Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện chu trình kế toán doanh thu tại các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1845 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 62A, 2010

HOÀN THIỆN CHU TRÌNH KẾ TOÁN DOANH THU TẠI CÁC DOANH
NGHIỆP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Hoàng Giang, Lê Ngọc Mỹ Hằng
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

TÓM TẮT
Sự phát triển của công nghệ thông tin và quá trình toàn cầu hóa đã tạo ra một môi
trường kinh doanh phức tạp, thay đổi liên tục với nhiều thách thức cũng như cơ hội cho các
doanh nghiệp (DN) Việt Nam. Bán hàng là một hoạt động rất quan trọng, quyết định các hoạt
động khác (mua hàng, sản xuất, nhân sự hay tài chính) đối với các DN thương mại, dịch vụ. Tuy
nhiên, không nhiều DN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng thương mại điện tử dẫn đến
thị trường của phần lớn các DN không vươn ra được thị trường toàn quốc hay thị trường thế
giới. Thêm vào đó, các DN này cũng không hoàn toàn khai thác hết các tiện ích của công nghệ
thông tin trong công tác kế toán làm cho việc cung cấp thông tin cho công tác điều hành hoạt
động kinh doanh không kịp thời, không mang lại nhiều lợi ích cho DN. Vì vậy, kế toán trưởng
của các DN Thừa Thiên Huế cần phải có một sự am hiểu về quá trình thiết kế mã hóa các đối
tượng kế toán chi tiết, về quy trình luân chuyển chứng từ khi ứng dụng công nghệ thông tin và
về các thủ tục kiểm soát nội bộ trong chu trình kế toán doanh thu.
Nghiên cứu đã xem xét quá trình kế toán doanh thu trên quan điểm mới đó là một chu
trình (chu trình doanh thu) bao gồm 2 chu trình nhỏ hơn là nhận-xử lý đơn đặt hàng (OE/S1)
của khách hàng và tạo hóa đơn-ghi nhận công nợ khách hàng-thu tiền (B/AR/CR2). Đây chính
là luận điểm mới của đề tài bởi vì theo quan điểm truyền thống, kế toán doanh thu đơn giản chỉ
là việc ghi nhận doanh thu (theo hóa đơn). Quan điểm này không còn phù hợp khi hoạt động
kinh doanh chuyển sang một giai đoạn mới chủ yếu dựa trên thương mại điện tử.

1. Mở đầu
Ngày nay, các giao dịch kinh doanh ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp với
sự xuất hiện của thương mại điện tử (e-business), phạm vi hợp tác kinh doanh cũng như
việc mua bán hàng hóa không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, khu vực mà còn
vươn ra thị trường toàn cầu nhờ mạng Internet, đường truyền tốc độ cao ADSL và tốc
độ xử lý nhanh chóng của máy tính. Chính vì vậy, hoạt động kế toán sẽ đứng trước

1
2

OE/S - Order Entry/Sales
B/AR/CR – Billing/Account Receivables/Cash Receipts

59

thách thức mới là các giao dịch kinh doanh trên mạng Internet (thông qua các website
Bussiness to Bussiness, Bussiness to Consumers; Sàn giao dịch điện tử…).
Tỉnh Thừa Thiên Huế là mộ...
59
TP CHÍ KHOA HỌC, Đại hc Huế, S 62A, 2010
HOÀN THIỆN CHU TRÌNH KTOÁN DOANH THU TẠI CÁC DOANH
NGHIỆP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TỈNH THỪA THIÊN HU
Hoàng Giang, Lê Ngc M Hng
Trường Đại hc Kinh tế, Đại hc Huế
TÓM TT
S phát trin ca công ngh thông tin quá trình toàn cầu hóa đã to ra mt môi
trường kinh doanh phc tạp, thay đổi liên tc vi nhiu thách thc cũng như cơ hi cho các
doanh nghip (DN) Vit Nam. Bán hàng mt hoạt đng rt quan trng, quyết định các hot
động khác (mua hàng, sn xut, nhân s hay tài chính) đối với các DN thương mại, dch v. Tuy
nhiên, không nhiều DN trên địa bàn tnh Tha Thiên Huế áp dụng thương mại điện t dẫn đến
th trường ca phn ln các DN không ơn ra được th trường toàn quc hay th trường thế
giới. Thêm vào đó, các DN này cũng không hoàn toàn khai thác hết các tin ích ca công ngh
thông tin trong công tác kế toán làm cho vic cung cp thông tin cho công tác điều hành hot
động kinh doanh không kp thi, không mang li nhiu li ích cho DN. Vì vy, kế toán trưng
ca các DN Tha Thiên Huế cn phi có mt s am hiu v quá trình thiết kế hóa các đối
tượng kế toán chi tiết, v quy trình luân chuyn chng t khi ng dng công ngh thông tin
v các th tc kim soát ni b trong chu trình kế toán doanh thu.
Nghiên cứu đã xem t quá trình kế toán doanh thu tn quan điểm mới đó mt chu
trình (chu trình doanh thu) bao gm 2 chu trình nh hơn nhận-x đơn đặt hàng (OE/S
1
)
ca khách hàng to hóa đơn-ghi nhn công n khách hàng-thu tin (B/AR/CR
2
). Đây chính
luận điểm mi của đ tài bi vì theo quan điểm truyn thng, kế toán doanh thu đơn giản ch
vic ghi nhận doanh thu (theo hóa đơn). Quan điểm này không còn phù hp khi hoạt động
kinh doanh chuyn sang một giai đoạn mi ch yếu da trên thương mại điện t.
1. M đầu
Ngày nay, các giao dch kinh doanh ngày càng tr nên đa dạng và phc tp vi
s xut hin của thương mại điện t (e-business), phm vi hp tác kinh doanh cũng như
vic mua bán hàng hóa không ch dng li th trường trong nước, khu vc n
vươn ra thị trường toàn cu nh mạng Internet, đường truyn tốc độ cao ADSL tc
độ x nhanh chóng ca máy tính. Chính vy, hoạt động kế toán s đứng trước
1
OE/S - Order Entry/Sales
2
B/AR/CR – Billing/Account Receivables/Cash Receipts
Hoàn thiện chu trình kế toán doanh thu tại các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện chu trình kế toán doanh thu tại các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hoàn thiện chu trình kế toán doanh thu tại các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế 9 10 852