007 ô nhiễm tăng cao vượt quy chuẩn kỹ thuật cho
phép 1,87 lần, từ năm 2008 - 2010 ô nhiễm giảm dần nhưng vẫn...
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 21/2010/NQ-HĐND Sóc Trăng, ngày 10 tháng 12 năm 2010
NGHỊ QUYẾT
Về thông qua Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Sóc Trăng
giai đoạn 2006 - 2010
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 19
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân n ngày
26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005;
Sau khi xem xét Tờ trình s31/TTr-UBND ngày 26/11/2010 của Ủy ban
nhân dân tỉnh c Trăng về Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Sóc Trăng giai
đoạn 2006 - 2010; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế ngân sách của Hội đồng
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát
biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Sóc
Trăng giai đoạn 2006-2010 (kèm theo báo cáo tóm tắt).
Điều 2.
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết theo quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra,
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ
họp thứ 19 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày.
Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Ban công tác đại biểu;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- VP.Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, TN&MT;
- TTTU, TT.HĐND, UBMTTQ, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố ST;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Mai Khương
hiện trạng môi trường tỉnh sóc trăng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hiện trạng môi trường tỉnh sóc trăng - Người đăng: thong12cb2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
hiện trạng môi trường tỉnh sóc trăng 9 10 851