Ktl-icon-tai-lieu

HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM CƠ SỞ MIỀN TRUNG TRONG PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ.

Được đăng lên bởi ngoc12101994
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 724 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG
NGHIỆP TP.HCM- CƠ SỞ MIỀN TRUNG TRONG PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO
HỌC CHẾ TÍN CHỈ.
SVTH: NGUYỄN THỊ NGỌC.
GVHD:HOÀNG ANH VIỆN.
TÓM TẮT
Tự học là yếu tố quyết định đến kết quả học tập của sinh viên (SV) trong đào tạo theo học chế tín
chỉ. Đề tài nghiên cứu tập trung tìm hiểu nhận thức và những khó khăn sinh viên Khoa Kinh Tế
Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM- cơ sở miền Trung gặp phải trong việc tự học hiện nay và đề
xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tự học của sinh viên Trường ĐH Công Nghiệp
TP.HCM- cơ sở miền Trung.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ.
Bản chất học chế tín chỉ là đào tạo theo nhu cầu người học. Người học tự xây dựng mục
tiêu học tập rồi tự chọn môn học để thực hiện mục tiêu đề ra thông qua kế hoạch học tập tự lập.
Khi đó, hoạt động đào tạo chuyển từ dạy làm chính sang học làm chính – người học chủ động
chiếm lĩnh kiến thức – kỹ năng và phẩm chất cho mình. Để thực hiện được điều này đòi hỏi mỗi
sinh viên (SV) cần phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho bản thân.
Sinh viên (SV) có phát huy được năng lực tự học, tự nghiên cứu mới hiểu sâu, nhớ lâu
kiến thức. Chính trong quá trình này, tư duy độc lập, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo được nảy
nở và phát triển. Để biến những kiến thức khoa học tích lũy từ nhiều thế hệ của nhân loại thành
kiến thức của chính mình đòi hỏi mỗi SV phải tự học, đây là cơ sở để người học có thể học suốt
đời, nâng cao trình độ trong cuộc sống.
2. NỘI DUNG
2.1. Một số khái niệm cơ bản
2.1.1. Tự học
Tự học (self - study) là sự nỗ lực chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng của bản thân của người học
để hướng tới những mục đích học tập nhất định. Các nhà khoa học giáo dục đã nghiên cứu vấn
đề tự học dưới nhiều góc độ, nhưng một cách chung nhất có thể hiểu tự học là quá trình tự giác,
độc lập, tích cực, sử dụng các năng lực trí tuệ, phẩm chất của bản thân người học để người học
chiếm lĩnh được tri thức của nhân loại và những kinh nghiệm lịch sử xã hội, biến những tri thức
đó thành sở hữu của mình, hình thành kỹ năng, thái độ và ngày càng hoàn thiện nhân cách của.
2.1.2. Học chế tín chỉ

học chế tín chỉ là mỗi môn học được lượng hóa bằng một số tín chỉ. Sinh viên (SV) tích lũy dần,
hoàn thành chương trình học của mình theo số tín chỉ qui định của chương trình chứ không phải
lên lớp theo từng học kì, từng năm học như niên chế.
Học chế tín chỉ thực chất là cá nhân hóa quy trình đào tạo, trao quyền chủ động cho SV, tạo cơ
hội cho SV tự xây dựng k...
HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG
NGHIỆP TP.HCM- CƠ SỞ MIỀN TRUNG TRONG PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO
HỌC CHẾ TÍN CHỈ.
SVTH: NGUYỄN THỊ NGỌC.
GVHD:HOÀNG ANH VIỆN.
TÓM TẮT
 !"!#!$!%
&'()"* "+,-*."/01!1
 23"(456"7"89'45:;<=,) ""> !"88)
?@A"AB,C"!@2D" 23"(456"7"8
9'45:;<=,) "'
1. ĐẶT VẤN ĐỀ.
E@%&!#!$!F"23'7"23?CG",H
 I,6-8,H) 6"!#'
1/J!#K"!#!-LG#,%",%M"23K"
,N*MO0"P,@!,+'(-82D)QR,S
FA0"J"*!TC'
/A2D0"J"*,U-CJUC
*'5% !"A +J2GKJ2GAJ2GA"#!2D
=A -'(-T."*!%VL)8C!#
*%,+QR,SJC<=-"23/-
3JC"! +K !"K"'
2. NỘI DUNG
2.1. Một số khái niệm cơ bản
2.1.1. Tự học
$W;GS,N *JO0"TC"23
-2U"U.",H%@'5A!"A!GHX"*@
)G2U)"/KJ2",KA"@/--A +"AJ
KJ%JYGH"A0" %8JP,@TC"23-"23
,N2D *C!#.""8,Y?XKJT." *
/=.,+J+O0"JAK""!8CA'
2.1.2. Học chế tín chỉ
HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM CƠ SỞ MIỀN TRUNG TRONG PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM CƠ SỞ MIỀN TRUNG TRONG PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. - Người đăng: ngoc12101994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM CƠ SỞ MIỀN TRUNG TRONG PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. 9 10 331