Ktl-icon-tai-lieu

Hongkong contents

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications

CO NTE NT S
INTRODUCING
HONG KONG

2

HIGHLIGHTS

6

THE AUTHORS

14

GETTING STARTED
When to Go
Costs & Money
Internet Resources
(Un)sustainable
Hong Kong

15
15
18
18

BACKGROUND
History
Arts
Architecture
Economy
Environment & Planning
Government & Politics
Media
Fashion

19
19
31
37
39
39
42
43
44

18

NEIGHBOURHOODS
& ISLANDS
45
Itinerary Builder
48
Hong Kong Island
52
Kowloon
87
New Territories
104
MEET THE LOCALS 109
Outlying Islands
131
SHOPPING
Hong Kong Island
Kowloon

151
156
166

EATING
Hong Kong Island
Kowloon
New Territories
Outlying Islands

171
176
191
195
198

ENTERTAINMENT
Drinking
Nightlife
The Arts

203
205
213
216

SPORTS &
ACTIVITIES
Health & Fitness
Activities
Spectator Sports

221
222
223
230

EXCURSIONS
Shenzhen
Zhuhai

233
234
241

SLEEPING
Hong Kong Island
Kowloon
New Territories
Outlying Islands

247
250
257
264
265

TRANSPORT

269

DIRECTORY

287

MACAU
Background
Neighbourhoods & Sights
Shopping
Eating
Entertainment
Sports & Activities
Sleeping
Transport
Directory

305
306
313
332
333
340
343
345
348
350

LANGUAGE

353

BEHIND THE SCENES 362
INDEX

370

WORLD TIME ZONES 387
MAP LEGEND

388

...
CONTENTS
INTRODUCING
HONG KONG 2
HIGHLIGHTS 6
THE AUTHORS 14
GETTING STARTED 15
When to Go 15
Costs & Money 18
Internet Resources 18
(Un)sustainable
Hong Kong 18
BACKGROUND 19
History 19
Arts 31
Architecture 37
Economy 39
Environment & Planning 39
Government & Politics 42
Media 43
Fashion 44
NEIGHBOURHOODS
& ISLANDS 45
Itinerary Builder 48
Hong Kong Island 52
Kowloon 87
New Territories 104
MEET THE LOCALS 109
Outlying Islands 131
SHOPPING 151
Hong Kong Island 156
Kowloon 166
EATING 171
Hong Kong Island 176
Kowloon 191
New Territories 195
Outlying Islands 198
ENTERTAINMENT 203
Drinking 205
Nightlife 213
The Arts 216
SPORTS &
ACTIVITIES 221
Health & Fitness 222
Activities 223
Spectator Sports 230
EXCURSIONS 233
Shenzhen 234
Zhuhai 241
SLEEPING 247
Hong Kong Island 250
Kowloon 257
New Territories 264
Outlying Islands 265
TRANSPORT 269
DIRECTORY 287
MACAU 305
Background 306
Neighbourhoods & Sights 313
Shopping 332
Eating 333
Entertainment 340
Sports & Activities 343
Sleeping 345
Transport 348
Directory 350
LANGUAGE 353
BEHIND THE SCENES 362
INDEX 370
WORLD TIME ZONES 387
MAP LEGEND 388
© Lonely Planet Publications
Hongkong contents - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hongkong contents 9 10 115