Ktl-icon-tai-lieu

Hiểu rõ để vận dụng VAS 29 vào các tình huống thực tế

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2717 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HIỂU RÕ ĐỂ VẬN DỤNG VAS 29 VÀO
CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TẾ
Khi có sự thay đổi CSKT, ƯTKT và các sai sót mà phải áp dụng hồi tố, về nguyên
tắc doanh nghiệp phải xác định ảnh hưởng của sự thay đổi này đến BCTC của
từng năm, kể từ ngày phát sinh giao dịch lần đầu tiên.
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 (VAS29) – Thay đổi chính sách kế toán, ước
tính kế toán và các sai sót đã quy định, hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán
và trình bày sự thay đổi trong chính sách kế toán (CSKT), ước tính kế toán (UTKT) và
sửa chữa sai sót để doanh nghiệp có thể lập và trình bày BCTC một cách nhất quán. Bên
cạnh đó, VAS29 cũng nâng cao tính phù hợp, độ tin cậy của các BCTC doanh nghiệp và
khả năng so sánh các BCTC của doanh nghiệp giữa các kỳ kế toán với các BCTC của
Doanh nghiệp khác.
Trước hết cần hiểu và phân biệt các khái niệm cơ bản của VAS29 đó là:
Chỉ tiêu

Thay đổi CSKT

Khái niệm, Là việc thay đổi các
đặc điểm
nguyên tắc, cơ sở và
phương pháp kế toán
cụ thể đã được DN áp
dụng trong việc ghi sổ,
lập và trình bày BCTC

Trường hợp DN chuyển từ tính trị
cụ thể
giá Hàng xuất kho từ
phương pháp NT,XT
sang phương pháp
BQGQ…

Thay đổi UTKT
Là việc điều chỉnh giá
trị ghi sổ của TS, NPT
và giá trị tiêu hao định
kỳ của TS được tạo ra
từ việc đánh giá thực
trạng và lợi ích kinh tế
trong tương lai cũng
như những nghĩa vụ liên
quan đến TS và NPT đó
Thay đổi ước tính đối
với khoản phải thu khó
đòi, giá trị HTK lỗi mốt,
thời gian sử dụng hữu
ích của TSCĐ, thay đổi
phương pháp khấu hao
TSCĐ, nghĩa vụ bảo
hành sản phẩm…

Bỏ sót hoặc Sai sót
trọng yếu
Việc bỏ sót hoặc sai
sót được coi là trọng
yếu nếu chúng có thể
làm sai lệch đáng kể
BCTC, làm ảnh hưởng
đến quyết định kinh tế
của người sử dụng
BCTC
Sai sót do tính toán,
dụng sai chính sách
toán, bỏ quên, hiểu
diễn giải sai các
việc, gian lận…

áp
kế
và
sự

Khi xảy ra sự kiện thay đổi CSKT, ƯTKT thì doanh nghiệp phải thực hiện áp
dụng hồi tố hoặc áp dụng phi hồi tố hay điều chỉnh hồi tố hoặc điều chỉnh phi hồi tố.
Chỉ tiêu
1. Thay đổi CSKT, ƯTKT
- Áp dụng hồi tố
- Áp dụng phi hồi tố

Nội dung
Áp dụng một CSKT mới đối với các giao dịch, sự kiện
phát sinh trước ngày phải thực hiện các CSKT đó
Áp dụng CSKT mới ngay vào kỳ kế toán phát hiện ra sự
thay đổi CSKT

2. Phát hiện các sai sót
- Điều chỉnh hồi tố (sai sót Điều chỉnh những ghi nhận, xác định giá trị và trình bày
này là trọng yếu)
các khoản mục của BCTC vào những kỳ kế toán trước
như thể các sai sót này chưa xảy ra
- Điều chỉnh phi hồi tố (sai Điều chỉnh những ghi nhận, xác định g...
HIU RÕ Đ VN DNG VAS 29 VÀO
CÁC TÌNH HUNG THC T
Khi có s thay đi CSKT, ƯTKT và các sai sót mà phi áp dng hi t, v nguyên
tc doanh nghip phi xác đnh nh hưởng ca s thay đi này đến BCTC ca
tng năm, k t ngày phát sinh giao dch ln đu tiên.
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 (VAS29) Thay đổi chính sách kế toán, ước
tính kế toán các sai sót đã quy định, hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán
trình bày sự thay đổi trong chính sách kế toán (CSKT), ước tính kế toán (UTKT)
sửa chữa sai sót để doanh nghiệp thể lập trình y BCTC một cách nhất quán. Bên
cạnh đó, VAS29 ng nâng cao tính phù hợp, độ tin cậy của các BCTC doanh nghiệp
khả năng so sánh các BCTC của doanh nghiệp giữa các k kế toán với các BCTC của
Doanh nghiệp khác.
Trước hết cần hiểu và phân biệt các khái niệm cơ bản của VAS29 đó là:
Chỉ tiêu
Thay đổi CSKT
Thay đổi UTKT
Bỏ sót hoặc Sai sót
trọng yếu
Khái niệm,
đặc điểm
việc thay đổi các
nguyên tắc, cơ sở và
phương pháp kế toán
cụ thể đã được DN áp
dụng trong việc ghi sổ,
lập và trình bày BCTC
Là việc điều chỉnh giá
trị ghi sổ của TS, NPT
giá trị tiêu hao định
kỳ của TS được tạo ra
từ việc đánh giá thực
trạng lợi ích kinh tế
trong tương lai cũng
như những nghĩa vụ liên
quan đến TS và NPT đó
Việc bỏ sót hoặc sai
sót được coi trọng
yếu nếu chúng có thể
làm sai lệch đáng kể
BCTC, làm ảnh hưởng
đến quyết định kinh tế
của người sử dụng
BCTC
Trường hợp
cụ thể
DN chuyển từ tính trị
giá Hàng xuất kho từ
phương pháp NT,XT
sang phương pháp
BQGQ…
Thay đổi ước tính đối
với khoản phải thu khó
đòi, giá trị HTK lỗi mốt,
thời gian sử dụng hữu
ích của TSCĐ, thay đổi
phương pháp khấu hao
TSCĐ, nghĩa vụ bảo
hành sản phẩm…
Sai sót do tính toán, áp
dụng sai chính sách kế
toán, bỏ quên, hiểu
diễn giải sai các sự
việc, gian lận…
Hiểu rõ để vận dụng VAS 29 vào các tình huống thực tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiểu rõ để vận dụng VAS 29 vào các tình huống thực tế - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hiểu rõ để vận dụng VAS 29 vào các tình huống thực tế 9 10 330