Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Viễn thông Viette

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 7256 lần   |   Lượt tải: 49 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

-----------------------------

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THỦY
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL

Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh
Mã số
: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI - 2011

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH AN

Phản biện 1: …………………………………………………

Phản biện 2: …………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc
sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:...... giờ....... ngày ........ tháng........ năm...........

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế, nhân lực của
ngành viễn thông cần có sự thay đổi cơ bản về chất,
không ngừng nâng cao năng lực, kỹ năng và nhận thức
về môi trường hoạt động thì mới đáp ứng được yêu cầu
của nhiệm vụ mới. Chỉ khi có sự chuyển biến cơ bản cả
về lượng và chất của đội ngũ nhân lực thì ngành viễn
thông mới có thể tồn tại và phát triển.
2. Tổng quan nghiên cứu về đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
- Luận văn thạc sỹ: “Đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực trong công ty nhà nước thời kỳ hội nhập‹, của
tác giả Ngô Minh Hằng (2008)
- Luận án Tiến sỹ: “Đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực của các trường đại học khối kinh tế Việt Nam
thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế”
của tác giả Phan Thủy Chi (2008).
- Ngoài ra còn có nhiều nghiên cứu của nước ngoài
liên quan đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong
doanh nghiệp
3. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của luận văn là hệ thống hóa
một số vấn đề lý luận cơ bản và chung nhất về công
tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh
nghiệp.
Nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác đào tạo
và phát triển nguồn nhân lực xác định được những ưu
nhược điểm, đề xuất những giải pháp góp phần hoàn
thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

của Công ty Viễn thông Viettel.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông
Viettel. Tập trung vào nghiên cứu thực trạng công tác
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; các yếu tố ảnh
hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực
tại công ty.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là c...
B
Ộ GIÁO DỤC V
À ĐÀO T
ẠO
T
ẬP ĐO
ÀN BƯU CHÍNH VI
N TNG VIỆT NAM
ỌC VIỆN CÔNG NGH B
ƯU CHÍNH VI
ỄN THÔNG
-----------------------------
NGUYỄN THỊ HƯƠNG THỦY
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VIN THÔNG VIETTEL
Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh
Mã s : 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
HÀ NỘI - 2011
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Viễn thông Viette - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Viễn thông Viette - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Viễn thông Viette 9 10 803