Ktl-icon-tai-lieu

Hóa trị

Được đăng lên bởi anhminhanh113
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG 1 - MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
Số proton
1
3
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
19
20
25
26
29
30
35
47
56
80
82

Tên nguyên tố
Hiđro
Liti
Cacbon
Nitơ
Oxi
Flo
Natri
Magie
Nhôm
Silic
Photpho
Lưu huỳnh
Clo
Kali
Canxi
Mangan
Sắt
Đồng
Kẽm
Brom
Bạc
Bari
Thuỷ ngân
Chì

Kí hiệu hoá học
H
Li
C
N
O
F
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
K
Ca
Mn
Fe
Cu
Zn
Br
Ag
Ba
Hg
Pb

Nguyên tử khối
1
7
12
14
16
19
23
24
27
28
31
32
35,5
39
40
55
56
64
65
80
108
137
201
207

Hoá trị
I
I
IV, II
II, IV, III...
II
I
I
II
III
IV
V, III
II, IV, VI
I ...
I
II
II, VII, VI...
II, III
II, I
II
I ...
I
II
II, I
II, IV

BẢNG 2 - MỘT SỐ OXIT VÀ GỐC AXIT TƯƠNG ỨNG
Oxit axit
Tên gọi
Đinitơ trioxit
Lưu huỳnh đioxit
Lưu huỳnh trioxit
Cacbon đioxit
Silic đioxit
Điphotpho pentaoxit

Gốc axit tương ứng
Công thức
Tên gọi
Công thức
N2O3
Nitrat
− NO3
SO2
Sunfit
= SO3
SO3
Sunfat
= SO4
CO2
Cacbonat
= CO3
SiO2
Silicat
= SiO3
P2O5
Photphat
≡ PO4
Chúc các em học giỏi!

Hoá trị
I
II
II
II
II
III

...
BẢNG 1 - MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
Số proton Tên nguyên tố Kí hiệu hoá học Nguyên tử khối Hoá trị
1 Hiđro H 1 I
3 Liti Li 7 I
6 Cacbon C 12 IV, II
7 Nitơ N 14 II, IV, III...
8 Oxi O 16 II
9 Flo F 19 I
11 Natri Na 23 I
12 Magie Mg 24 II
13 Nhôm Al 27 III
14 Silic Si 28 IV
15 Photpho P 31 V, III
16 Lưu huỳnh S 32 II, IV, VI
17 Clo Cl 35,5 I ...
19 Kali K 39 I
20 Canxi Ca 40 II
25 Mangan Mn 55 II, VII, VI...
26 Sắt Fe 56 II, III
29 Đồng Cu 64 II, I
30 Kẽm Zn 65 II
35 Brom Br 80 I ...
47 Bạc Ag 108 I
56 Bari Ba 137 II
80 Thuỷ ngân Hg 201 II, I
82 Chì Pb 207 II, IV
BẢNG 2 - MỘT SỐ OXIT VÀ GỐC AXIT TƯƠNG ỨNG
Oxit axit Gốc axit tương ứng
Hoá trị
Tên gọi Công thức Tên gọi Công thức
Đinitơ trioxit N
2
O
3
Nitrat − NO
3
I
Lưu huỳnh đioxit SO
2
Sunfit = SO
3
II
Lưu huỳnh trioxit SO
3
Sunfat = SO
4
II
Cacbon đioxit CO
2
Cacbonat = CO
3
II
Silic đioxit SiO
2
Silicat = SiO
3
II
Điphotpho pentaoxit P
2
O
5
Photphat ≡ PO
4
III
Chúc các em học giỏi!
Hóa trị - Người đăng: anhminhanh113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hóa trị 9 10 924