Ktl-icon-tai-lieu

Hoạch định nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2547 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NGUYỄN HOÀNG TIẾN
PhD in Business Administration
Of
Warsaw School of Economics

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Đại cương về QT NNL
PNS & văn hoá tổ chức
Hoạch định NNL
Tuyển dụng
Đào tạo và học hỏi
Phát triển sự nghiệp
Động cơ thúc đẩy và tiền
lương
2

Chương 3

1.
2.
3.
4.
5.

HOẠCH ĐỊNH NGUỒN
NHÂN LỰC

Hoạch định NNL
Phân tích cung-cầu
Các kế hoạch NNL
Phân tích công việc
Sử dụng lao động

3

1. HOẠCH ĐỊNH NNL
 Phân tích liên tiếp và có hệ thống nhu
cầu của DN về NNL;
 Phát triển chính sách NNL đúng đắn.

4

1. HOẠCH ĐỊNH NNL
 Xác định nhu cầu NNL;
 Đưa ra các chính sách và các chương
trình họat động bảo đảm cho DN có đủ
NNL với các phẩm chất, kỹ năng phù
hợp để thực hiện CV có năng suất,
chất lượng và hiệu quả cao.
5

1. HOẠCH ĐỊNH NNL
 Tiến trình thực hiện các hoạt động
nhằm bảo đảm nhu cầu NNL của DN
trong tương lai.

6

1. HOẠCH ĐỊNH NNL
 Tiến trình nghiên cứu:



Xác định nhu cầu NNL,
Xây dựng các chính sách, chương trình
họat động
Nhằm đảm bảo cho DN nguồn lực phù hợp
với nhiệm vụ của mình.
7

1. HOẠCH ĐỊNH NNL





Đủ người
Đúng người
Đúng việc
Đúng lúc

Để thực hiện những mục tiêu của DN
và NLĐ
8

1. HOẠCH ĐỊNH NNL
 Theo Cassone thì hoạch định NNL là:
 Sự theo dõi đều đặn bảo đảm lĩnh hội được
bản chất của nguồn cung và cầu nhằm cho
phép đánh giá và kiểm soát để có phản ứng
thật hiệu quả.
 Mục tiêu là đồng bộ hoá khả năng cung ứng
với nhu cầu NNL của DN trong dài hạn.
9

1. HOẠCH ĐỊNH NNL
 HĐ NNL dựa trên bối cảnh ngoại vi, tích
hợp với bối cảnh nội bộ (hoạch định ngân
sách).
 Các giai đoạn hoạch định NNL:





Phân tích khả năng cung ứng (cung)
Dự đoán nhu cầu (cầu)
Soạn thảo kế hoạch cân bằng cung và cầu
Thực hiện kế hoạch đã được soạn thảo

10

1. HOẠCH ĐỊNH NNL

11

1. HOẠCH ĐỊNH NNL
 Tiến trình hoạch định NNL:
Dự báo nhu cầu NNL
 Phân tích thực trạng cung NNL
 Xây dựng các chính sách tuyển dụng
 Lựa chọn giải pháp tăng/giảm NNL
 Lập kế hoạch thực hiện
 Kiểm tra đánh giá kế hoạch


12

1. HOẠCH ĐỊNH NNL
 Các yếu tố ảnh hưởng tới NNL:


Môi trường bên ngoài







Kinh tế
Dân số
Chính trị & Pháp luật
Văn hóa & Xã hội
Khoa học & Công nghệ
Cạnh tranh
13

1. HOẠCH ĐỊNH NNL
 Các yếu tố ảnh hưởng tới NNL:


Môi trường nội bộ







Quy mô
Lĩnh vực kinh doanh
Cơ cấu nguồn nhân lực
Quyền sở hữu và quan điểm của chủ DN
Văn hóa DN
Nhân tố con người
14

2. PHÂN TÍCH CUNG-CẦU
 NNL hiện có, sự thay đổi điều kiện lao động;
 Nguồn cung trên thị trường lao động:


Thị trường ngoại vi...
NGUY N HOÀNG TI N
PhD in Business Administration
Of
Warsaw School of Economics
Hoạch định nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạch định nguồn nhân lực - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Hoạch định nguồn nhân lực 9 10 610