Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM Pro/ENGINEER WF5

Được đăng lên bởi dongoctuan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 7576 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Bước 1: Đưa đĩa DVD cài đặt vào đầu đọc, chép file lisence.dat trong thư mục PWF5.0M020_Win32_crk
vào ổ cứng trên máy. Ví dụ chép vào ổ C:/.
Bước 2: Dùng notepad để mở file lisence.dat. (Chuột phải vào file lisence.dat chọn Open with… Hiện lên
cửa sổ > Chọn notepad, với Windows 7 hoặc Vista, nếu bạn không tìm thấy Notepad thì chọn Browser và
chỉ đến tập tin notepad.exe theo đường dẫn C:/Windows/System32)
Bước 3: Mở file Setup.exe trong ổ đĩa
để tiến hành cài đặt, trong cửa sổ hiện
cài đặt hiện ra, chép số PTC HostID ra
giấy(Hình 1):

Hình 1
Bước 4: Trở lại cửa sổ Notepad đang mở file
lisence ở bước 2, thay thế toàn bộ các kí tự
00-00-00-00-00-00 thành số vừa chép ra
giấy ở bước 3 (Chép đúng như các kí tự hiển
thị ở trong cửa sổ bước 3, kể cả kí tự “-“,
phân biệt chữ thường chữ hoa). Cách làm

nhanh:

- Bôi chọn dòng có các kí tự 00-00-00-0000-00 ở dòng trên cùng, nhấn chuột phải
chọn Copy (Hình 2)
Hình 2:
- Vào Edit chọn Replace… Ctrl+H (Hình 3)

Hình 3:

Hình 4:
Sau đó nhấn Replace All. (Hình 4) và đóng cửa sổ này.
- Lưu file: vào File > Chọn Save (Hình 6).
- Đóng cửa sổ Notepad.

Hình 6
Bước 7: Trở lại cửa sổ ở bước 3, nhấn Next
để tiếp tục cài đặt, trong cửa sổ kế tiếp,
nhấp chuột trái vào ô I accept, chữ Next sẽ
sáng lên, nhấn vào chữ Next để tiếp tục
(Hình 7).

Hình 7

Bước 8: Nhấp chuột vào dòng
Pro/ENGINEER
&
Pro/ENGINEER
Mechanica (Hình 8)

Hình 8
Bước 9: Chọn thư mục cài đặt, chú ý: ổ đĩa
cài đặt phải còn trống ít nhất 5 GB.
- Nhấp chuột vào dấu “+” ở Product
Features để xổ menu con bên trong,
trong phần Options, chọn Install all subfeatures để cài đặt các thành phần cần
thiết (Hình 9).
- Nhấp chọn Next để tiếp tục.

Hình 9
Bước 10: Trong cửa sổ hiện ra nhấn nút
Add (Hình 10)

Hình 10

Bước 11: Trong cửa sổ nhỏ hiện lên, chọn
dòng cuối cùng (Locked lisence file), sau
đó nhấp chuột trái vào biểu tượng thư mục
để chỉ đến file lisence.dat đã được chỉnh
sửa ở bước 6. (Hình 11)
Sau đó nhấn OK. Nếu làm đúng đến bước
này, kết quả sẽ hiện lên giống hình 12.
Nhấn Next để tiếp tục.

Hình 11

Hình 12
Bước 13: Tiếp tục nhấn Next cho đến khi phần mềm được cài đặt hết vào máy, trong quá trình cài đặt phần
mềm có hỏi cài đặt Java Runtime thì nhấn I accept và Next để cài vào.
Cài đặt xong, nhấn Next và Exit để kết thúc cài đặt.
Bước 14: Trở lại thư mục PWF5.0M020_Win32_crk.exe trong ổ DVD và chép file proe_WF5_Win32_crk.exe
vào trong thư mục C:\Program Files\proeWildfire 5.0\i486_nt\obj (nếu bạn cài đặt vào nơi khác thì chép vào
<th...
NG DẪN CÀI ĐT PHN MM
Bước 1: Đưa đĩa DVD cài đt vào đầu đc, chép file lisence.dat trong thư mc PWF5.0M020_Win32_crk
vào cng trên máy. Ví d chép vào C:/.
Bước 2: Dùng notepad đ m file lisence.dat. (Chut phi vào file lisence.dat chọn Open with… Hiện lên
ca s > Chn notepad, vi Windows 7 hoc Vista, nếu bn không tìm thy Notepad thì chn Browser
ch đến tập tin notepad.exe theo đường dn C:/Windows/System32)
Bước 3: M file Setup.exe trong đĩa
để tiến hành cài đặt, trong ca s hin
cài đặt hin ra, chép s PTC HostID ra
giy(Hình 1):
Hình 1
Bước 4: Tr li ca s Notepad đang mở file
lisence c 2, thay thế toàn b các t
00-00-00-00-00-00 thành s va chép ra
giy ớc 3 (Chép đúng như các kí t hin
th trong ca s c 3, k c t -“,
phân bit ch thường ch hoa).
Cách làm
nhanh:
- i chn dòng các t 00-00-00-00-
00-00 dòng trên cùng, nhn chut phi
chn Copy (Hình 2)
Hình 2:
- Vào Edit chọn Replace… Ctrl+H (Hình 3)
Hình 3:
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM Pro/ENGINEER WF5 - Trang 2
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM Pro/ENGINEER WF5 - Người đăng: dongoctuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM Pro/ENGINEER WF5 9 10 791