Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi lovely7777
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2077 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Lời mở đầu
Mục Lục
I.Những vấn đề pháp lý cơ bản của hợp đồng thương mại quốc tế.....................................................3
1. Khái niệm.........................................................................................................................................3
2. Chủ thể............................................................................................................................................5
3. Đối tượng.......................................................................................................................................10
4. Hình thức.......................................................................................................................................10
5. Chọn luật áp dụng.........................................................................................................................12
6. Về đồng tiền thanh toán:............................................................................................................17
7. Giải quyết tranh chấp.................................................................................................................17
8. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thương mại quốc tế........................................................19
II. Một số tình huống tranh chấp phổ biến trong quan hệ MBHH với thương nhân nước ngoài và
thực tiễn giải quyết...............................................................................................................................19
1. Tình huống 1: Thanh toán quốc tế................................................................................................19
2. Tình huống : Tranh chấp vấn đề trọng tài và luật xét xử ............................................................28

Tài liệu tham khảo

Lời mở đầu

Tự do thương mại là xu thế tất yếu và ngày càng có sự tác động lớn đền hoạt động
của các doanh nghiệp Vệt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực ký kết và hợp đồng mua bán
hàng hóa có yếu tố nước ngoài hay còn gọi hợp đồng thương mại quốc tế. Việc hiểu
biết, nắm bắt các quy định của pháp luật quốc tế, các điều ước, tập quán quốc tế về hợp
đồng thương mại quốc tế của các doanh nghiệp còn rất hạn chế. Cũng như việc quy
định trong pháp luật Việt Nam còn chưa rõ ràng khiến cho doanh nghiệp Việt Nam có
thể có những thiệt thòi trong các hợp đồng mua bán thương mại quốc tê.
Việc nâng cao sự hiểu biết về các khía cạnh pháp lý của hợp đồng thương mại quốc
tế là một việc làm cần thiết không chỉ các doa...
Lời mở đầu
Mục Lục
I.Nh ng v n đ pháp lý c b n c a h p đ ng th ng m i qu c t ơ ươ ế.....................................................3
1. Khái ni m .........................................................................................................................................3
2. Ch th ............................................................................................................................................5
3. Đ i t ng ư .......................................................................................................................................10
4. Hình th c .......................................................................................................................................10
5. Ch n lu t áp d ng .........................................................................................................................12
6. V đ ng ti n thanh toán: ............................................................................................................17
7. Gi i quy t tranh ch p ế .................................................................................................................17
8. Đi u ki n có hi u l c c a h p đ ng th ng m i qu c t ươ ế........................................................19
II. M t s tình hu ng tranh ch p ph bi n trong quan h MBHH v i th ng nhân n c ngoài và ế ươ ướ
th c ti n gi i quy t ế ...............................................................................................................................19
1. Tình hu ng 1: Thanh toán qu c t ế................................................................................................19
2. Tình hu ng : Tranh ch p v n đ tr ng tài và lu t xét x ............................................................28
Tài liệu tham khảo
Lời mở đầu
Hợp đồng thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng thương mại quốc tế - Người đăng: lovely7777
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Hợp đồng thương mại quốc tế 9 10 348