Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 868 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trung tâm ngoại ngữ - tin học là loại hình trung tâm giáo dục thường
xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo
dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ - tin học có tư cách pháp nhân, có con
dấu, có tài khoản riêng.
Trung tâm ngoại ngữ - tin học được thành lập khi có đủ các điều kiện
sau:
1. Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định.
2. Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định tại Điều 14, Điều 16 của Quy
chế này.
3. Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 của Quy chế này,
đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch
của khóa học.
4. Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với
các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung,
chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.
5. Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên
của Trung tâm trong năm đầu tiên.
6. Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi
trường, y tế và an ninh của trung tâm.
Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học bao gồm:
1. Tờ trình xin thành lập trung tâm.
2. Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
a) Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm;
b) Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax;
c) Dự kiến các chương trình giàng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và
ba năm tiếp theo;
d) Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có
văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc Hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở

vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và
nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế
này;
đ) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh
giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức
vụ hiện tại, cơ quan công tác);
e) Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang
thiết bị, phương tiện, học liệu.
3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

Trung tâm ngoại ngữ - tin học là loại hình trung tâm giáo dục thường
xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo
dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ - tin học có tư cách pháp nhân, có con
dấu, có tài khoản riêng.
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học:

1. Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ
- tin học thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm ...
Trung tâm ngoại ngữ - tin học là loại hình trung tâm giáo dục thường
xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo
dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ - tin học có tư cách pháp nhân, có con
dấu, có tài khoản riêng.
Trung tâm ngoại ngữ - tin học được thành lập khi có đủ các điều kiện
sau:
1. Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định.
2. Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định tại Điều 14, Điều 16 của Quy
chế này.
3. Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 của Quy chế này,
đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch
của khóa học.
4. Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với
các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung,
chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.
5. Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên
của Trung tâm trong năm đầu tiên.
6. Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi
trường, y tế và an ninh của trung tâm.
Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học bao gồm:
1. Tờ trình xin thành lập trung tâm.
2. Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
a) Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm;
b) Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax;
c) Dự kiến các chương trình giàng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và
ba năm tiếp theo;
d) Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có
văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc Hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở
Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ 9 10 823