Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện thiết chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ (nghiên cứu trường hợp cơ sở nghiên cứu triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 793 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hoàn thiện thiết chế tự chủ của tổ chức khoa
học và công nghệ (nghiên cứu trường hợp cơ
sở nghiên cứu triển khai có sử dụng ngân sách
nhà nước)
Trần Ngọc Hoa
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Chính sách khoa học và công nghệ; Mã số: 60.34.70
Người hướng dẫn: TS. Mai Hà
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về thiết chế tự chủ của tổ chức Khoa học
công nghệ (KHCN), trọng tâm là tổ chức R-D có sử dụng ngân sách nhà nước, kinh
nghiệm xây dựng và thực thi thiết chế tự chủ ở một số nước trên thế giới. Thực thi
thiết chế tự của các tổ chức KHCN, tổ chức R-D có sử dụng ngân sách nhà nước. Một
số giải pháp hoàn thiện thiết chế tự chủ của tổ chức KHCN, tổ chức R-D có sử dụng
ngân sách nhà nước.
Keywords: Khoa học công nghệ; Ngân sách nhà nước; Quản lý khoa học
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của nghiên cứu
KHCN đóng vai trò quan trọng trong phát triển vào tăng trưởng KT-XH, quốc phòng
và an ninh, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Kinh nghiệm của nhiều nước đã và đang phát triển cho thấy: đầu tư cho KHCN là con đường
ngắn nhất và hiệu quả nhất cho phát triển của mỗi quốc gia.
Ở Việt Nam, cùng với giáo dục, KHCN được Nhà nước coi là quốc sách hàng đầu,
điều này đã được khẳng định ngay trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001).
Do vậy, hoạt động KHCN trong những năm qua đã có những bước chuyển biến, đạt được một
số tiến bộ và kết quả nhất định, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng KT-XH của đất nước.
Nhằm tạo điều kiện cho phát triển hoạt động KHCN của Việt Nam, nhiều văn bản
quan trọng về định hướng chiến lược và cơ chế, chính sách phát triển KHCN đã được Đảng
và Nhà nước ban hành như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII ngày 24 tháng 12

năm 1996 của Ban chấp hành trung ương Đảng về định hướng chiến lược phát triển KHCN
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000; Kết luận của Hội
nghị Trung ương 6 khoá IX (2002); Luật KHCN năm 2000; Chiến lược phát triển KHCN Việt
Nam đến năm 2010 (2003); Luật Sở hữu trí tuệ (2004), Luật Chuyển giao công nghệ (2005),
Luật Công nghệ cao (2008) và nhiều văn bản quan trọng khác về xây dựng tiềm lực và đổi
mới cơ chế quản lý KHCN cũng đã không ngừng được ban hành, bổ sung và hoàn thiện nhằm
phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động KHCN.
Mặc dù KHCN đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể như góp phần tăng trưởng kinh
tế, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường…Tuy nhiên hoạt động KHCN c...
Hoàn thiện thiết chế tự chủ của tổ chức khoa
học và công nghệ (nghiên cứu trường hợp cơ
sở nghiên cứu triển khai có sử dụng ngân sách
nhà nước)
Trần Ngọc Hoa
Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Chính sách khoa học và công nghệ; số: 60.34.70
Người ng dẫn: TS. Mai
m bảo vệ: 2010
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề luận về thiết chế tchủ của t chức Khoa học
công ngh(KHCN), trọng tâm là tổ chức R-D sử dụng ngân sách nhà nước, kinh
nghiệm xây dựng thực thi thiết chế tchủ một số nước trên thế giới. Thực thi
thiết chế tcủa các tổ chức KHCN, tổ chức R-D sử dụng ngân sách nhà nước. Một
số giải pp hn thiện thiết chế tự chcủa tổ chức KHCN, tổ chức R-D sử dụng
ngân sách nhà nước.
Keywords: Khoa học công ngh; Ngân sách nhà nước; Quản lý khoa học
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. S cần thiết của nghiên cứu
KHCN đóng vai t quan trọng trong phát triển vào tăng trưởng KT-XH, quốc phòng
an ninh, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Kinh nghiệm của nhiều nước đã đang phát triển cho thấy: đầu tư cho KHCN con đường
ngắn nhất và hiệu quả nhất cho phát triển của mi quốc gia.
Việt Nam, cùng với giáo dục, KHCN được Nnước coi là quốc sách hàng đầu,
điều này đã được khẳng định ngay trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bsung năm 2001).
Do vậy, hoạt động KHCN trong những năm qua đã có nhng bước chuyển biến, đạt được một
số tiến bvà kết quả nhất định, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng KT-XH của đất nước.
Nhm tạo điều kiện cho phát triển hoạt động KHCN của Việt Nam, nhiều văn bản
quan trọng về định hướng chiến lược cơ chế, chính sách phát triển KHCN đã được Đảng
N nước ban hành như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII ngày 24 tháng 12
Hoàn thiện thiết chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ (nghiên cứu trường hợp cơ sở nghiên cứu triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện thiết chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ (nghiên cứu trường hợp cơ sở nghiên cứu triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hoàn thiện thiết chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ (nghiên cứu trường hợp cơ sở nghiên cứu triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước) 9 10 257