Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu quả vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2370 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hiệu quả vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần
Sông Đà 9
Bùi Thị Quỳnh Dung
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Tài chính ngân hàng; Mã số: 60 34 20
Người hướng dẫn: PGS.TS Trương Thị Thủy
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Đưa ra hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về vốn chủ sở hữu và hiệu quả
vốn chủ sở hữu. Áp dụng lý luận vào việc phân tích thực trạng công tác sử dụng vốn tại
Công ty Cổ phần Sông Đà 9 trong những năm gần đây và chỉ ra những nguyên nhân làm
hạn chế hiệu quả vốn chủ sở hữu của Công ty. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị
nhằm nâng cao hiệu quả vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9.
Keywords: Sử dụng vốn; Kinh tế học tài chính; Chủ sở hữu; Doanh Nghiệp; Vốn

Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Mọi doanh nghiệp khi tham gia vào quá trình hoạt động kinh doanh đều kỳ vọng tối đa hoá
lợi nhuận trên cơ sở tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Lợi nhuận là kết quả, là chỉ tiêu
đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh
doanh dù dưới hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải có một lượng vốn nhất định. Vấn đề đặt
ra là muốn tối đa hoá lợi nhuận doanh nghiệp cần có những biện pháp thích hợp để tổ chức quản
lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn luôn là một trong các mục
tiêu trong hoạt động của các doanh nghiệp
Là một trong những đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà, trải qua quá trình xây
dựng và trưởng thành, với những nỗ lực vượt bậc trong lao động và sáng tạo, Công ty CP Sông
Đà 9 đã sớm khẳng định sức vươn lên của một nhà thầu xây lắp có kinh nghiệm, đặc biệt trong
lĩnh vực thi công bằng thiết bị cơ giới chuyên ngành. Hiện tại, Công ty đang đảm nhận thi công
hàng chục công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng trên khắp mọi miền đất nước, như:
Công trình Thủy điện Sơn La, công trình Thủy điện Huội Quảng, công trình Thủy điện Xê-Ka-

Mản 3… Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của vốn chủ sở hữu trong hoạt động của các
doanh nghiệp nói chung và đối với Công ty CP Sông Đà 9 nói riêng trong giai đoạn hiện nay, tôi
quyết định chọn đề tài: “ Hiệu quả vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9” làm đề tài
cho luận văn thạc sĩ của mình.
2. Tình hình nghiên cứu
Trên thực tế đã có một số luận văn nghiên cứu về vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh
nghiệp như: “ Những giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty CP Xây
dựng và Phát triển Công trình hạ tầng ”, Luận văn Thạc sỹ, lưu tại Học viện tài chính, tác giả
Trươ...
Hiu qu vn ch s hu ti Công ty C phn
Sông Đà 9
Bùi Th Qunh Dung
Trường Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành: i chính ngân hàng; s: 60 34 20
Người hướng dn: PGS.TS Trương Thị Thy
m bảo v: 2012
Abstract: Đưa ra h thng nhng vấn đề luận bn v vn ch s hu hiu qu
vn ch s hu. Áp dng lun vào vic pn tích thc trng công tác s dng vn ti
Công ty C phần Sông Đà 9 trong những năm gần đây chỉ ra nhng nguyên nhân m
hn chế hiu qu vn ch s hu của Công ty. Đề xut mt s gii pháp kiến ngh
nhm nâng cao hiu qu vn ch s hu ti Công ty C phần Sông Đà 9.
Keywords: S dng vn; Kinh tế hc tài chính; Ch s hu; Doanh Nghip; Vn
Content
PHN M ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài
Mi doanh nghip khi tham gia vào quá trình hoạt động kinh doanh đều k vng tối đa h
li nhuận trên cơ sở tiết kim chi ph giá thành sn phm. Li nhun là kết qu, là ch tiêu
đánh ghiệu qu hot đng kinh doanh ca doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động sn xut kinh
doanh dù dưi hình thc nào t doanh nghiệp cũng phải có một lượng vn nht đnh. Vấn đề đặt
ra là mun ti đa hoá li nhun doanh nghip cn nhng bin pháp thích hợp để t chc qun
s dng vn mt cách hiu qu. Nâng cao hiu qu s dng vn luôn mt trong các mc
tiêu trong hoạt động ca các doanh nghip
mt trong những đơn vị thành viên ca Tng ng ty ng Đà, tri qua quá trình xây
dựng và trưởng thành, vi nhng n lực vượt bậc trong lao động sáng to, Công ty CP ng
Đà 9 đã sớm khẳng định sức vươn lên của mt n thu xây lp có kinh nghiệm, đặc bit trong
lĩnh vực thi công bng thiết b cơ giới chuyên ngành. Hin tại, Công ty đang đm nhn thi ng
hàng chc ng trình xây dng công nghip dân dng trên khp mi miền đất nước, như:
Công trình Thủy điện Sơn La, công trình Thủy điện Hui Qung, công trình Thủy điện -Ka-
Hiệu quả vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu quả vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hiệu quả vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 9 10 426